Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, bliskość, dystans, wymiary
Strony: 16-27
Język publikacji: Polski
W poszukiwaniu utopii. Problemy z wyznaczeniem optymalnego dystan-su partnerów we współpracy międzyorganizacyjnej
Katarzyna Czernek-Marszałek
Abstrakt
W badaniach nad współpracą międzyorganizacyjną prowadzonych na gruncie nauk o zarządzaniu i jakości wskazuje się, że dla skutecznej współpracy ważne jest zarówno podobieństwo (bliskość), jak i różnice (dystans) między partnerami w różnych wymiarach: poznawczym, komunikacyjnym, organizacyjnym, funkcjonalnym, kulturowym, społecznym oraz geograficznym. To prowadzi do konstatacji, że istnieje pewien poziom optymalnego dystansu/bliskości z punktu widzenia skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej. Dotychczasowe studia literaturowe każą jednak stwierdzić, że w praktyce identyfikacja optymalnej bliskości/dystansu międzyorganizacyjnego – w odniesieniu do różnych ich wymiarów – może być bardzo trudna, o ile w ogóle możliwa. Celem artykułu jest identyfikacja problemów związanych z wyznaczeniem poziomu dystansu – w różnych jego wymiarach – optymalnego z punktu widzenia współpracy międzyorganizacyjnej. Wykorzystano badania nad współpracą w sektorze turystycznym prowadzone w ramach kilku projektów badawczych w latach 2008–2020. Zidentyfikowano czynniki wpływające na poszczególne wymiary dystansu oraz ich odmienne znaczenie dla współpracy międzyorganizacyjnej. Do czynników tych można zaliczyć cechy samych partnerów – w tym m.in. wielkość przedsiębiorstwa, pochodzenie przedsiębiorców, ich wiek, etap cyklu życia przedsiębiorstwa, a także miejsce współpracy (specyfika lokalna/regionalna), jej cykl życia oraz cel.
Bibliografia
1. Boschma R. (2005), Proximity and Innovation: A Critical Assessment, „Regional studies”, Vol. 39, No. 1, pp. 61–74. 2. Bringmann K., Vanoutrive T., Verhetsel A. (2018), Venture Capital: The Effect of Local and Global Social Ties on Firm Performance, „Papers in Regional Science”, Vol. 97, No. 3, pp. 737–755. 3. Broekel T., Boschma R. (2012), Knowledge Networks in the Dutch Aviation Industry: The Proximity Paradox, „Journal of economic geography”, Vol. 12, No. 2, pp. 409–433. 4. Czakon W. (2010), Hipoteza bliskości, „Przegląd Organizacji”, Vol. 9, Nr 16, s. 16–21. 5. Czernek K. (2017), Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze tury-stycznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. 6. Czernek-Marszałek K. (2019), Distance Dimensions and their Impact on Business Coopera-tion in a Tourist Destination, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Vol. 63, Nr 7, ss. 217–229. 7. Czernek-Marszałek K. (2020), Social Embeddedness and its Benefits for Cooperation in a Tourism Destination, „Journal of Destination Marketing & Management”, Vol. 15, 100401. 8. Ferru M. (2014), Partners Connection Process and Spatial Effects: New Insights from a Comparative Inter-organizational Partnerships Analysis, „European Planning Studies”, Vol. 22, No. 5, pp. 975–994. 9. Granovetter M. (2005), The Impact of Social Structure on Economic Outcomes, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 19, No. 1, pp. 33¬–50. 10. Hansen T. (2014), Juggling with Proximity and Distance: Collaborative Innovation Projects in the Danish Cleantech Industry, „Economic Geography”, Vol. 90, No. 4, pp. 375–402. 11. Harmaakorpi V., Tura T., Artima E. (2006), Balancing Regional Innovation Policy between Proximity and Distance, [in:] Fifth Proximity Congress, 28–30 June, Bordeaux. 12. Jonsson O. (2002), Innovation Processes and Proximity: The Case of IDEON Firms in Lund, Sweden, „European Planning Studies”, Vol. 10. No. 6, pp. 705–722. 13. Klimas P. (2011a) Bliskość organizacyjna – krytyczny przegląd literatury źródłem inspiracji badawczej. [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. J. Pyka (red.), TNOiK, Katowice, ss. 169–184. 14. Klimas P. (2011b), Wymiary bliskości w sieciach innowacji. „Przegląd Organizacji”, Nr 4, s.16–20. 15. Klimas P. (2013), Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej, „Studia Ekonomiczne”, nr 141, s. 185–198. 16. Knoben J., Oerlemans L.A.G. (2006), Proximity and Inter-organizational Collaboration: A Literature Review, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 8, No. 2, pp. 71–89. 17. Li Y., Zhang Y.A., Shi W. (2020), Navigating Geographic and Cultural Distances in Inter-national Expansion: The Paradoxical Roles of Firm Size, Age, and Ownership, „Strategic Management Journal”, Vol. 41(5), pp. 921–949. 18. Markova V. (2015), Proximity to innovation: Effect of Proximities on Cross-border Innova-tion Cooperation within Öresund Food Cluster Actors. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5474177&fileOId=5474178. 19. Nahapiet J., Ghoshal S. (1998), Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage, „Academy of management review”, Vol. 23, No. 2. pp. 242–266. 20. Parjanen S., Melkas H., Uotila T. (2011), Distances, Knowledge Brokerage and Absorptive Capacity in Enhancing Regional Innovativeness: A Qualitative Case Study of Lahti Region, Finland, „European Planning Studies”, Vol. 19, No. 6, pp. 921–948. 21. Peng H. (2021), So Far and Yet so Near: The Emerging Characteristics, Forms and Config-urations of Organizational Proximity in the Context of Digitalization, „Human Systems Management”, (Preprint), pp. 1–16. 22. Piselli F. (2007), Communities, Places, and Social Networks, „American Behavioral Scien-tist”, Vol. 50, No. 7, pp. 867–878. 23. Ponds R., Van Oort F., Frenken K. (2007), The Geographical and Institutional Proximity of Research Collaboration, „Papers in Regional Science”, Vol. 86, No. 3, pp. 423–443. 24. Qin Y., Qin X., Chen H., Li X., Lang W. (2021), Measuring Cognitive Proximity Using Semantic Analysis: A Case Study of China's ICT Industry, „Scientometrics”, pp. 1–26. 25. Ruiz-Ortega M.J., Parra-Requena G., García-Villaverde P.M. (2021), From Entrepreneurial Orientation to Sustainability Orientation: The Role of Cognitive Proximity in Companies in Tourist Destinations, „Tourism Management”, Vol. 84, 104265. 26. Sokołowicz M.E. (2013), Zarządzanie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjalne, [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 59–92. 27. Stańczyk-Hugiet E. (2015), Rutyna relacyjna w świetle podejścia ewolucyjnego i relacyjne-go, „Marketing i Rynek”, (9 (CD)), s. 612–624. 28. Tajfel H. (1974), Social Identity and Intergroup Behavior, „Social science information”, Vol. 13, No. 2, pp. 65–93. 29. Torre A., Rallet A. (2005), Proximity and Localization, „Regional studies”, Vol. 39, No. 1, pp. 47–59. 30. Torre A., Gilly J.-P. (2000), On the Analytical Dimension of Proximity Dynamics. „Regional Studies”, Vol.34, pp.169–180. 31. Uotila T., Harmaakorpi V., Melkas H. (2006), A Method for Assessing Absorptive Capacity of a Regional Innovation System, „Fennia-International Journal of Geography”, Vol. 184, No. 1, pp. 49–58. 32. Usai S., Marrocu E., Paci R. (2013), WP4/21 SEARCH WORKING PAPER Networks, Prox-imities and Inter-firm Knowledge Exchanges, http://www.ub.edu/searchproject/wp-content/uploads/2013/09/WP4.21.pdf, data dostępu: 30.03.2021 r.
Publikacje z rocznika