Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Styl zarządzania, Ochrona środowiska, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Strony: 10-13
Język publikacji: Polski
Przejawy modelu zarządzania europejskiego w przedsiębiorstwie
Katarzyna Sołkowicz
Abstrakt
W artykule zaprezentowano czynniki kształtujące model zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem. Jednak różnorodność i złożoność czynników warunkujących model zarządzania europejskiego sprawia, że eksponowanie znaczenia któregokolwiek z nich byłoby dalece nieuprawnione. Modele pożądanych wartości powinny być raczej traktowane jako symbole, a nie jako realny stan rzeczy. Autorka pragnęła zwrócić uwagę, że wzorce zarządzania przedsiębiorstwem należy rozumieć raczej jako schematy przedstawiające regularność przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w życiu gospodarczym. Autorka zaprezentowała również przejawy zarządzania europejskiego przedsiębiorstwem i ich rolę w zarządzaniu europejskim.
Publikacje z rocznika