Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: nauki o zarządzaniu i jakości, innowacyjność, kreatywność, samoorganizacja, turkusowa organizacja
Strony: 11-17
Język publikacji: Polski
Pobierz
Uwarunkowania kreacji turkusowych organizacji w Polsce
Ryszard Borowiecki, Zbigniew Olesiński
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie mechanizmów społecznych, ekonomicznych, politycznych, technologicznych, określających główne tendencje zmian struktur organizacyjnych i sposobów ich funkcjonowania. Główne pytanie badawcze dotyczy czynników mających wpływ na inicjowanie zmian wewnątrzorganizacyjnych w kierunku transformacji do struktur organizacji turkusowych. Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest krytyczna analiza literatury, a także analiza przeprowadzonych już badań dotyczących skłonności do zmian, przejawianych przez respondentów z przedsiębiorstw województwa podkarpackiego. W efekcie przeprowadzonych rozważań autorzy przedstawiają kilka wybranych koncepcji zmian, wskazując na główne sposoby ich przejawiania się, co, ich zdaniem, wynika ze sposobów funkcjonowania gospodarki po epoce przemysłowej, w epoce dominacji usług, wzrostu roli i znaczenia informatyzacji (w tym Internet rzeczy) i procesów globalizacji. Transformacje struktur organizacyjnych w kierunku turkusowych, o mniejszym znaczeniu hierarchizacji, można zaobserwować w obrębie organizacji o różnej wielkości, choć to niewielkie organizacje i nowo powstałe są tymi, które charakteryzują się w największym stopniu mniejszą formalizacją relacji między pracownikami. Samozarządzanie może jednak, jak wskazują pozytywne wyniki badań empirycznych, zostać wprowadzone w już funkcjonujących strukturach, gdzie kierownictwo ocenia pozytywnie skłonność do szybkiego i łatwego dostosowywania się do zmiennych warunków funkcjonowania swoich organizacji.
Publikacje z rocznika