Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), interesariusze, projekt, zarządzanie projektami (PM)
Strony: 12-19
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na działalność projektową
Magdalena Kaźmierczak, Sławomir Zapłata
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) jest koncepcją, która u swoich podstaw zakłada odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Działania CSR powinny być określone w strategii przedsiębiorstwa oraz przejawiać się poprzez inicjatywy uwzględniające zrównoważony rozwój, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Odpowiednio zrozumiana i wdrożona koncepcja CSR w organizacji jest strategią korzystną dla wszystkich zainteresowanych stron. Obecnie choć organizacje biznesowe coraz chętniej włączają kwestie CSR-u do swojej działalności gospodarczej, to jednak w literaturze przedmiotu nadal występuje niewielka liczba opracowań odnoszących się do zarządzania projektami w myśl zasad społecznej odpowiedzialności. Celem artykułu jest ukazanie miejsca CSR w obszarze zarządzania projektami, a także próba odpowiedzi na pytanie, jakie są podstawowe obszary łączące koncepcję społecznej odpowiedzialności i zarządzania projektami. Zasadniczym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest fakt, że obie koncepcje – CSR i zarządzanie projektami, oprócz tego, że są komplementarne, to można je łączyć nie tylko w celu poprawy zarządzania strategicznego organizacji, ale także w szerszym kontekście, w celu służenia dobru zarówno lokalnej społeczności jak i całemu społeczeństwu.
Bibliografia
[1] Abu-Hussein R., Hyassat M., Sweis R., Alawneh A., Al-Debei M. (2016), Project Management factors Affecting the Enterprise Resource Planning Projects’ Performance in Jordan, „Journal of Systems and Information Technology”, Vol. 18, No. 3, pp. 230–254. [2] Amin-Chaudhry A. (2016), Corporate Social Responsibility – From a Mere Concept to an Expected Business Practice, „Social Responsibility Journal”, Vol. 12, No. 1, pp. 190–207. [3] Avram E., Avasilcai S. (2014), Business Performance Measurement in Relation to Corporate Social Responsibility: A conceptual Model Development, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 109, pp. 1142–1146. [4] Axelos (2020), What is Project Management, www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2/what-is-project-management, access date: 23.11.2020. [5] Bowers J., Khorakian A. (2014), Integrating Risk Management in the Innovation Project, „European Journal of Innovation Management”, Vol. 17, No. 1, pp. 25–40. [6] Bukłaha E., Juchniewicz M. (2019), Kluczowe wyzwania i bariery oraz trendy w zarządzaniu projektami z punktu widzenia projektów realizowanych w Polsce, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 14–20. [7] Chen Yi-R.R., Hung-Baesecke Ch.-Ju F., Bowen S.A., Zerfass A., Stacks D.W., Boyd B. (2020), The Role of Leadership in Shared Value Creation from the Public’s Perspective: A Multi-continental Study, „Public Relations Review”, Vol. 46, No. 1, pp.1–11. [8] Clarke N. (2010), Projects are Emotional: How Project Managers' Emotional Awareness Can Influence Decisions and Behaviours in Projects, „International Journal of Managing Projects in Business”, Vol. 3, No. 4, pp. 604–624. [9] Crisan-Mitra C.S., Stanca L., Dabija D.C. (2020), Corporate Social Performance: An Assessment Model on an Emerging Market, „Sustainability”, Vol. 12, No. 10, pp. 1–21. [10] Dandage R.V., Mantha S.S., Rane S.B. (2019), Strategy Development Using TOWS Matrix for International Project Risk Management Based on Prioritization of Risk Categories, „International Journal of Managing Projects in Business”, Vol. 12, No. 4, pp. 1003–1029. [11] Eskerod P., Huemann M. (2013), Sustainable Development and Project Stakeholder Management: What Standards Say, „International Journal of Managing Projects in Business”, Vol. 6, No. 1, pp. 36–50. [12] GPM Global (2020), The GMP P5 Standard for Sustainability in Project Management v.1.5, GMP Global. [13] Guerrero D., Sandoval J. (2011), La responsabilidad social como generadora de valor empresarial: hacia la construcción de un modelo de balance social para las mipymes, „Revista UDCA”, Vol. 14, No. 2, pp. 177–186. [14] ISO 10006 (2017), Quality Management – Guidelines for Quality Management in Projects, International Organization for Standardization, Geneva. [15] ISO 22301 (2019), Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements, International Organization for Standardization, Geneva. [16] ISO 26000 (2010), Guidance on Social Responsibility, International Organization for Standardization, Geneva. [17] ISO 31000 (2018), Risk management – Guidelines, International Organization for Standardization, Geneva. [18] Jakubczyk K., Kitowski P. (2015), Społecznie odpowiedzialny projekt – opracowanie definicji na podstawie przeglądu literatury z zakresu społecznej odpowiedzialności i zarządzania projektami, „E-Mentor”, Nr 5(62), s. 50–64. [19] Jurisch M.C., Rosenberg Z., Krcmar H. (2016), Emergent Risks in Business Process Change Projects, „Business Process Management Journal”, Vol. 22, No. 4, pp. 791–811. [20] Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. [21] Łapuńka I., Pisz I. (2017), Wielowymiarowy i wielopoziomowy kontekst efektywności w zarządzaniu projektami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Tom – Projekty lokalne i regionalne – interesariusze projektu, s. 213–227. [22] Marcelino-Sádaba S., González-Jaen L.F., Pérez-Ezcurdia A. (2015), Using Project Management as a Way to Sustainability. From a Comprehensive Review to a Framework Definition, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 99, pp. 1–16. [23] Mortazavi H., Pirmouradi N., Soltani A. (2013), Corporate Social Responsibility, „Journal of behavioral sciences in Asia” No. 4, pp. 63–77. [24] Nadal-Burgues N. (2014), Project Specification: Creativity and Rhetoric in Scientific Research, „Journal of Organizational Change Management”, Vol. 27, No. 5, pp. 807–818. [25] Nesterak J., Głodziński E., Kowalski M.J. (2018), Controlling projektu w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce, Stowarzyszenie Krakowska Szkoła Controllingu, Kraków. [26] Office of Government Commerce (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2, TSO (The Stationary Office), London. [27] Olaru M., Stoleriu G., Pirnea I.C., Kaufmann M., Angheluta T. (2012), Study on the Involvement of SMEs in Romania in Social Responsibility Activities in the Context of the Global Financial Crisis, Proceedings of the 18th IGWT Symposium Technology and Innovation for Sustainable Future: a Commodity Science Perspective, pp. 514–519. Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism – And Unleash a Wave of Innovation and Growth, Harvard Business Review, January–February, pp. 62–77. [28] Rai S., Bansal S. (2014), An Analysis of Corporate Social Responsibility Expenditure in India, „Economic and Political Weekly”, Vol. 49, No. 50, pp. 1–13. [29] Rezania D., Baker R., Burga R. (2016), Project control: an exploratory study of levers of control in the context of managing projects, „Journal of Accounting & Organizational Change”, Vol. 12, No. 4, pp. 614–635. [30] Rok B. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa, s. 423–432. [32] Saprun R., Schuchard R. (2011), CSR and Quality: A Powerful and Untapped Connection, https://www.bsr.org/reports/BSR_ASQ_CSR_and_Quality.final.pdf, access date: 23.11.2020. [33] Schieg M. (2009), The Model of Corporate Social Responsibility in Project Management, „Business: Theory & Practice”, No. 10, pp. 315–321. [34] Shen C.-H., Wu M.-W., Chen T.-H. and Fang H. (2016), To engage or not to engage in corporate social responsibility: empirical evidence from global banking sector, „Economic Modelling”, Vol. 55, No. 1, pp. 207–225. [36] Silvius A.J.G., Schipper R. (2014), Sustainability in project management: A literature review and impact analysis, Social Business, Vol. 4, No. 1, pp. 63–96. [37] Silvius A.J.G., Tharp J. (eds.), (2013), Sustainability Integration for Effective Project Management, IGI Global Publishing. [31] Tharp J. (2013), Sustainability in Project Management: Practical Applications. [in:]: A.J.G. Silvius, J. Tharp (eds.), Sustainability Integration for Effective Project Management, IGI Global Publishing, Hershey, pp. 182–193. [38] Wang J.J., Sasanipoor N., Wang M.M. (2020), The Influence of PRINCE2 Standard on Customer Satisfaction in Information Technology Outsourcing: An Investigation of a Mediated Moderation Model, „Journal of Enterprise Information Management”, Vol. 33, No. 6, pp. 1419–1442. [39] Yusoff W.F.W., Adamu M.S. (2016), The Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Evidence from Malaysia, „International Business Management”, Vol. 10, No. 4, pp. 345–351.
Publikacje z rocznika