Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: zarządzanie kapitałem ludzkim, rekrutacja, e-rekrutacja, IT
Strony: 39-45
Język publikacji: Polski
Pobierz
Determinanty wykorzystania narzędzi e-rekrutacji w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego
Wojciech Jarecki, Marek Kunasz
Abstrakt
Celem pracy było określenie czynników determinujących wykorzystanie przez przedsiębiorstwa Internetu w poszukiwaniu pracowników na rynku pracy. W części empirycznej pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na próbie 203 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. W badaniach zostało zastosowane instrumentarium modelowania ekonometrycznego (szacowano modele logitowe). Z badań wynika, iż Internet okazał się najczęściej wykorzystywanym kanałem dystrybucji informacji o wolnych miejscach pracy. Czynnikami istotnie różnicującymi aktywność w sferze e-rekrutacji poszczególnych grup przedsiębiorstw okazały się stosowany model polityki personalnej oraz wielkość przedsiębiorstwa. Korzystanie z rozwiązań e-rekrutacji nie było zależne od sekora, w którym operowały badane podmioty
Publikacje z rocznika