Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Procesy biznesowe, Robotyzacja, Przegląd literatury, Badania ankietowe, Wyniki badań
Strony: 52-61
Język publikacji: Polski
Robotyzacja procesów biznesowych - stan obecny i kierunki rozwoju
Andrzej Sobczak
Abstrakt
Coraz szersze zastosowanie technologii cyfrowych prowadzi do głębokiego przeobrażenia funkcjonowania zarówno pojedynczych podmiotów jak i całych branż. Zmiany te określa się mianem cyfrowej transformacji. W pierwszym okresie zakres transformacji nakierowany był przede wszystkim na zapewnieniu jak najwyższej jakości obsługi klienta. Obecnie coraz większą uwagę poświęca się cyfryzacji procesów operacyjnych i procesów wsparcia przedsiębiorstwa. Okazuje się bowiem, że w wielu organizacjach stosowane w dotychczas w tym obszarze narzędzia informatyczne mają charakter fragmentaryczny, często są tam używane tzw. systemy odziedziczone, a wiele działań składowych procesów polega na manualnym przenoszeniu przez pracowników danych pomiędzy niezintegrowanymi ze sobą systemami. W celu cyfryzacji procesów operacyjnych i procesów wsparcia coraz więcej podmiotów wdraża narzędzia informatyczne zaliczane do kształtującej się obecnie kategorii RPA (ang. Robotic Process Automation - robotyzacji procesów biznesowych). Jako cele artykułu przyjęto (C1): zbadanie dotychczasowego dorobku literatury, dotyczącego zagadnień związanych z robotyzacją procesów biznesowych, w szczególności w odniesieniu do narzędzi RPA; (C2): wstępną ocenę stanu wdrożeń narzędzi RPA w polskich organizacjach, które można zaklasyfikować jako liderów informatyzacji; (C3): określenie możliwego kierunku rozwoju narzędzi RPA. W artykule wykorzystano metodę badań literatury oraz zrealizowano pilotażowe badania ankietowe. Dodatkowo przeprowadzono wywiady częściowo ustrukturalizowane z osobami, które zadeklarowały, że przeprowadziły co najmniej pilotażowo wdrożenia narzędzi RPA.
Publikacje z rocznika