Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: kobiety, organizacje kultury, przywództwo, różnorodność w organizacjach
Strony: 3-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
Szklany sufit w kulturze? Kobiety na stanowiskach kierowniczych w publicznych instytucjach kultury w Polsce
Anna Góral
Abstrakt

Ostatnie dekady cechują liczne zmiany, które zaszły w zakresie funkcjonowania organizacji. Jedna z nich dotyczy rozumienia ról organizacyjnych kobiet, które początkowo utożsamiane z niższym personelem administracyjnym, zaczęły coraz częściej i skuteczniej sięgać również po stanowiska specjalistyczne i kierownicze. Pomimo tego, co podkreślają liczne badania, wzrost udziału kobiet na stanowiskach przywódczych w organizacjach jest wciąż powolny, nawet w sektorach o wysokim wskaźniku feminizacji. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie skali zjawiska, jakim jest różnorodność płci w strukturach władzy w polskich publicznych instytucjach kultury. Podstawę niniejszego opracowania stanowią badania ilościowe oparte o metodę analizy danych statystycznych. Ich podstawę stanowiły dane dotyczące zatrudnienia i pełnionych w publicznych instytucjach kultury funkcji kierowniczych przez kobiety i mężczyzn. W analizie uwzględniono dane z 512 publicznych instytucji kultury. W rezultacie przeprowadzonych badań udało się ukazać skalę dysproporcji w zakresie dystrybucji władzy w publicznych instytucjach kultury w Polsce.

Bibliografia
Bibliografia Adler R.D. (2001), Women in the Executive Suite Correlate to High Profits. European Project on Equal Pay, „Harward Business Review”, Vol. 79, p. 30. Aluchna M. (2013), Kobiety we władzach spółek: dyskusja rekomendacji Unii Europejskiej, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 30–36. Aluchna M., Krejner-Nowecka A. (2016), Dlaczego obecność kobiet w organach decyzyjnych jest potrzebna? Synteza teorii, „Przegląd Organizacji”, Nr 10, s. 72–80. Anheier H. (2009), Gender Equality Policy in the Arts, Culture and Media. Comparative Perspectives, Hertie School of Governance, Berlin. Babbie E. (2013), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Ballenger J. (2010), Women's Access to Higher Education Leadership: Cultural and Structural Barriers, „Forum on Public Policy Online”, Vol. 2010, No. 5. Banks M., Gill R., Taylor S. (eds.), (2013), Theorizing Cultural Work: Labour, Continuity and Change in the Cultural and Creative Industries, Routledge, Abingdon. Bassett-Jones N. (2005), The Paradox of Diversity Management, Creativity and Innovation, „Creativity and Innovation Management”, Vol. 14, No. 2, pp. 169–175. Betters-Reed B., Moore L. (1995), Shifting the Management Development Paradigm for Women, „Journal of Management Development”, Vol 14, No. 2, pp. 24–38. Bogacz-Wojatnowska E., Wrona, S. (2017), Zjawisko feminizacji organizacji pożytku publicznego w Polsce działających na rzecz kobiet, „Zarządzanie Publiczne”, Nr 2(38), s. 147–162. Catalyst (2004), The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, https://www.catalyst.org/wp-content/uploads/2019/01/The_Bottom_Line_Connecting_Corporate_Performance_and_Gender_Diversity.pdf, data dostępu: 23.05.2021 r. D’Agostino M., Elias N. (2017), The Future of Women in Public Administration, „Administration and Society”, Vol. 49, No. 1, pp. 4–8. Davidson M., Burke R., Richardson A. (red.), (2011), Women in Management Worldwide: Progress and Prospects, 2nd Edition, Routledge, New York. Dodd F. (2012), Women Leaders in the Creative Industries: A Baseline Study, „International Journal of Gender and Entrepreneurship”, Vol. 4 No. 2, pp. 153–178. Eagly A., Carli L. (2007), Through the Labyrinth: The Truth about How Women Become Leaders, Harvard Business School Press, Boston. Eagly A., Johnson B.T. (1990), Gender and Leadership Style: A Meta‐analysis, „Psychological Bulletin”, Vol. 108, pp. 233–256. Elliott V., Stead S., Williams J. (eds.), (2016), Gender, Media and Organisation: Challenging Mis(s)Representations of Women Leaders and Managers, Information Age Publishing, Charlotte. Eversheds (2011), The Board Report, http://press.eversheds.com/content/Detail.aspx?ReleaseID=2243&NewsAreaID=2, data dostępu: 23.05.2021. Fidelis M. (2010), Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa. Graff A. (2001), Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa. Greene A., Kirton G. (2015), The Dynamics of Managing Diversity: A Critical Approach, Routledge, London. Gross-Gołacka E. (2018), Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, Difin, Warszawa. GUS (2018), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018, file:///C:/Users/anula/AppData/Local/Temp/kobiety_i_mezczyzni_na_rynku_pracy_2018.pdf, data dostępu: 23.09.2021 r. Hesmondhalgh D., Baker S. (2015), Sex, Gender and Work Segregation in the Cultural Industries, „Sociological Review”, Vol. 63, No. 1, pp. 23–36. Holden J., McCarthy H. (2007), Women at the Top – A Provocation Piece, City University, London. Khwaja T., Eddy P.L., Ward K. (2017), Critical Approaches to Women and Gender in Higher Education: Reaching the Tipping Point for Change, Palgrave Macmillan, New York. Klenke K. (2017), Women and Leadership: A Contextual Perspective, Springer, Nowy Jork. Legato M.J., Glezerman M. M. (eds.), (2017), The International Society for Gender Medicine: History and Highlights, Academic Press, London. Lips H.M., Keener E. (2007), Effects of Gender and Dominance on Leadership Emergence: Incentives Make a Difference, „Sex Roles”, Vol. 56, pp. 563–571. Lukic J., Regulska J., Zavirsek D. (2006), Women and Citizenship in Central and Eastern Europe, Ashgate Publishing Limited, Hampsire. Matysiak I. (2015), Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i płeć, „Wieś i Rolnictwo”, Nr 1.2, s. 127–141. Mc Tavish D., Miller K. (2009), Gender Balance in Leadership? „Educational Management Administration & Leadership”, Vol.37, No. 3, pp. 350–365. Mullen C. (2009), Challenges and Breakthroughs of Female Department Chairs across Disciplines in higher education, „Advancing Women in Leadership Journal”, Vol. 29, No. 9, pp. 1–33. Olko, P., Filip G. (2016), Role społeczne odgrywane przez kobietę na przykładzie wybranych czasopism kobiecych, „Słowo. Studia językoznawcze”, Nr 7, s. 7–24. Orr E., Stevenson J.E. (2018), Wywiady z 57 prezeskami pokazują, co robić, aby więcej kobiet trafiało na najwyższe szczeble władzy, https://www.hbrp.pl/b/wywiady-z-57-prezeskami-pokazuj-co-robi-aby-wicej-kobiet-trafiao-na-najwysze-szczeble-wadzy/P6yhHLpYn, data dostępu: 20.09.2021. Perez C.C. (2019), Invisible Women. Exposing Data Bias in a World Designed for Men, Harry N. Abrams, New York. Purchla J. (red.) (2009), Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, https://www.nck.pl/badania/raporty/system-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-w-polsce-, data dostępu: 23.05.2021 r. Ryan M., Haslam A. (2007), The Glass Cliff: Exploring the Dynamics Surrounding the Appointment of Women to Precarious Leadership Positions, „The Academy of Management Review”, Vol. 32, No. 2, pp. 549–572. Sekuła-Kwaśniewicz H. (2015), Tradycja i nowoczesność we wzorach ról kobiecych w Polsce, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica”, Nr XV(194), s. 222–239. Singh V., Vinnicombe S. (2003), The 2002 Female FTSE Index and Woman Directors, „Women in Management Review”, Vol. 18, No. 7, pp. 349–58. Skillset (2010), Women in the Creative Media Industries, Skillset, London. Sułkowski Ł., Bogacz-Wojtanowska E., Wrona S., Jędrzejczyk-Kozioł A., Góral E., Wojdyła K. (2019), Unsustainable Power Distribution? Women Leaders in Polish Academia, „Economics and Sociology”, Vol. 12, No. 3, pp. 162–180. Środa M. (2009), Kobiety i władza, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa. UNESCO (2017), Precarious situation for women working in the field of culture, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs47-precarious-situation-women-working-field-culture-2017-en.pdf, access date: 23.05.2021. Weiler S., Bernasek A. (2001), Dodging the Glass Ceiling? Networks and the New Wave of Women Entrepreneurs, „Social Science Journal”, Vol. 38, pp. 85–103. Wieczorkowska-Wierzbińska G., Wierzbiński J., Król G. (2015), Metody ilościowe, [w:] M. Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Wydawnictwo Sedno, Warszawa, s. 169–180. Williams C. (1992), The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the "Female" Profession, „Social Problems”, Vol. 39, No. 3, pp. 253–267. World Economic Forum (2020), Global Gender Gap Report 2020, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf, access date: 23.09.2021.
Publikacje z rocznika