Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Aleksander Rothert, innowacje, innowacyjność
Strony: 37-44
Język publikacji: Polski
Dorobek Aleksandra Rotherta (1870–1937) w kontekście innowacyjności
Danuta Rojek
Abstrakt
Autorka przyjmuje za cel opracowania próbę nakreślenia zarysu portretu naukowego profesora Aleksandra Rotherta (1870–1937), widzianego przez pryzmat innowacyjności w jego dorobku naukowym i menedżerskim. Aleksander Rothert to wybitny inżynier mechanik i elektryk, profesor Politechniki Lwowskiej, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej. To także jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu i jakości, menedżer, organizator. W opracowaniu wyróżniono obszary, a w ramach nich – wymiary zainteresowań profesora. Przedstawione działania i ich efekty pozwalają na potwierdzenie tezy, że zdolność do generowania i absorpcji innowacyjnych rozwiązań, a także ich wdrażania, była wyróżniającą kompetencją Aleksandra Rotherta. Rozważania poprzedzono rysem biograficznym Aleksandra Rotherta, a zakończono współczesną percepcją jego innowacyjnych działań. Proces transformacji działań naukowych i menedżerskich, sformułowany w perspektywie innowacyjności w dorobku Aleksandra Rotherta, zdaniem autorki, nie traci na aktualności i może być odczytany na nowo we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Dawne dokonania prekursorów nauk o zarządzaniu i jakości, widziane z przyjętej perspektywy badawczej, mogą zatem stanowić istotny punkt odniesienia przy realizacji poszukiwań naukowych.
Bibliografia
[1] Białkiewicz Z., Hickiewicz J. (2010), Aleksander Rothert (1870–1937) w 140 rocznicę urodzin, „Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne”, Nr 87, s. 9–12. [2] Bojar E., Głodziński E. (2021), Doświadczenia z przeszłości kanwą do budowania przyszłości nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 3–11. [3] Czech A. (2021), Aleksander Rothert (1870–1937) – życie i dzieło (abstrakt), https://wsb.edu.pl/files/pages/2196/czech_a_abstrakt_dg2021.pdf, data dostępu: 22.07.2021 r. [4] Czech A. (2019), Karol Adamiecki, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom. [5] Czech A. (2003), Adamiecki nie był sam – Aleksander Rothert, „Przegląd Organizacji”, Nr 12, s. 10–13. [6] Czech A. (1984), Aleksander Rothert. Prekursor i kontynuator nauki organizacji, TNOiK, Katowice. [7] Czekaj J. (2012), Rozwój systemów premiowania w klasycznej szkole zarządzania, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, UE w Krakowie, Kraków, s. 33–44. [8] Lisiecka K. (2011), Józef A. Schumpeter – piewca innowacji i „twórczej destrukcji, „Forum. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 32, s. 19–26. [9] Martyniak Z. (1989), Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa. [10] Naukowa Organizacja Pracy I Zjazd Polski 1924 (1925), Fundusz Wydawniczy Komitetu Wykonawczego Zrzeszeń NOP, Warszawa. [11] Piłatowicz J. (red.), (2001), Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku. Tom VII. 100 najwybitniejszych twórców polskiej techniki, Polskie Towarzystwo Techniki, Warszawa. [12] PW, Doktorzy honoris causa PW, https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/O-Uczelni/Historia/Doktorzy-honoris-causa-PW, data dostępu: 7.04.2021 r. [13] Rothert A. (1934), Prawidłowa organizacja przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, odbitka, s. 1–6. [14] Rothert A. (1933), Wydajność pracy, zmęczenie i wynagrodzenie, „Przegląd Techniczny”, Nr 14, odbitka, s. 351–355. [15] Rothert A. (1932), Organizacja gospodarki materiałowej w przemyśle i handlu, Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa. [16] Rothert A. (1922), Kalkulacja kosztów własnych w przemyśle, „Przegląd Techniczny”, Nr 33, s. 243–248. [17] Rothert A. (1921a), Jaki system pracy stosować w dzisiejszych warunkach?, Wydawnictwo „Ligi Pracy”, Warszawa. [18] Rothert A. (1921b), Przykład współczesnej organizacji fabryki maszyn z uwzględnieniem zasad Taylora, Odbitka z „Przeglądu Technicznego", Warszawa. [19] Rothert A. (1913), Przedmowa [do:] F.W. Taylor, Zasady organizacji naukowej zakładów przemysłowych (wydanie pierwsze), Wydawnictwo „Przeglądu Technicznego”, Warszawa. [20] Rothert A. (1912a), Podstawy kalkulacji przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem fabryk maszyn, „Przegląd Techniczny”, Nr 8, s. 93–96. [21] Rothert A. (1912b), Podstawy kalkulacji przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem fabryk maszyn, „Przegląd Techniczny”, Nr 10, s. 124–125. [22] Rothert A. (1910a), O systemach płacy mających na celu podniesienie produkcyjności robotnika, Nakład „Przeglądu Technicznego” (odbitki), Warszawa. [23] Rothert A. (1910b), Poglądy nowoczesne na urządzenia i organizację fabryki maszyn, „Przegląd Techniczny”, Nr 14, s. 173–175. [24] Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa. [25] Schumpeter J.A. (1912), Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker & Humblot, Leipzig. [26] S. Orgelbranda Encyklopedia Powszechna z ilustracjami i mapami, t. XVIII (1912), Wydawnictwo S. Orgelbranda Synów, Warszawa. [27] Wojnicka-Sycz E. (2016), Innowacyjność jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce – próba weryfikacji empirycznej, „Ekonomista”, Nr 1, s. 85–111. [28] Żórawski K. (1938–1937), Wspomnienia pośmiertne: Aleksander Rothert (1870–1937), „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, Tom 31–38, s. 243–244.
Publikacje z rocznika