Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Ceny transferowe, Ryzyko cenowe, Zarządzanie ryzykiem, Grupa kapitałowa, Outsourcing informatyczny, Informatyzacja przedsiębiorstwa
Strony: 27-32
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zarządzanie ryzykiem cen transferowych w obsłudze informatycznej grup kapitałowych
Jerzy Auksztol, Piotr Mielcarek
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja czynników ryzyka dotyczących obsługi informatycznej realizowanej przez podmioty należące do grup kapitałowych oraz zaproponowanie metod aktywnego kształtowania relacji umożliwiających ograniczenie występowania nieprzewidzianych zagrożeń podatkowych. Liczne uwarunkowania wpływają na wzrost popularności świadczenia usług przez wyspecjalizowane podmioty funkcjonujące w grupach kapitałowych. Tak ukształtowane struktury spełniają przesłanki włączenia ich do obszaru prawa regulującego ceny transakcyjne przy wymianie dóbr i usług pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wiąże się to z zagrożeniem odmiennej interpretacji przez organy podatkowe transakcji obsługi informatycznej, jako niespełniającej rynkowej ich wyceny i w konsekwencji nałożenie przewidzianych prawem kar. W publikacji omówiono cechy charakterystyczne usług z zakresu obsługi informatycznej świadczonych w ramach grup kapitałowych. Wskazano na tej podstawie na zagrożenia odmiennej od zamierzonej interpretacji cen transferowych takich transakcji. W konkluzji zaproponowano sposoby świadczenia usług informatycznych pomiędzy podmiotami zależnymi, ograniczające ryzyko nałożenia kar wynikających z nierynkowej ich wyceny. (abstrakt oryginalny)
Publikacje z rocznika