Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość organizacyjna, Rozwój przedsiębiorstwa
Strony: 31-37
Język publikacji: Polski
Pobierz
O CYKLICZNOŚCI PROCESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ORGANIZACJACH. PRÓBA OPRACOWANIA KONCEPCJI
Rafał Kusa
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie powtarzających się elementów procesu przedsiębiorczości organizacyjnej oraz związków pomiędzy nimi. W literaturze przedmiotu proces przedsiębiorczości jest powszechnie odnoszony do tworzenia nowych organizacji. Tymczasem działania przedsiębiorcze, związane z identyfikowaniem i wykorzystywaniem sposobności należy traktować w warunkach zmiennego otoczenia jako pożądany atrybut każdej organizacji. Przeprowadzone studia literaturowe w zakresie procesowych koncepcji przedsiębiorczości wskazują na istnienie luki pomiędzy koncepcjami przedsiębiorczości jako procesu tworzenia organizacji a koncepcjami procesowymi przedsiębiorczości korporacyjnej. W artykule przedstawiono proces przedsiębiorczy zachodzący w organizacjach jako proces cykliczny, w ramach którego wyodrębnić możemy następujące etapy: identyfikację sposobności i sposobów ich wykorzystania, planowanie i ocenę ryzyka, inicjowanie działalności (w tym pozyskiwanie zasobów i wdrażanie struktur, operacji i procesów) oraz prowadzenie działalności (w ramach dotychczasowej lub nowej organizacji). Działania te powtarzają się z różną częstotliwością na różnych etapach rozwoju organizacji i prowadzą do inicjowania nowych przedsięwzięć bazujących na nowych sposobnościach, przy czym nie wszystkie cykle prowadzą do utworzenia nowych organizacji, a część kolejnych cykli jest konsekwencją wcześniejszych. Zaproponowana koncepcja cyklicznego procesu przedsiębiorczości umożliwia zespolenie teorii procesowych odzwierciedlających tworzenie organizacji i przedsiębiorczość korporacyjną, i stanowić może istotny element koncepcji zarządzania przedsiębiorczego.
Publikacje z rocznika