Rok wydania: 2008
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Planowanie projektu, Innowacje, Metody dyskontowe, Efektywność ekonomiczna, Wartość zaktualizowana netto
Strony: 47-51
Język publikacji: Polski
Pobierz
Dyskontowe metody oceny efektywności ekonomicznej projektów innowacyjnych (formuły i współzależności)
Józef Bućko
Abstrakt
W artykule zawarta jest zwięzła prezentacja sytemu dyskontowych metod oceny efektywności projektów innowacyjnych włącznie z zależnościami między nimi. Charakterystyką objęto w szczególności metody wartości bieżącej netto, metody wskaźników opłacalności i średniorocznych stóp zwrotu, metody rozkładu wartości bieżącej netto w okresie objętym rachunkiem oraz metodę return duration. Wskazano problem określania wielkości kapitału w kontekście obliczania wskaźników efektywności. Charakterystyka metod ewaluacji została uzupełniona o przykłady liczbowe.
Publikacje z rocznika