Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Zarządzanie strategiczne, Doskonalenie zarządzania, Pomiary
Strony: 3-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
IDEA SPÓJNOŚCI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM
Maria Romanowska
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony szukaniu odpowiedzi na pytanie: czy spójność organizacji rozumiana jako konieczność wzajemnego dostosowania decyzji kierowniczych i wykonawczych podejmowanych w różnych podsystemach, funkcjach i częściach organizacji może stać się uniwersalną zasadą zarządzania i jednocześnie atrybutem jej doskonałości. Sygnalizowana przez wielu przedstawicieli nauk ekonomicznych potrzeba holistycznego spojrzenia na przedsiębiorstwo i procesy zarządcze wymaga zastosowania w ocenie doskonałości różnego typu organizacji takich miar doskonałości, które będą miały charakter uniwersalny tzn. będą mogły być stosowane do oceny każdego typu organizacji i będą silnie skorelowane z efektami ich działania. Taką miarą może być spójność organizacyjna. Od lat 70. XX w. prowadzone są badania nad użytecznością tej miary doskonałości organizacji. W artykule pokazano istotę zasady spójności oraz różne podejścia do badania spójności w obszarze zarządzania strategicznego. Badania zaprezentowane w artykule pokazały, że poziom spójności badanych organizacji jest pozytywnie skorelowany z efektami ich działalności. Spójność jest ważnym atrybutem organizacji i jej pomiar powinien stać się podstawą oceny jakości zarządzania przedsiębiorstw.
Publikacje z rocznika