Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: rynek pracy, ranking uczelni wyższych, doskonalenie programów studiów
Strony: 9-16
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Ranking uczelni jako miernik jakości oferty edukacyjnej
Marek Rocki
Abstrakt
Przedstawione wyniki obliczeń wskazują na to, że rynek pracy lepiej wycenia absolwentów programów studiów technicznych i ekonomicznych niż „ogólnouniwersyteckich” i „przyrodniczych”. Trzeba jednak zauważyć, że kierunki techniczne i ekonomiczne są prowadzone także w klasycznych uniwersytetach (praktycznie we wszystkich typach uczelni). Jednak to absolwenci uczelni, których zasadnicza misja jest odzwierciedlona w ich nazwie, są lepiej wyceniani przez rynek pracy. W takich uczelniach badania naukowe powiązane z potrzebami gospodarki dają lepsze podstawy do tworzenia programów studiów. Takie badania zazwyczaj wynikają z intensywnej i efektywnej współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym, która także sprzyja tworzeniu lepszych programów studiów. Wszystko to wpływa na jakość kształcenia i losy absolwentów na rynku pracy.
Bibliografia
[1] Barron G.S.A. (2006), Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions: Limitations, Legitimacy, and Value Conflict, „Higher Education”, Vol. 73, pp. 317–333. [2] Duda M. (2012), Zasady finansowania uczelni kościelnych z budżetu państwa, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, tom 15, s. 29–52. [3] Guarino C., Ridgeway G. ,Chun M., Buddin R. (2005), Latent Variable Analysis: A New Approach to University Ranking, „Higher Education in Europe”, Vol. 30, No. 2, pp. 147–165. [4] Merisotis J., Sadlak J. (2005), Higher Education Rankings: Evolution, Acceptance, and Dialogue, „Higher Education in Europe”, Vol. 30, No. 2, pp. 97–102. [5] Mourao, P. (2012), The Weber-Fechner Law and Public Expenditures Impact to the Win-Margins at Parliamentary Elections, „Prague Economic Papers”, Vol. 21, No. 3, pp. 291–308. [6] Liu Nian Cai, Cheng Ying (2005), The Academic Ranking of World Universities, „Higher Education in Europe”, Vol. 30, No. 2, pp. 127–136. [7] Liu Nian Cai, Cheng Ying (2007), Academic Ranking of World Universities: Methodologies and Problems, [in:] J. Sadlak, Liu Nian Cai (eds.), The World-class Universitt and Ranking: Aiming Beyond Status. UNESCO-CEPES, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, pp. 175–188. [8] Rocki M. (2017), Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów, „Handel Wewnętrzny”, Nr 4, s. 156–168. [9] Rocki M. (2018), Atypical Faculties: A Chance or a Dead end Street? „Humanities and Social Sciences”, Vol. XXIII, No. 25, pp. 213–226. [10] Rocki M. (2019), Ranking of Polish Universities According to the Economic Position of Their Graduates, „Ekonomista”, Nr 3, pp. 343–354. [11] Rocki M. (2020), Measure and Understand. About Measuring the Quality of Education in Higher Education, [w:] N. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.) Zmierzyć i zrozumieć przestępczość, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 26–42. [12] Sadlak J., Liu Nian Cai (eds.), (2007), The World-class University and Ranking: Aiming Beyond Status, UNESCO-CEPES, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca. [13] Wold H. (1980), Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis, „Banach Center Publications”, Vol. 6, No. 1, pp. 333–346. [14] Zając T., Jasiński M., Bożykowski M. (2018), Early Careers of Tertiary Graduates in Poland: Employability, Earnings, and Differences between Public and Private Higher Education, „Polish Sociological Review”, No. 2, pp. 187–208.
Publikacje z rocznika