Rok wydania: 2007
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Otoczenie przedsiębiorstwa, Struktura organizacyjna, Zachowania pracownika, Organizacje oparte na wiedzy, Umiejętności kierownicze
Strony: 11-14
Język publikacji: Polski
Pobierz
Społeczno-kulturowe bariery rozwoju i upowszechniania się nowoczesnych struktur organizacyjnych
Janusz Marek Lichtarski
Abstrakt
Przybliżono istotę nowoczesnych struktur organizacyjnych. Omówiono społeczno-kulturowe bariery rozwoju i upowszechniania się nowoczesnych struktur organizacyjnych, takie jak: niski poziom zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa, silne przyzwyczajenie do jednowładztwa, niechęć kierownictwa do delegowania uprawnień, niski poziom tolerancji odmienności, trudności w wymianie wiedzy i doświadczeń, brak kwalifikacji w zakresie kierowania tymczasowymi zespołami zadaniowymi i funkcjonowania w nich.
Publikacje z rocznika