Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Otoczenie organizacji, Innowacje w organizacji, Przegląd literatury, Badania empiryczne, Wyniki badań
Strony: 7-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wpływ otoczenia na generowanie i przyjmowanie Innowacji w organizacjach
Magdalena Pichlak
Abstrakt
W artykule zawarto rozważania dotyczące wpływu głównych wymiarów otoczenia (zmienności, złożoności i wrogości) na zdolność i skłonność współczesnych organizacji do generowania i przyjmowania (adaptacji) innowacji. Punktem wyjścia przedstawionych rozważań była konceptualizacja innowacji w ujęciu procesowym. Przyjmując taką perspektywę metodologiczną i wykorzystując model jednolitej sekwencji, zidentyfikowano oraz scharakteryzowano poszczególne etapy procesu generowania i procesu przyjmowania (adaptacji) innowacji w organizacjach. W dalszej kolejności, w oparciu o zastosowanie metody delfickiej, przeprowadzono badania empiryczne wśród 174 ekspertów z województw mazowieckiego i śląskiego. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują na fakt, że wszystkie wymiary otoczenia organizacji odgrywają istotną rolę w stymulowaniu procesów generowania i przyjmowania (adaptacji) innowacji w polskich organizacjach. Przyjmowanie (adaptacja) innowacji jest postrzegane jako bardziej efektywne w warunkach rosnącej złożoności i wrogości otoczenia, natomiast generowanie innowacji jest bardziej efektywne w warunkach rosnącej zmienności otoczenia polskich organizacji.
Publikacje z rocznika