Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Zarządzanie, Nauki o zarządzaniu, Metodologia nauki
Strony: 4-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
ZARZĄDZANIE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA
Stanisław Sudoł
Abstrakt
Zarządzanie jest jednym z rodzajów szeroko rozumianego kierowania. Jest działaniem zespołowym profesjonalnej działalności ludzi. Jest procesem dokonującym się w organizacji. Organ zarządzający ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji. Granice między zarządzaniem a innymi dyscyplinami naukowymi nie powinny być zbyt ostre. Twierdzenia nauk o zarządzaniu charakteryzują się niskim stopniem ścisłości. Drugą cechą tych nauk jest ograniczony zasięg ważności ich twierdzeń, a trzecim to, że ograniczona jest ich trwałość. Nauki o zarządzaniu jako młode znajdują się w okresie przedparadygmatycznym. Musi występować w nich wiele teorii i wiele metod badawczych. Wobec braku ogólnie przyjętej klasyfikacji kierunków w naukach o zarządzaniu i ciągłego ich wzbogacania się grozi im fragmentacja. Nauki o zarządzaniu powinny dążyć do uznania ich za samodzielną dziedzinę nauki. Nieodzowne jest ukształtowanie się w naukach o zarządzaniu subdyscyplin, w tym w pierwszej kolejności zarządzania biznesowego i zarządzania publicznego.
Publikacje z rocznika