Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: nauki o zarządzaniu, dyscyplina, historia, przyszłość
Strony: 3-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
Doświadczenia z przeszłości kanwą do budowania przyszłości nauk o zarządzaniu
Ewa Bojar, Eryk Głodziński
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie założeń projektu o nazwie „Środowisko naukowe. Mistrzowie, współpracownicy, uczniowie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Jego ideą jest zaproszenie środowisk nauk o zarządzaniu w ujęciu instytucjonalnym do opracowania artykułów prezentujących ich tożsamość na gruncie historycznym i prezentujących przyszłość nauk o zarządzaniu z ich perspektywy. W opracowaniu podkreślono, że nauki o zarządzaniu rozwijają się dynamicznie, posiadają bogaty własny dorobek wpływający na rozwój społeczno-gospodarczy. W artykule wskazano, że przedstawienie panoramy środowisk naukowych w kontekście mistrzów i wkładu teoretycznego, metodycznego czy aplikacyjnego będzie stanowić obraz historyczny nauk o zarządzaniu w kontekście ich najbliższych wyzwań.
Bibliografia
[1] Adamiecki K. (1970). O nauce organizacji: Wybór pism, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. [2] Bełz G., Cyfert S., Czakon W., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Szpitter A., Urbaniak M., Wiktor J. (2019), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu, KNOiZ PAN, http://www.knoiz.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Subdyscypliny_nauk_o_zarzdzaniu_i_jakoci.pdf, data dostępu: 20.01.2021 r. [3] Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. [4] Bieniok H. (red.) (1997), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. [5] Blank S. G., Dorf B. (2012), The Startup Owner's Manual. The Step-by-Step Guide for Building a Great Company, California, K&S Ranch, Inc. [6] Bojar E. (red.), (2020), Przyszłość zarządzania. Wyzwania w dobie postglobalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Lublin. [7] Borowiecki R., Kiełtyka L. (red.) (2011), Przełomy w zarządzaniu. Podejście procesowe, Dom Organizatora TNOiK. [8] Borowiecki R., & Siuta-Tokarska B. (2018), Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów, „Przegląd Organizacji”, Nr 4, ss. 7-15. [9] Budzanowska-Drzewiecka M., Czernek K. (2018), Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. [10] Camarinha-Matos L. M., Afsarmanesh H. (2005), Collaborative Networks: A New Scientific Discipline, „Journal of Intelligent Manufacturing”, Vol. 16, No. 4-5, ss. 439-452. [11] Ciesielski M. (2014), Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr. 1, ss. 3-6. [12] Cyfert S., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji, Wydawnictwo TNOiK, Poznań. [13] Cyfert S., Dyduch W., Latusek Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, „Organization and Management”, Nr 161, ss. 37-49. [14] Czakon W. (red.) (2021), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wyd. 3, Wydawnictwo NieOczywiste, Warszawa. [15] Czakon W. (2014), O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 1A, ss. 27-35. [16] Czech A., Martyniak Z. (red.), (1997), Karol Adamiecki. Życie i dzieło, OPO TNOiK, Bydgoszcz. [17] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków. [18] Czerska M., Gableta M. (red.), (2011), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Organizatora TNOiK. [19] Ćwiklicki M. (2011), Ewolucja metod organizatorskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, Seria Specjalna, Monografie, Nr 203. [20] Dworzecki Z., Leśniak-Łebkowska G. (red.), (2017), Księga Jubileuszowa dla Profesor Marii Romanowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. [21] Dworzecki Z., Nogalski B. (red.), (2011), Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, Dom Organizatora TNOiK. [22] Fayol H. (1917), Administration industrielle et générale: Prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle, Paris. [23] Głodziński E. (2016a), „Przegląd Organizacji” - wczoraj i dziś. Rola czasopisma w rozwoju nauk o zarządzaniu. Cz. 1, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, ss. 70-76. [24] Głodziński E. (2016b), „Przegląd Organizacji” - wczoraj i dziś. Rola czasopisma w rozwoju nauk o zarządzaniu. Cz. 2, „Przegląd Organizacji”, Nr 4, ss. 67-72. [25] Gorynia M. (2018). Współczesne nauki ekonomiczne–tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, „Ekonomista”, Nr 5, ss. 497-522. [26] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2001), Globalizacja a kierunki rozwoju zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 1, ss. 4-14. [27] Hensel P. (2017), Legitymizacja badań organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [28] Huczycki A. (2007), Management Gurus, Routledge Taylor & Francis Group, London - New York. [29] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (2012), Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Ryszarda Borowieckiego, Wyd. Fundacji UEK, Kraków. [30] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), (2010), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław. [31] Jemielniak D. (red.), (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 1, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [32] KNOiZ PAN (2015), Lista elektorów. Wybory do KNOiZ PAN na lata 2015-2018, http://www.knoiz.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/KNOiZ_Lista_elektorow.pdf, data dostępu: 25.01.2021 r. [33] Kiełtyka L. (2017), Nowe wyzwania dla nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 12, ss. 3-4. [34] Kociatkiewicz J., Kostera M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, No 4, ss. 9-19. [35] Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2011), Zarządzanie od podstaw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa. [36] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), (2013), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [37] Krupski R. (2012), Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, „Przegląd Organizacji”, Nr 4, ss. 3-7. [38] Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [39] Kuc B.R. (2012), Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Wydawnictwo PTM, Warszawa [40] Kucęba R., Jędrzejczyk W., Smoląg K. (red.) (2013), Rozwój nauk o zarządzaniu - kierunki i perspektywy: monografia okolicznościowa dla uczczenia jubileuszu 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. inż. Leszka Kiełtyki, Monografie nr 255, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa. [41] Kuhn T. S. (1962), The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press. [42] Lachiewicz S., Matejun M. (2012), Ewolucja nauk o zarządzaniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, ss. 85-141. [43] Lachiewicz, S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa. [44] Leksykon zarządzania (2004), Difin, Warszawa. [45] Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa. [46] Lichtarski J. (red.) (2005), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław. [47] Lisiński M. (2016), Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 4, ss. 11-19. [48] Martyniak Z. (1988), Stanisław Bieńkowski pionier nauki organizacji i zarządzania w Polsce, TNOiK, Kraków. [49] Mikołajczyk Z. (1995), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [50] Nogalski B. (2017), Wyzwania i wnioski na przyszłość dla rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce, „Przegląd Organizacji”, Nr 10, ss. 4-13. [51] OECD (2002), Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, Paris, OECD Publishing. [52] OECD (2007), Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual, Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators. [53] Osbert-Pociecha G., Nowosielski S. (2016), Meandry teorii i praktyki zarządzania. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Jana Lichtarskiego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław. [54] Perechuda K. (red.), (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. [55] Polowczyk J. (2009), Przyczynek do ewolucji nauk ekonomicznych na przykładzie ekonomii i nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 3–7. [56] Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. [57] Romanowska M., Cygler J. (red.), (2014), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. [58] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. Nr 179, poz. 1065. [59] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018, poz. 1818. [60] Sławińska M., Witczak H. (red.), (2008), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa. [61] Stachowicz J., Nowicka-Skowron M., Voronina L. (2014), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, Dom Organizatora, Toruń. [62] Stańczyk-Hugiet E., Piórkowska K., Stańczyk S. (2016), Ewolucyjny nurt w naukach o zarządzaniu. Stan wiedzy, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 7–15. [63] Strużyna J., Bratnicki M., Majowska M., Ingram T. (2008), Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, Nr 216. [64] Sudoł S. (2004), Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród dziedzin i dyscyplin naukowych, „Przegląd Organizacji”, Nr 12, s. 7–9. [65] Sudoł S. (2007a), Nauki o zarządzaniu: Węzłowe problemy i kontrowersje, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń. [66] Sudoł S. (2007b), Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, „Współczesne Zarządzanie”, Nr l, s. 5–16. [67] Sudoł S. (2007c), Miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 3, s. 7–17. [68] Sudoł S. (2012), Nauki o zarządzaniu: podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. [69] Sudoł S. (2019), Nauki o zarządzaniu. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [70] Sułkowski Ł. (2007), Problem demarkacji nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr l, s. 12–14. [71] Suszyński C. (2012), An Enterprise: The Integrated Approach. Several Remarks on the Emergence and Development of a New Scientific Discipline, „Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. 7, pp. 75–83. [72] Taylor F.W. (1903), Shop Management, American Society of Mechanical Engineers, New York. [73] Taylor F.W. (1911), The Principles of Scientific Management, Harper and Brothers, New York, London. [74] Trocki M. (2005), Tożsamość nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr l, s. 7–10. [75] Weigel S. (2016), Genealogia – ikonografia i retoryka pewnej figury epistemologicznej, „Teksty długie”, Nr 1, s. 317–346. [76] Wiktor J.W. (2018), Potencjał naukowy i osiągnięcia wydziałów nauk o zarządzaniu polskich uczelni w świetle wyników parametryzacji 2017, „Przegląd Organizacji”, Nr 7, s. 46–53. [77] Zakrzewska-Bielawska A., Trocki M. (2010), Aktywność badawcza doktorantów i habilitantów polskich ośrodków akademickich, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 129–161. [78] Zimniewicz K. (1990), Nauka o organizacji i zarządzaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.
Publikacje z rocznika