Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: granica organizacyjna, administracja publiczna, zachowania organizacyjne
Strony: 12-19
Język publikacji: Polski
Konceptualizacja granicy organizacyjnej przez pracowników jednostek nadzorujących bezpieczeństwo żywności w Polsce
Dorota Jendza
Abstrakt
Celem artykułu było poszerzenie wiedzy na temat granicy organizacyjnej. Pytanie badawcze dotyczyło tego, w jaki sposób konceptualizowana jest granica przez pracowników instytucji publicznych. Badania przeprowadzono w paradygmacie jakościowym, w ramach którego przeprowadzono 56 wywiadów z pracownikami jednostek kontrolujących zajmujących różne szczeble zarządzania. Z badań tych wynika, że pracownicy organizacji publicznych tematyzują granice organizacyjne w różnych aspektach: przestrzennym, relacyjnym, tego, w jaki sposób oddziałuje na jednostkę, i tego, co jej towarzyszy. Ujawniły się też różne nastawienia do niej, nie tylko negatywne, ale i pozytywne, bowiem granice oprócz tego, że ograniczają i utrudniają realizację różnych działań, dają poczucie bezpieczeństwa. Znajomość sposobów interpretacji granic i nastawień do niej może poszerzać zrozumienie zachowań podejmowanych wobec granic, nie zawsze zgodnych z postulowanymi w naukach o zarządzaniu. Oprócz zachowań zorientowanych na zmianę, które są w ówczesnych czasach pożądane i oczekiwane, w jednostkach publicznych obserwuje się raczej zachowania zorientowane na utrzymywanie systemu granic, pomimo że jest on niezadowalający. Być może jest to związane z tym, że orientacja na zmianę nie zawsze jest spójna z mentalną gotowością do niej.
Bibliografia
[1] Barabasz A. (2014), Granice organizacji w ujęciu psychoanalitycznym, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice zarządzania kapitałem ludzkim, SGH, Warszawa, s. 61–68. [2] Barczak B. (2015), Problem poszukiwania granic sieci organizacyjnych, „Przegląd Organizacji”, Nr 5, s. 9–15. [3] Berg D.N., Smith K.K. (1990), Paradox and Groups, [in:] J. Gillette, M. McCollom (eds.), Groups in Context: A New Perspective on Group Dynamics, University Press of America, Washington, pp. 106–132. [4] Blader S.L. Patil S., Packer D.J. (2017), Organizational Identification and Workplace Behavior: More than Meets the Eye, „Research in Organizational Behavior”, Vol. 37, No. 1, pp. 19–34. [5] Brunsson N., Olsen J.P. (1990), The Reforming Organization, Routledge, London. [6] Buckley W. (1967), Sociology and Modern Systems Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. [7] Christensen R.K. (2009), Running the Constitution: Framing Public Administration, „Public Performance & Management Review”, Vol. 32, No. 4, pp. 604–609. [8] Cyfert Sz. (2012), Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań. [9] Cyfert Sz., Krzakiewicz K. (2014), Granice w świecie sieciowych i wirtualnych organizacji, [w:] A. Szopińska, S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, SGH, Warszawa, s. 47–57. [10] D’Aveni R. (2001), Supremacy: How Industry Leaders Create Growth, Wealth and Power through Spheres of Influence, Doubleday, New York. [11] Denhardt J.V., Denhardt R.B. (2015), The New Public Service Revisited, „Public Administration Review”, Vol. 75, No. 5, pp. 664–672. [12] Drogosz M. (2018), Podzielony umysł społeczny. Polacy po ćwierćwieczu demokracji, Liberi Libri, Warszawa. [13] Dutton J.E., Dukerich J.M., Harquail C.V. (1994), Organizational Images and Member Identification, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 39, No. 2, pp. 239–263. [14] Fiol C.M. (1991), Managing Culture as a Competitive Resource: An Identitybased View of Sustainable Competitive Advantage, „Journal of Management”, no 17, pp. 191–211. [15] Friedlander F. (1987), The Ecology of Work Groups, [in:] J. Lorsch (eds.), Handbook of Organizational Behaviour, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, pp. 301–314. [16] Giddens A. (1984), The Constitution of Society, Polity Press, Cambridge. [17] Gray N.J. (2016), The Role of Boundary Organizations in Co-management: Examining the Politics of Knowledge Integration in a Marine Protected Area in Belize, „International Journal of the Commons”, Vol. 10, No. 2, pp. 1013- 1034. [18] Hamilton G.G. (1994), Civilizations and Organization of Economies, [in:] N.J. Smelser, R. Swedberg (eds.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press, NJ, pp 183–205. [19] Hatch, M.J. (1997), Organization Theory, Oxford University Press, NY. [20] Hatch M.J., Cunliffe A., L. (2006), Organization Theory, Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, NY. [21] Helfat C.E. (1997), Know-how and Asset Complementarity and Dynamic Capability Accumulation: The Case of R&D, „Strategic Management Journal”, Vol. 18, No. 5, pp. 339–360. [22] Hernes T. (2003), Enabling and Constraining Properties of Organizational Boundaries, [in:] N. Paulsen, T. Hernes (eds.), Managing Boundaries in Organizations: Multiple Perspectives, NY, Palgrave Macmillan, pp. 35–52. [23] Higgins E.T, Cornwell J.F.M. (2016), Securing Foundations and Advancing Frontiers: Prevention and Promotion Effects on Judgment & Decision Making, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, No 136, pp. 56–67. [24] Hou Y., Ya Ni A., Poocharoen O., Yang K., Zhao Z.J. (2011), The Case for Public Administration with a Global Perspective, „Journal of Public Administration Research and Theory”, Vol. 21, pp. i45-i51. [25] Inglehart R., Baker W.E., (2000), Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, „American Sociological Review”, Vol. 65, No. 1, pp. 19- 51 [26] Jendza D., Wróbel P. (2019), Wykorzystanie pojęcia granica w organizacjach. Identyfikacja obszarów badawczych, „Przegląd Organizacji”, Nr 12, s. 21–27. [30] Kenter R.M. (1983), The Change Masters: Corporate Entrepreneurs at Work, Unwin Hyman, London. [31] Kettl D.F. (2006), Managing Boundaries in American Administration: The Collaboration Imperative, „Public Administration Review” , Vol. 66, pp. 10–19. [32] Kwiecińska M. (2014), Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice zarządzania kapitałem ludzkim, SGH, Warszawa, s. 51–59. [33] Kubik K. (2014), Wybrane problemy zarządzania organizacją wielokulturową – na przykładzie województwa podlaskiego, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice zarządzania kapitałem ludzkim, SGH, Warszawa, s. 85–93. [27] Lebel R.D. (2016), Overcoming the Fear Factor: How Perceptions of Supervisor Openness Lead Employees to Speak Up when Fearing External Threat, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, no 135, pp. 10–21. [28] Lefebvre H. (1991), The production of space, Oxford: Blackwell, NY. [29] Llewellyn S. (1994), Managing the Boundary How Accounting is Implicated in Maintaining the Organization, Accounting, „Auditing & Accountability Journal”, Vol. 7, No. 4, pp. 4–23. [34] Marciszewska A., Jokiel G. (2019), Granice zarządzania projektami – ujęcie systemowe, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 9–14. [35] Milgram S. (2017), Posłuszeństwo wobec autorytetu, Smak Słowa, Sopot, s. 208. [37] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. 2021, poz. 630. [36] Panteli N., Dibben M.R. (2001), Revisiting the Nature of Virtual Organizations: Reflections on Mobile Communication Systems, „Futures”, No. 33(5), pp. 371–399. [38] Perechuda K., Chomiak-Orsa I., (2014), Chaos a wirtualizacja procesów biznesowych, [w:] A. Sopińska, S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, SGH, Warszawa, s. 37–45. [39] Polanyi M. (1997), Knowledge in organizations, Butterworth-Heinemann, Boston. [40] Proudfoot D., Kay A.C. (2014), System justification in organizational contexts: How a Motivated preference for the status quo can affect organizational attitudes and behaviours, „Research in Organizational Behavior”, Vol. 34, pp. 173–187. [41] Santos F.M., Eisenhardt K.M. (2005), Organizational Boundaries and Theories of Organization, „Organization Science”, Vol. 16, No. 5, pp. 491–508. [42] Smircich L., Morgan G. (1991), Leadership: The Management of Meaning, „Journal of Applied Behavioural Studies”, No. 28, pp. 257–283. [43] Szczupaczyński J. (2015), Między utopią a pragmatyzmem – w poszukiwaniu koncepcyjnych podstaw zarządzania przez wartości w administracji publicznej, „Zarządzanie Publiczne”, Nr 3(31), s. 223–233. [44] Tokarski S. (1986), Efektywność kierowania a nastawienia, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 51. [45] Quick K.S., Feldman M.S. (2014), Boundaries as Junctures: Collaborative Boundary Work for Building Efficient Resilience, „Journal of Public Administration Research and Theory”, Vol. 24, No. 3, pp. 673–695. [46] Wojciszke B. (2019), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. [47] Urbanowska Sojkin E. (2014), Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice zarządzania kapitałem ludzkim, SGH, Warszawa, s. 109–122. [48] Zakrzewska – Bielawska A. (2014), Typy relacji koopetycyjnych, czyli o granicach między konkurencją a współpracą, [w:] A. Sopińska, S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, SGH, Warszawa, s. 131–139. [49] Zerubavel E. (1993), The fine line: Making Distinctions in Everyday Life, University of Chicago Press, Chicago.
Publikacje z rocznika