Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Nauki o zarządzaniu, Paradygmaty zarządzania
Strony: 7-15
Język publikacji: Polski
Pobierz
NAUKI O ZARZĄDZANIU W ŚWIETLE PARADYGMATÓW
Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska
Abstrakt
W artykule zatytułowanym "Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów" zwrócono uwagę na problematykę wieloaspektowości i wielowątkowości nauk o zarządzaniu, a zarazem wyłaniającej się potrzeby formułowania paradygmatu(ów). Umożliwia to postęp wiedzy bez konieczności powracania do kwestii uprzednio już rozstrzygniętych w nauce. Pomimo występujących wielu zróżnicowanych, a równocześnie mających swój ciężar gatunkowy problemów w naukach o zarządzaniu, nasuwa się pytanie: czy nauki o zarządzaniu to nauki wieloparadygmatyczne, czy też posiadają lub winny posiadać jeden fundamentalny paradygmat? A może, jak uważają niektórzy postmoderniści, cechuje je stadium postparadygmatyczne? Podjęte przez autorów artykułu rozważania na temat powiązania nauk o zarządzaniu i paradygmatu(ów), skłaniają ku uznaniu zarządzania na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju jako metaparadygmatu tych nauk w XXI wieku. Problem niezrównoważenia i braku trwałości rozwoju współczesnej gospodarki stanowi bowiem jeden z najważniejszych globalnych problemów, wymagających bezwzględnego rozwiązania. Dlatego też uzasadnienie postulatu przyjęcia i uznania zarządzania na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju jako metaparadygmatu współczesnych nauk o zarządzaniu wynika z celowości oraz istoty tych nauk jako nauk empirycznych. Ich wartość, wyrażana przez kryterium praktycznej stosowalności, ma szczególne znaczenie wobec problemów dotyczących nie tylko pojedynczych ludzi, lecz całej ludzkości.
Publikacje z rocznika