Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 7/8
Słowa kluczowe: Szkolnictwo wyższe, Koszty, Polityka naukowa państwa, Ustawa o szkolnictwie wyższym
Strony: 3-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
Państwo jako podmiot polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce
Marek Ratajczak
Abstrakt
W warunkach gospodarki opartej na wiedzy szczególnego znaczenia nabiera szkolnictwo wyższe. Celem prezentowanego opracowania jest charakterystyka państwa jako podmiotu polityki rozwoju szkolnictwa wyższego przede wszystkim w realiach polskich. W opracowaniu zawarte są uwagi zarówno na temat cech szczególnych szkolnictwa wyższego jako dobra ekonomicznego, jak i w kwestii równości szans jako istotnego punktu odniesienia w dyskusjach o rozwiązaniach prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Zasadnicza część opracowania poświęcona jest dyskusji o rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r. wraz z odwołaniami do projektu zmian w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” przedstawionego w marcu 2010 r. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika