Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Patenty, Ochrona patentowa, Analiza danych, Wyniki badań
Strony: 43-52
Język publikacji: Polski
Zgłoszenia wynalazków do ochrony patentowej oraz udzielone patenty w Polsce i w wybranych krajach świata - wyniki badań
Justyna Kacprzak, Wiesław Kotarba
Abstrakt
W opracowaniu zostały przedstawione i zinterpretowane dane statystyczne w zakresie zgłoszeń wynalazków do ochrony patentowej oraz uzyskanych patentów w Polsce i w wybranych krajach świata w latach 1998, 2004, 2010, 2016. W pierwszej kolejności analizie poddano dane dotyczące zgłoszeń od podmiotów krajowych poszczególnych wybranych krajów kierowane do własnych urzędów patentowych, następnie zgłoszeń w ramach procedury międzynarodowej PCT oraz w ramach procedury patentu europejskiego. W dalszej części badania przeprowadzono analizę zgłoszeń dokonywanych przez podmioty zagraniczne w poszczególnych wybranych krajach z wykorzystaniem określonych procedur. Następnie dokonano analizy danych w zakresie zgłoszeń ogółem (podmioty własne i podmioty zagraniczne) w wybranych krajach. W ostatniej części przedstawione zostały dane w zakresie patentów przyznanych przez krajowe urzędy patentowe podmiotom krajowym i zagranicznym, a także patenty udzielone przez Europejski Urząd Patentowy. Z przeprowadzonej analizy wynika wyraźne zróżnicowanie pod względem wykorzystania możliwych procedur uzyskiwania ochrony patentowej. Przedstawione dane pozwalają wyróżnić kraje, które dominują w zakresie dokonywania zgłoszeń, państwa, które są najbardziej atrakcyjne dla podmiotów zagranicznych dokonujących w nich swoich zgłoszeń, oraz regiony z największą liczbą uzyskanych patentów.
Publikacje z rocznika