Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Modele biznesowe, Modele ekonometryczne, Podejmowanie decyzji
Strony: 18-26
Język publikacji: Polski
Modele ekonometryczne w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw
Adam Jabłoński
Abstrakt
Dynamika zachodząca w konstruowaniu bytów ontologicznych wyznacza nowe perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Te perspektywy determinują ich nowe obszary eksploracji i eksploatacji. Szczególnie dotyczy to obecnie mechanizmów zarządzania strategicznego ukierunkowanych na modelowanie biznesu w kierunku osiągania przez organizacje wysokiej efektywności. Według autora artykułu istotnym obecnie jest umiejętne i rozważne wykorzystanie modeli ekonometrycznych do konstruowania spójnych i skalowalnych modeli biznesu. Celem artykułu jest określenie miejsca i roli modeli ekonometrycznych w konstruowaniu modeli biznesu przedsiębiorstw. Powyższy cel zostanie osiągnięty miedzy innymi poprzez przedstawienie mechanizmów operacjonalizujących wykorzystanie modelu ekonometrycznego do konstruowania modeli biznesu wraz ze zdefiniowaniem ograniczeń utrudniających ten proces.
Publikacje z rocznika