Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: automatyzacja, robotyzacja, postęp techniczny, treść pracy
Strony: 3-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
Bariery i zakres automatyzacji z perspektywy treści pracy
Marek Jabłoński
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono społeczne i biznesowe uwarunkowania automatyzacji procesów pracy oraz bariery i zakres stosowania tego typu rozwiązań z perspektywy treści pracy. W ramach tak zdefiniowanego zamierzenia wyjaśniono istotę pojęcia automatyzacji, odnosząc się w tym względzie do terminów korespondujących z pojęciem automatyzacji. Na bazie przeprowadzonego badania bibliometrycznego ukazano wzrost liczby publikacji poświęconych automatyzacji, robotyzacji i mechanizacji. Na bazie przeglądu literatury przedmiotu dokonano identyfikacji zjawisk opisujących wpływ postępu technicznego na treść pracy, w szczególności wymagania stawiane pracownikom w procesach pracy. W ramach tego wątku dokonano zaprezentowano trzy efekty, w tym tzw. unskill-biased technical change, skill-biased technical change oraz talent-biased technical change. W dalszej kolejności wskazano podejścia umożliwiające szacowanie potencjalnego zakresu automatyzacji procesów pracy oraz ryzyka automatyzacji poszczególnych zawodów. Podejścia te mogą stanowić punkt wyjścia do opracowania narzędzia diagnostycznego umożliwiającego szacowanie potencjalnego zakresu prac podlegających automatyzacji oraz identyfikację czynników i zmiennych stanowiskowych stanowiących bariery automatyzacji procesów pracy.
Bibliografia
Autor D. H., Levy F., Murnane R.J. (2003), The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. 116, No. 4, pp. 1279–1333. Autor D.H. (2015), Why Are There Still so Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 29, No. 3, pp. 3–30. Autor D., Acemoglu D. (2011), Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings, [in:] O. Ashenfelter, D. Card, (eds.), Handbook of Labor Economics, Vol. 4B, pp. 1043–1171. Avant R. (2014), The Third Great Wave, The Economist, The World Economy Special Report, October 4th. Babbage Ch. (1832), On the Economy of Machinery and Manufactures, Charles Knight, London. Biczyński S., Miedziński B. (red.), (1991), Słownik Ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. Blaschke M., Cigaina M., Riss U.V., Shoshan I., (2017), Designing Business Models for the Digital Economy, [in:] G. Oswald, M. Kleinemeier (eds.), Shaping the Digital Enterprise: Trends and Use Cases in Digital Innovation and Transformation, Springer International Publishing, Cham, pp. 121–136. Bowles J. (2014), The Computerisation of European Jobs, In Bruegel, July, http://bruegel.org/2014/07/the-computerisation-of-european-jobs, access date: 17.01.2019. Bravermann H. (1998), Labor and Monopoly Capita. The Degradation or Work in the Twentieth Century, Monthly Review Press, New York. Bright J. (1958), Automation and Management, Division of Research Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston. Brynjolfsson E., McAfee A. (2014), The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W.W. Norton & Company, New York-London. Brzeziński M. (2002), Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. Cline B., Henry M., Justice C. (2016), Rise of the robots, KPMG 2016, https://home.kpmg/content/dam/kpmg/my/pdf/Rise of the robots.pdf, access date: 13.11.2020. Coelli M., Borland J. (2016). Job Polarisation and Earnings Inequality in Australia, „Economic Record”, Vol. 92, No. 296, pp. 1–27. Dustmann C., Ludsteck J., Schonberg, U. (2009), Revisiting the German Wage Structure. „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 124, No. 2, pp. 843–881. Esposto A. (2008), Skill: An Elusive and Ambiguous Concept in Labour Market Studies, „Australian Bulletin of Labour”, Vol. 34, No. 1, pp. 100–124. Frey C.B., Osborne M.A. (2013), The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization? Working Paper Oxford Martin School, September 17. Godin B. (2006), The Knowledge-Based Economy: Conceptual Framework or Buzzword? „The Journal of Technology Transfer”, Vol. 31, No. 1, pp. 17–30. Goldin C., Katz L.F. (1996), The Origins of Technology–Skill Complementarity, NBER Working Paper No. 5657. Goos M., Manning A., Salomons A. (2009), Recent Changes in the European Employment Structure: The Roles of Technological Change, https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/256315/1/, access date: 25.01.2018. Green D., Sand B. (2015), Has the Canadian Labor Market Polarised? „Canadian Journal of Economics”, Vol. 48, No. 2, pp. 612–646. Harari Y.N. (2018), 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie. Lee K.F. (2017), Automation, Computerisation and Future Employment in Singapore, Munich Personal RePEc Archive Paper, No. 79961. Manyika J., Chui M., Miremadi M., Bughin J., George K., Willmott P., Dewhurst M. (2017), A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity. McKinsey Global Institute, www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/mgi, access date: 25.01.2018. Martyniak Z. (red.), (1992), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków. Michaels G., Natraj A., van Reenen J. (2014), Has ICT Polarized Skill Demand? Evidence from Eleven Countries over 25 Years, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 96, No. 1, pp. 60–77. Mokyr J. (2002), The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy, Princeton University Press, Princeton. Musso S. (2013), Labor in the Third Industrial Revolution, [in:] Dosi G., Galambos L. (eds.), The Third Industrial Revolution in Global Business, Cambridge University Press, New York, pp. 300–325. Nagarajah E. (2016), Hi Robot. What does Automation Mean for the Accounting Profession? „Accountants today”, July/August, pp. 34–37. Naville P. (1968), Społeczne skutki automatyzacji. Problemy pracy i automatyzacji, Książka i Wiedza, Warszawa. Noble D.F. (1984) Forces of Production: A Social History of Industrial Automation, Knopf-Random House, New York. O’Connor D., Lunati M.R. (1999), Economic Opening and the Demand for Skills in Developing Countries: A Review of Theory and Evidence, Working Paper no. 149, OECD Development Centre, OECD-OCDE. OECD (2017a), Getting Skills Right: Skills for Jobs Indicators, OECD Publishing, Paris. OECD (2017b), The Next Production Revolution: Implications for Governments and Business, OECD Publishing, Paris. Pajarinen M., Rouvinen P., Ekeland A. (2015), Computerization Threatens One-Third of Finnish and Norwegian Employment, ETLA Brief 34, pp. 1–8. Pilat Z., Klimasara W., Pachuta M., Słowikowski M., Smater M., Zieliński J. (2018), Możliwości praktycznego wprowadzania robotów współpracujących w różnych technologiach wytwórczych realizowanych w środowisku przemysłowym, „Pomiary-Automatyka-Robotyka”, nr 1, s. 59–65. Richard, R.B. (2005), Industrialised Building Systems: Reproduction Before Automation and Robotics, „Automation In Construction”, Vol. 14, No. 4, pp. 442–451. Rifkin J. (2011), The Third Industrial Revolution. How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy and the World, Palgrave Macmillan, Basingstoke. Schwab K. (2017), The Fourth Industrial Revolution, Penguin, London. Simon H.A. (2007), Podejmowanie decyzji i zarządzania ludźmi w biznesie i administracji, wydanie IV, Wydawnictwo Helion, Gliwice. Snow Ch., Øystein C., Fjeldstad D., Langer A.M. (2017), Designing the Digital Organization, „Journal of Organization Design”, Vol 6., No. 7, pp. 1–13. Sobczak A. (2019), Developing a Robotic Process Automation Management Model, „Informatyka Ekonomiczna – Business Informatics”, Vol. 2, No. 52, s. 85–100. Terzidis N., van Maarseveen R., Ortega-Argiles R. (2017), Employment Polarization in Local Labor Markets: The Dutch Case, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, CPB Discussion Paper No. 358. Ure A. (1835), Philosophy of Manufactures, H.G. Bohn, London. Wang J., Caminada K., Goudswaard K., Wang Ch. (2015), Decomposing Income Polarization and Tax – Benefit Changes Across 31 European Countries and Europe Wide 2004–2012, Leiden University, Department of Economics, Leiden.
Publikacje z rocznika