Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: luka informacyjna, projekty informatyczne, integrator systemów IT
Strony: 20-30
Język publikacji: Polski
Pobierz
Komponenty informacyjne zmniejszające lukę informacyjną w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych
Bartosz Wachnik, Eryk Głodziński
Abstrakt
Zgodnie z teorią luki informacyjnej, jej występowanie u interesariuszy wewnętrznych może determinować w istotnym zakresie ryzyko oraz niepewność w podejmowaniu decyzji w projektach IT. Według badań, istotnym czynnikiem mającym wpływ na sukces przedsięwzięcia informatycznego może być zjawisko luki informacyjnej występującej u wybranych członków grupy projektowej dostawcy. W artykule opisano komponenty informacyjne, których znajomość może wspomagać kierownika projektu wdrożeniowego IT ze strony integratora w redukcji luki informacyjnej. W badaniach zidentyfikowano 38 różnych komponentów, które pogrupowano w ramach cyklu życia projektu. Wyodrębnione komponenty wspomagające kierownika projektu integratora porównano ze zdefiniowanymi w literaturze przedmiotu komponentami wspierającymi kierownika projektu ze strony klienta.
Bibliografia
[1] Auksztol J. (2010), Asymetria informacji w projektach informatycznych – studium przypadku, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 31–35. [2] Babik W. (2000), Zarządzanie informacją we współczesnych systemach informacyj-no-wyszukiwawczych – nowe wyzwania współczesności, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, Nr 1(75), s. 51–63. [3] Banister F., Remenyi D. (2005), Why IT Continues to Matter. Reflections on the Strategic Value of IT? „The Electronic Journal Information Systems Evaluation”, Vol. 8, Iss. 3, pp. 159–168. [4] Ben-Haim Y. (2006), Info-Gap Decision Theory: Decisions under Severe Uncertain-ty, Academic, London. [5] Ben-Haim Y. (2010), Info-Gap Economics. An Operational Introduction, Palgrave Macmillan, London. [6] Ben-Haim Y. (2012), Doing our Best: Optimization and the Management of Risk, „Risk Analysis”, Vol. 32, No. 8, pp. 1326–1332. [7] Ben-Haim Y. (2014), Robust Satisficing and the Probability of Survival, „Interna-tional Journal of System Science”, Vol. 45, No. 1, pp. 3–19. [8] Ben-Haim Y., Marchau V., Walker W.E., Bloemen P.J., Popper S.W. (eds.), (2019), Decision Making under Deep Uncertainty. From Theory to Practice, Springer, Cham. [9] Bradley K. (2002), Podstawy metodyki PRINCE II CRM S.A., Centrum Rozwiązań Menedżerskich, Warszawa. [10] Chang S.I. (2004), ERP Life Cycle Implementation, Management and Support. Im-plications for Practice and Research, Proceedings of the 37th Annual Hawaii Inter-national Conference on System Sciences, IEEE, Big Island. [11] Chmielarz W. (2013), Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu War-szawskiego, Warszawa. [12] Davidovitch L., Ben-Haim Y. (2011), Robust Resource Allocation: An Info-Gap Approach, ICVRAM 2011: 1st International Conference on Vulnerability and Risk Assessment and Management, April 11–13, 2011, University of Maryland, College Park, pp. 988–995. [13] Esteves J., Pastor J. (1999), An ERP Life Cycle Based Research Agenda, First Inter-national Workshop in Enterprise Management and Resource Planning: Methods, Tools and Architectures – EMRPS’99, Venice, pp. 359–371. [14] Głodziński E. (2017a), Efektywność w zarządzaniu projektami budowlanymi. Per-spektywa wykonawcy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. [15] Głodziński E. (2017b), Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary, koncepcje, zależności, PWE, Warszawa. [16] Haasnoot M., Kwakkel J.H., Walker W.E., ter Maat J. (2013), Dynamic Adaptive Policy Path-Ways: A Method for Crafting Robust Decisions for a Deeply Uncertain World, „Global Environmental Change”, Vol. 23, No. 2, pp. 485–498. [17] Hussain A., Mkpojiogu E.O., Mohmad Kamal F. (2016), The Role of Requirements in the Success or Failure of Software Projects, „International Review of Manage-ment and Marketing”, Vol. 6, No. 7S, pp. 306–311. [18] Lech P. (2007), Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie-go, Gdańsk. [19] Lech P., Zamojska A. (2017), The Learning Preferences of Enterprise System Con-sultants. Towards the Preferred Learning Pattern, „Knowledge Management Re-search and Practice”, Vol. 15, No. 2, pp. 316–324. [20] Lempert R.J., Popper S.W., Bankes S.C. (2003), Shaping the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-Term Policy Analysis, RAND, Santa Monica. [21] Marchau V., Walker W.E., Bloemen P.J., Popper S.W. (eds.), (2019), Decision Mak-ing under Deep Uncertainty. From Theory to Practice, Springer, Cham. [22] Oleński J. (2003), Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa. [23] Sentz K., Hemez F. (2013), Information Gap Analysis for Decision Support Systems in Evidence-Based Medicine, International Conference on Machine Learning and Data Mining, Newark. [24] Smithson M., Ben-Haim Y. (2015), Reasoned Decision Making Without Math? Adaptability and Robustness in Response to Surprise, „Risk Analysis”, Vol. 35, No. 10, pp. 1911–1918. [25] Tansini F., Ben Haim Y. (2020), Strategies for Communicating Information and Dis-information in War: Managing and Exploiting Uncertainty in Social Media, [in:] R. Johnson, M. Kitzen, T. Sweijs (eds.), The Conduct of War, Routledge, London. [26] The Standish Group (2016), CHAOS Report, https://www.standishgroup.com/news/archive?News_page=2, access date: 6.04.2020. [27] Thuy H.U., Nguyen J.S., Sheriff M.N. (2016), Strategies for Successful CRM Im-plementation, „Information Management & Computer Security”, Vol. 15, No. 2, pp. 125–141. [28] Wachnik B. (2016), Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarzą-dzanie, PWE, Warszawa. [29] Wachnik B. (2017), Analiza projektów informatycznych z wykorzystaniem współcze-snych teorii działania przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Nr 1992, s. 491–506. [30] Wachnik B. (2020), Luka informacyjna w przedsięwzięciach informatycznych, pro-blemy i rozwiązania, PWE, Warszawa. [31] Yang N., Song Y., Zhang Y., Wang J. (2020), Dark side of joint R&D collabora-tions: dependence asymmetry and opportunism, „Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 35, No. 4, pp. 741–755. [32] Zhang J. (2011), Newsboy Problem under Knightian Uncertainty, 8th International Conference on Service Systems and Service Management, Nankai University, Tian-jin.
Publikacje z rocznika