Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: potrójna helisa, kapitał społeczny, zaufanie
Strony: 3-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
Bariery współpracy międzyorganizacyjnej w warunkach regionalnych sieci innowacji - przykład województwa lubelskiego
Matylda Bojar, Ewa Bojar
Abstrakt
W artykule podkreślono rolę kapitału społecznego w rozwoju regionalnym jako czynnika pozwalającego na aktywizacje pozaekonomicznych zasobów. Celem artykułu jest próba określenia czynników - barier wpływających na możliwość współpracy partnerów w ramach regionalnego systemu innowacji oraz określenie ich wpływu na jakość współpracy w ramach regionalnej struktury potrójnej helisy. Założono, że budowa skutecznej współpracy w strukturach potrójnej helisy wymaga zapewnienia wysokiego poziomu kapitału społecznego charakteryzującego się wysokim poziomem zaufania pomiędzy partnerami. Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonych w latach 2014 i 2019 badań związanych z funkcjonowaniem międzyorganizacyjnych sieci współpracy w regionie lubelskim. Z przeprowadzonych wśród liderów regionalnych badań wynika, że doceniają oni rolę kapitału społecznego w rozwoju współpracy instytucji regionalnych wskazując na rangę takich czynników jak zaufanie, występowanie lidera czy poziom kapitału intelektualnego w organizacji. Istotną wartością przedstawionych wyników badań było uchwycenie zmian ocen respondentów wobec dynamicznie zachodzących zmian praktycznie we wszystkich trzech analizowanych obszarach badawczych pomiędzy pierwszą i drugą fazą badań.
Bibliografia
[1] Abd Razak A., White G. (2015), The Triple Helix Model for Innovation: A Holistic Exploration of Barriers and Enablers, „International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling”, Vol 7, No. 3, pp. 278-291. [2] Bartkowski J. (2007), Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 54-98. [3] Bojar E., Stachowicz J., Machnik-Słomka J., Bojar M. (2013), Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie. Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń. [4] Bogdanienko J. (2016), Zarzadzanie w spiralnie zapętlonej sieci – refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 21-29. [5] Bojar M, Machnik-Słomka J. (2014), Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 76, s. 99-111. [6] Bratnicki M. Strużyna J. (red.), (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice. [7] Cai Y., Pugh P., Liu C. (2015), Enabling Conditions for Regional Triple Helix Systems, „Helice”, Vol. 4, No. 4, pp. 19-23, https://www.triplehelixassociation.org/helice/volume-4-2015/helice-issue-4/triple-helix-scientific-news/enabling-conditions-for-regional-triple-helix-systems, access date: 12.10.2019. [8] Cappellin R. (2004), International Knowledge. Paper presented at 17th ERSA Congress, European Studies Institute in Regional Science, Split, Croatia. [9] Carayannis E., Campbell D. (2011), Open Innovation Diplomacy and a 21st Century Fractal Research, Education and Innovation (FREIE) Ecosystem: Building on the Quadruple and Quintuple Helix Innovation Concepts and the „Mode 3” Knowledge Production System. „Journal of the Knowledge Economy”, No. 2, pp. 327-372. [10] Carayannis E.G., Barth T., Campbell D. (2012), The Quintuple Helix Innovation Model: Global Warming as a Challenge and Driver for Innovation, „Journal of Innovation and Entrepreneurship”, Vol. 1, s. 1-12. [11] Carayannis E., Rakhmatullin R. (2014), The Quadruple/Quintuple Innovation Helixes and Smart Specialisation Strategies for Sustainable and Inclusive Growth in Europe and Beyond, „Journal of the Knowledge Economy”, Vol. 5, No. 2, pp. 212-239. [12] Cooke P., De Laurentis C., Tödtling F., Trippl M. (2007), Regional Knowledge Economies. Markets, Clusters and Innovation, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham. [13] Czakon W. (2012) Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa. [14] Dyduch W., Bratnicka K. (2014), Ponowne spojrzenie na kapitał społeczny organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 1A/(159), s. 65-74. [15] Działek J. (2011) Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, „Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 3(45), s. 100-118. [16] Etzkowitz H., Leydesdorff L. (1996), Emergence of a Triple Helix of University – Industry – Government Relations, „Science and Public Policy”, Vol. 23, No. 5, pp. 279–286. [17] Etzkowitz H., Leydesdorff L. (2000), The Dynamics of Innovation: From National Systems and „Mode 2” to a Triple Helix of University – Industry – Government Relations, „Research Policy”, Vol. 29, pp. 109–123. [18] Etzkowitz H., Cai Y. (2016), Towards a Three-layer Triple Helix Model for Understanding Innovation Systems, http://xiv.triplehelixconference.org/conference-program/cai-etzkowitz/, access date: 10.10.2019. [19] EUROPA 2020 (2010) Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LSU/?uri=CELEX:52010DC2020, data dostępu: 10.10.2019 r. [20] Ford D., Gadde L., Häkansson H., Lundgren A., Snehota I., Turnbull P., Wilson D. (1988) Managing business relations, John Wiley and Sons, West Sussex, England. [21] Fuerlinger G., Fandl U., Funke T, (2015), The Role of the State in the Entrepreneurship Ecosystem: Insights from Germany, „Triple Helix” Springer Open Journal, Vol. 2(3), https://triplehelixjournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40604-014-0015-9. [22] Herman A., Konopka D. (2012), Rola zaufania w zarządzaniu wartością w warunkach rosnącej niepewności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 56, s. 375–384. [23] Latusek-Jurczuk D.J. (2019) Zaufanie w zarządzaniu organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [24] Leydesdorff L., Etzkowitz H. (1998), The Triple Helix as a Model for Innovation Studies, Conference Report, „Science and Public Policy”, Vol. 25, No. 3, pp. 195–203. [25] Leydesdorff L., Etzkowitz H. (2001), The Transformation of University-industry-government Relations, „Electronic Journal of Sociology”, Vol. 5, http://www.sociology.org/archive.html, access date: 12.10.2018. [26] Lombardi P., Giordano S., Caragliu A., Del Bo Ch., Deakin M., Nijkamp P., Kourtit K. (2012), An Advanced Triple-Helix Network Model for Smart Cities Performance, [in:] O.Y. Erkoskun (ed.), Green and Ecological Technologies for Urban Planning: Creating Smart Cities, IGI Global, Hershey, USA, pp. 59-73. [27] Łącka I. (2018), Modele Quadruple i Quintuple Helix – nowe spojrzenie na rolę społeczeństwa i środowiska naturalnego w tworzeniu regionalnych innowacji dla rozwoju zrównoważonego, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica, Nr 90, s. 47–58. [28] Olesiński Z. (2016), Trust as a Soft Component of Management, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom: XVII, z. 10, s. 37-48. [29] Paliszkiewicz J. (2019), Przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedzą w innowacyjnych przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa. [30] Parkhe A. (1998), Understanding Trust in International Alliances, „Journal of World Business”, Vol. 33, No. 3, pp. 219-240. [31] Puślecki Z.W. (2017), Model potrójnej helisy (triple helix) we wzroście efektów innowacyjnych i konkurencyjności, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, Nr 475, s. 238-257. [32] Ryciuk U. (2013), Zaufanie międzyorganizacjne – konceptualizacja, operacjonalizacja I pomiar, „Przegląd Organizacji”, Nr 12, s. 33–38. [33] Skawińska E., Zalewski R.I. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa. [34] Skawińska E., Zalewski R., Brzęczek T. (2011), Pomiar kapitału społecznego – weryfikacja założeń metodycznych przez badania empiryczne w Wielkopolsce. „Polityka Społeczna”, Nr 7, s. 23-27. [35] Solomon R., Flores F. (2003), Building Trust in Business Politics, Relationship and Life, Oxford University Press, New York. [36] Stachowicz J. (2006), Zarządzanie kapitałem społecznym, procesem organizowania i rozwoju klastrów, doświadczenia z prac nad organizowaniem klastrów w woj. śląskim. Wyniki z prac projektu badawczego KBN Nr 2H02D03225 pt.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych. [37] Stachowicz J., Bojar M. (2016), Odpowiedzialne przywództwo jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych organizacji i regionów, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 14, Nr 2, s. 375-385. [38] Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków. [39] Wasiluk A. (2018), Zarządzanie a współpraca przedsiębiorstw w perspektywie tworzenia powiązań sieciowych , „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 30-34. [40] Zieliński M. (2017), Ocena zaufania w relacjach business-to-business, „Przegląd Organizacji”, Nr 9, s. 27-33.
Publikacje z rocznika