Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Szkoła zarządzania Kurnala, współpracownicy, wkład do nauki
Strony: 3-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
Szkoła zarządzania Jerzego Kurnala
Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska
Abstrakt
W latach 60. XX w. zaczęła rozwijać się polska szkoła nauk organizacji i zarządzania, w dużej mierze czerpiąca inspiracje z osiągnięć amerykańskiej nauki, ale też wykorzystująca dorobek przedwojennej i współczesnej nauki polskiej. Jednym z pierwszych środowisk, w których rozwijano współczesną teorię organizacji i zarządzania był zespół Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie kierowany przez Profesora Jerzego Kurnala. Jerzy Kurnal i jego zespół wzbogacili własnymi badaniami i publikacjami podstawę teorii i metodologii nauk o zarządzaniu i rozwinęli dwa ważne nurty tej nauki:  zarządzanie ludźmi w organizacji i procesy informacyjno-decyzyjne. Stworzyli na SGPiS nowoczesne programy nauczania przedmiotu „Teoria organizacji i zarządzania”, stworzyli też podstawy programowe i podręczniki do kształcenia kadry kierowniczej. Jerzy Kurnal stworzył własną szkołę zarządzania – zespół badaczy i edukatorów, którzy przyczynili się w dużym stopniu do rozwoju nauki i udoskonalenia praktyki zarządzania i rozwoju środowiska oraz tożsamości tej dyscypliny.
Bibliografia
[1] Beksiak J. (red.), (1978), Zarządzanie przedsiębiorstwami, uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych, PWN, Warszawa t. 1 i 2 (wyd. II w 1981), t. 3 – 1983, t. 4 – 1990. [2] Bojar E., Głodziński E. (2021), Doświadczenia z przeszłości kanwą do budowania przyszłości nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 3-11. [3] Boroń J. (1988), Prof. dr Jerzy Kurnal w czterdziestolecie pracy naukowej, „Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska”, Vol. XXII, s. 1-6. [4] Bratnicki M. (1988), Psychologiczne przesłanki podejmowania decyzji kształtujących strategię przedsiębiorstwa, „Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska”, Vol. XXII, s. 203-210. [5] Dobrzyński M. (1973), Organizacyjne zachowanie pracownika, PWE, Warszawa. [6] Dobrzyński M. (1977), Kierowanie kadrami, PWE, Warszawa. [7] Dobrzyński M., Kwiatkowski S. (1973), Kierowanie zespołem pracowniczym. TNOiK, Warszawa. [8] Dworzecki Z. (1981), Style zarządzania, SGPiS, Warszawa. [9] Dworzecki Z., Ludwiczyński A. (1980), Kształtowanie kadr kierowniczych wielkiej organizacji handlowej, Instytut Handlu Wewnętrznego, Warszawa. [10] Flakiewicz W., Wawrzyniak B. (1978), Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa. [11] Gabara W. (1974), Model jako instrument badania form działalności gospodarczej. Studium stosunków i zależności organizacyjnych, SGPiS, Warszawa. [12] Gabara W. (1978), Zarys kierunków w nauce organizacji i zarządzania na tle rozwoju techniki przeobrażeń społecznych, SGPiS, Warszawa. [13] Gabara W. (1981), Nauka o organizacji i zarządzaniu. Kierunki i tendencje, PWE, Warszawa. [14] Gierszewska G, Romanowska M, (1992), Remodelling Polish Enterprise, „Scandinavian Journal of Management”, Vol. 8, Nr 3, s. 181-191. [15] Kieżun W. (2005), Dzieło Jerzego Kurnala, „MBA”, Nr 2. [16] Koźmiński A.K (1974), Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa. [17] Koźmiński A.K., Zawiślak A.M. (1979), Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa. [18] Kurnal J. (red.), (1965), Integracja sprzedawców sklepowych – wyniki badań nad postawami pracowniczymi w handlu warszawskim, TNOiK, Warszawa. [19] Kurnal J. (red.), (1972a), O sprawności i niesprawności organizacji. Szkice o biurokracji i biurokratyzmie, PWE, Warszawa. [20] Kurnal J. (red.), (1972b), Twórcy naukowych podstaw organizacji, PWE, Warszawa. [21] Kurnal J. (red.), (1979), Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa. [22] Kurnal J. (1969), Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa. [23] Kurnal J. (1976), Decision Making in Diffcult Decision Situations, Some Methodolical Problems, International Institute of Management, Berlin. [24] Kurnal J., Dworzecki Z. (1975), Kierowanie działaniami zespołowymi, SGPiS, Warszawa. [25] Kurnal J.. Wawrzyniak B. (1975), Problem trudnych sytuacji decyzyjnych, IFGN-SGPiS, Warszawa. [26] Kwiatkowski S. (1967), Produkcyjne zachowanie jednostki w zespole pracowniczym, PWE, Warszawa. [27] Kwiatkowski S. (1970), Organizacyjna rola kierownika – studium stylów zarządzania, SGPiS, Warszawa. [28] Ludwiczyński A. (1979), Analiza systemowa doskonalenia kadry kierowniczej wielkiej organizacji gospodarczej, SGPiS, Warszawa (niepublikowana rozprawa doktorska). [29] Masztalerz J. (1978), Powiązania informacyjne handlu zagranicznego z rynkiem wewnętrznym. Studium teoretyczne, SGPiS, Warszawa. [30] Poland - Management in an Economy in Transition (1992), Guest editor B. Wawrzyniak, „Scandinavian Journal of Management”, Vol. 6, No. 3,. [31] Romanowska M. (red.), (1984), Kryzys a reforma gospodarcza, Prace i Materiały, SGPiS, Warszawa. [32] Romanowska M, Wawrzyniak B. (1979), Podejmowanie decyzji kierowniczych w trudnych sytuacjach. Organizacja i Kierowanie, Nr 1-2, s.19-62 [33] Wawrzyniak B. (red.), (1985), Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, PWE, Warszawa. [34] Wawrzyniak B. (1977), Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania, PWE, Warszawa. [35] Zieleniewski J. (1965), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa. [36] Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Publikacje z rocznika