Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: zarządzanie, proces, dojrzałość, determinanty
Strony: 45-51
Język publikacji: Polski
Determinanty kształtowania organizacji procesowej – wyniki badań w Polsce
Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie determinant, które wpływają na kształtowanie organizacji procesowej, będącej wynikiem ewolucji struktur organizacyjnych w kierunku uwypuklania istotności procesów zachodzących w ich granicach. Powstawanie i rozwój koncepcji organizacji procesowej ukazano także w kontekście dojrzałości procesowej organizacji. Determinanty zostały określone i opisane na podstawie badania naukowego przeprowadzonego na przełomie lat 2018 i 2019. Analiza wyników badania wyróżniła trzy kluczowe czynniki mające wpływ na powyższe zjawisko: podniesienie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie korzyści (np. zwiększenie przychodów), wymagania klientów, korzystniejsze postrzeganie firmy w otoczeniu/większy prestiż organizacji.
Bibliografia
[1] Bełz G. (2000), Reorientacja procesowa struktury funkcjonalnej, [w:] A. Stabryła (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy, Akademia Ekonomiczna, Kraków, s. . [2] Bielski M. (1996), Organizacje, istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [3] Bitkowska A. (2016), Implementacja zarządzania procesowego we współczesnych przedsiębiorstwach, „Przegląd Organizacji”, Nr 9, s. 4–11. [4] Bitkowska A. (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS & IT, Warszawa. [5] Brillman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa. [6] Donnelly J.H. Jr., Gibson J.L., Ivancevich J.M., Konopaske R. (2012), Organizations. Behavior, Structure, Processes, McGraw-Hill, Singapore. [7] Drouin J.N., El Emam K., Melo W. (1997), SPICE: The Theory and Practice of Software Process Improvement and Capability Determination, Wiley-IEEE Computer Society, Hoboken, New Jersey. [8] Flieger M. (2016), Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. [9] Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa. [10 Jasińska K., Szapiro T. (2014), Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [11] Juchniewicz M. (2009), Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa. [12] Jurczuk A. (2013), Rola modelu CMMI w organizacjach procesocentrycznych, „Przegląd Organizacji”, Nr 8, s. 25–30. [13] Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników – jak przełożyć strategię na działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [14] Kucińska–Landwójtowicz A., Kołosowski M. (2012), Determinanty dojrzałości procesowej organizacji, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, s. 655–663. [15] Martusewicz J., Szumowski W. (2018), Modele dojrzałości a modele doskonałości. Niezależność czy współzależność na drodze do rozwoju organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 1, s. 63–78. [16] Raczyńska M. (2017), Modele dojrzałości procesowej organizacji, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zarządzanie XLIV-NR2, s. 61–73. [17] Skrzypek E. (2020), Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 146.
Publikacje z rocznika