Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: ekopromocja, polityka prośrodowiskowa, rentowność
Strony: 41-48
Język publikacji: Polski
Ekopromocja w polityce prośrodowiskowej przedsiębiorstwa. Studium przypadku Lidl Polska
Małgorzata Łęgowik-Małolepsza
Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest próba oceny działań ekopromocyjnych w przedsiębiorstwie handlowym oraz wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju działalności prośrodowiskowej. Główne pytanie badawcze dotyczyło zagadnienia: w  jaki sposób polskie przedsiębiorstwo zorientowane prośrodowiskowo realizuje działania ekopromocyjne w swojej działalności? Metodami badawczymi zastosowanymi w publikacji są: analiza literatury przedmiotu, studium przypadku, analiza wskaźnikowa. Okresem badawczym są lata 2016–2019. Niniejszy artykuł stanowi wkład do badań determinant ekomarketingu w działalności handlowej przedsiębiorstw. Studium przynosi zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę o wybranych elementach ekomarketingu ze szczególnym naciskiem na działania ekopromocyjne. Wśród najważniejszych wyników przeprowadzonych badań wymienić należy pogłębione wyjaśnienie możliwości zastosowania działań ekopromocyjnych. Co więcej, jak wynika z badań przypadku, implementacja działań ekopromocyjnych może być skutecznym instrumentem realizacji polityki prośrodowiskowej.

Bibliografia
[1] Achchuthan S., Velnampy T. (2016), A Quest for Green Consumerism in Sri Lankan context: An Application of Comprehensive Model, Asian Economic and Social Society, Vol. 6, No. 3, pp. 59–76. [2] Armstrong G., Kotler P. (2012), Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer Business, Warszawa. [3] Biernacki M. (2017), Rachunek kosztów ELCC a ekomarketing w działalności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 480, s. 9–18. [4] Brandys J. (2013), Marketing ekologiczny – założenia, perspektywy, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Nr 27. [5] Bureau van Dijk (2020), A Moody's Analytics Company, Baza Danych dostępna on line: https://orbis41.bvdinfo.com/version-2020911/orbis/1/Companies/Report, data dostępu: 14.09.2020 r. [6] Collins S. (2010), Digital Fair. Prosumption and the Fair Use Defence, „Journal of Consumer Culture”, Vol. 10, No. 1, pp. 38–39. [7] Czakon W. (red.), (2015), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa. [8] Eisenhardt K.M., Graebner E. (2007), Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges, „Academy Management Journal”, Vol. 50, No. 1, pp. 25–32. [9] Gajdzik B. (2007), Transformacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie zarządzania gminą, „Przegląd Organizacji”, Nr 11, s. 28–29. [10] Gheorghiu A.,Vidraşcu P. A., Niculescu M.D. (2013), The Development of the Eco-marketing, Green Performance and Corporate Responsibility in a Competitive Economy, „Quality - Access to Success”, Supplement, pp. 373–377. [11] Gibbert M., Ruigrok W., Wicki B. (2008), What Passes as a Rigorous Case Study? „Strategic Management Journal”, Vol. 29, No. 13, pp. 1465–1474. [12] Górka K. , Thier A. (2018), Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych, Aura, Nr 5, s. 3–6. [13] Barberoux V., Berg K., Eriksen S.E., Raut P., Sánchez González K. (2018), Green Vestfold 2018, Vestfold Group Food System Document, 26/11/2013 Norwegian University of Life Sciences, Vestfold. [14] Groening C., Sarkis J., Zhu Q. (2018), Green Marketing Consumer - Level Theory Review: A Compendium of Applied Theories and Further Research Directions, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 172, pp. 1848–1866. [15] Harring N., Jagers S.C., Matti S. (2017), Public Support for Pro-Environmental Policy Measures: Examining the Impact of Personal Values and Ideology, Sustainability, Vol. 9, No. 5, pp. 1–14. [16] Jerzemowska M. (red.), (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa. [17] Johann M. (2010), Strategie marketingowe stosowane w praktyce polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, Nr 4, s. 33–36. ]18] Leśniak J. (2001), Rola instrumentów marketingu ekologicznego we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego na przykładzie Szwecji, [w:] F. Piontek (red.), Ekonomia a zrównoważony rozwój, t. 2, Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 87–96. ]19] Lidl Polska (2019), Raport zrównoważonego rozwoju, Warszawa. [20] Mańkowska-Wróbel L. (2015), Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, „Handel Wewnętrzny”, Nr 1, s. 141¬–150. [21] Martin, D., Schouten J. (2012). Sustainable Marketing, Prentice Hall, Boston. [22] Melovic B., Mitrovic S., Rondovic B., Alpackaya I. (2018), Green (Ecological) Marketing in Terms of Sustainable Development and Building a Healthy Environment, [in:] V. Murgul, Z. Popovic (eds.), International Scientific Conference Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport EMMFT 2017. Springer International Publishing., Khabarovsk. [23] Norton T.A., Zacher H., Ashkanasy N.M. (2015), Pro-Environmental Organizational Culture and Climate [in:] J.L. Robertson, J. Barling, (eds.), The Psychology of Green Organizations, Oxford University Press, Oxford, pp. 322–348. [ 24] Penc J. (1998), Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. [25] Ritter T., Walter A. (2012), More is not Always Better: The Impact of Relationship Functions on Customer Perceived Relationship Value, „Industrial Marketing Management”, No. 41, pp. 136–144. [26] Rzemieniak M. (2013), Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw, Wyd. Dom Organizatora, Toruń. [27] Shil P. (2012), Evolution and Future of Environmental Marketing, „Asia Pacific Journal of Marketing and Management Review”, No. 1, pp. 78–80. [28] Sierpińska M., Jachna T., (2005), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [29] Tjärnemo H. (2001), Eco-marketing & Eco-management. Exploring the Eco-orientation – Performance Link in Food Retailing, Lund Business Press, Lund. [30] Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku, Dz.U. z 2021 roku, poz. 217, Załącznik nr 1. [31] Wieteska G. (2016), Modele współpracy dostawca – nabywca w zakresie rozwijania zielonych produktów, Studia Ekonomiczne, Nr 267, s. 175–188. [32] Wilk I. (2018), Istota marketingu ekologicznego w warunkach zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie /, z. 118, s. 637–645. [33] Witek L. (2018), Ceny produktów ekologicznych a zachowania konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, Nr 3, s. 406–414. [34] Yin R. (2009), Case study Research and Applications: Design and Methods, Sage, Thousand Oaks. [35] Zarębska J. (2017), Gospodarka o obiegu zamkniętym drogą do zrównoważonego rozwoju, „Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji”, Vol. 6, No. 7, s. 286–295. [ 36] Zaremba S. (2009), Marketing ekologiczny, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
Publikacje z rocznika