Rok wydania: 2009
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Giełda papierów wartościowych, Rynki finansowe, Kryzys finansowy
Strony: 3-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
Koniunktura giełdowa a zmiany w realnej sferze gospodarki w Polsce
Janusz Brzeszczyński, Jerzy Gajdka, Tomasz Schabek
Abstrakt
W artykule przedstawiono rezultaty wstępnych badań dotyczących związku pomiędzy koniunkturą giełdową a koniunkturą w realnej sferze gospodarki w Polsce w latach 1996-2009. Dokonano porównania struktury branżowej oraz efektywności gospodarowania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w skali całej gospodarki oraz przeprowadzono analizę związku pomiędzy zmianami cen akcji mierzonymi indeksem WIG a wzrostem PKB, wzrostem produkcji przemysłowej, inflacją, stopą procentową oraz kursem walutowym PLN/EUR. Z badań tych wynika, że mimo że GPW jest relatywnie młodym rynkiem giełdowym, struktura sektorowa notowanych na niej spółek w znacznym stopniu odwzorowuje strukturę podmiotów występujących w całej gospodarce oraz że istnieje wyraźny związek pomiędzy zmianami cen akcji a koniunkturą gospodarczą, zwłaszcza jeśli mierzona jest ona wskaźnikiem wzrostu PKB. Jeśli zależności te nie uległyby zmianie w przyszłości, należy oczekiwać, że poprawie sytuacji gospodarczej towarzyszyć będzie poprawa koniunktury giełdowej, chociaż na podstawie przeprowadzonych badań trudno przewidzieć, czy odwrócenie trendu w pierwszej kolejności nastąpi na giełdzie czy też w realnej sferze gospodarki.
Publikacje z rocznika