Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: zwinność organizacyjna, profesjonalna organizacja sportowa
Strony: 9-18
Język publikacji: Polski
Pobierz
Koncepcja zwinności w zarządzaniu profesjonalnymi organizacjami sportowymi
Maciej Żyła
Abstrakt

Współczesne organizacje prowadzą działalność w nieprzewidywalnym otoczeniu. Dynamiczne zmiany rynku generują zarówno szanse, jak i zagrożenia dla każdej organizacji. Za identyfikację zmian odpowiada kompetentna kadra zarządzająca. Odpowiedzią na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji mogą być rozwiązania zawarte w koncepcji zwinności, które umożliwiają organizacjom adaptację do zmian: wykorzystanie okazji oraz minimalizację zagrożeń. Zagrożenia wynikające ze zmian otoczenia, w którym funkcjonuje organizacja, dotyczą także profesjonalnych organizacji sportowych. W artykule zaprezentowano ujęte w literaturze przedmiotu definicje oraz atrybuty zwinności. Scharakteryzowano współczesną profesjonalną organizację sportową wraz z potencjalnymi zmianami w jej otoczeniu oraz zaproponowano zastosowanie rozwiązań zawartych w koncepcji zwinności w celu odpowiedzi na czynniki ryzyka generujące zmiany  w otoczeniu organizacji. Artykuł ma charakter koncepcyjny, sygnalizujący możliwości, które wymagają dalszych badań empirycznych prowadzonych w profesjonalnych organizacjach sportowych.

Bibliografia
[1] Ahammada M.F., Glaistera K.W., Gomesb E. (2020), Strategic Agility and Human Resource Management, „Human Resource Management Review”, Vol. 30, art. 100700, pp. 1–3. [2] Clauss T., Abebe M., Tangpong Ch., Hock M. (2019), Strategic Agility, Business Model Innovation and Firm Performance: an Empirical Investigation, „IEEE Transactions on Engineering Management” Vol. 68, No. 3, pp. 767–784. [3] Deloitte Sports Business Group (2020), January, pp. 1–60, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/consumer-business/articles/deloitte-football-money-league-2020.html, access date: 16.04.2021. [4] Di Minin A., Frattini F, Bianchi M., Bortoluzzi G., Piccaluga A. (2014), Udinese Calcio Soccer Club as a Talents Factory: Strategic Agility, Diverging Objectives, and Resource Constraints, „European Management Journal”, No. 32, pp. 319–336. [5] Grabowski A. (2010), Strategia i cele przedsiębiorstwa na przykładzie spółki akcyjnej FC Bayern , [w:] A. Nalepki, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz, s. 97–107. [6] Gerald E., Obianuju A., Chukwunonso N. (2020), Strategic Agility and Performance of Small and Medium Enterprises in the Phase of Covid-19 Pandemic, „International Journal of Financial, Accounting, and Management” (IJFAM), Vol. 2, No. 1, pp. 41–50. [7] Jędrzejczyk W. (2017), Definiowanie kreatywności jako kompetencji przekrojowej, „Przegląd Organizacji”, Nr 12, s. 14–20. [8] Jędrzejczyk W. (2016), Dysfunkcje pracy kierowniczej w organizacjach, „Przegląd Organizacji”, Nr 12, s. 42–48. [9] Kędziorek W., Matusiak R. (2019), Profesjonalny klub sportowy jako podmiot gospodarczy na polu konkurencji rynkowej. Zarys koncepcji marketingowej, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”, Tom 30, s. 71–91. [10] Klisiński M., Szwaja M. (2012), Wybrane aspekty zarządzania klubem sportowym jako przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, Nr 55, s. 79–88. [11] Królas P., Włodarkiewicz-Klimek H. (2015), Zależności pomiędzy okazją, a ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] S. Trzcieliśnki, T. Zaborowski (red.), Kształtowanie zwinności przedsiębiorstw, Wyd. KNOiZ PAN, Gorzów Wielkopolski, s. 106–119. [12] Nafei W.A. (2016), Organizational Agility: The Key to Organizational Success, „International Journal of Business and Management”, Vol. 11, No. 5, pp. 296–309. [13] Nurjaman W., Nurjaman R. (2020), The Framework of Strategic Agility in Small and Medium Enterprise, „Journal of Physics”, Vol. 1477, art. 052034, pp. 1–7. [14] Olak A. (2017), Organizacja zwinna – wyznaczniki oraz kierunki strategii prowadzące do zwinności przedsiębiorstwa, „e-mentor”, Nr 1(68), s. 48–54. [15] Parlament Europejski (2016), Sprawozdanie: w sprawie zintegrowanego podejścia do polityki w dziedzinie sportu: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (2016/2143(INI), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8–2016–0381_PL.html, data dostępu: 09.03.2021 r. [16] Pawłowski E., Trzcieliński S. (2011), Zarządzanie przedsiębiorstwem funkcje i struktury, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań. [17] Polski Instytut Ekonomiczny (2019), Polski rynek sportu, Wyzwania - wpływ społecznogospodarczy - Trendy, s. 1–48, https://pie.net.pl › Raport_PIE-Sport-gospodarka, data dostępu: 11.03.2021 r. [18] Sajdak M. (2014), Atrybuty zwinnego przedsiębiorstwa – prezentacja wyników badań, „Marketing i Rynek”, Nr 5, s. 1–12. [19] Sajdak M. (2019), Zwinność strategiczna przedsiębiorstw, Wyd. UEP, Poznań. [20] Shams R., Vrontis D., Belyaeva Z., Ferraris A., Czinkota M.R. (2021), Strategic Agility in International Business: A Conceptual Framework For „Agile” Multinationals, „Journal of International Management”, Vol. 27, No. 1, art. 100737, pp. 1–10. [21] Siemion K. (2018), O zasadach dobrego zarządzania w sporcie, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, Nr 12, s. 171–187. [22] Stachowiak A., Cyplik P. (2018), Aspekt dojrzałości do zwinności w definiowaniu strategii zwinności przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 505, s. 203–215. [23] Sznajder A. (2007), Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego, „The Polish Journal of Economics”, Vol. 219, Nr 10, s. 45–65. [24] Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U. 2010, Nr 127, poz. 857, http://isap.sejm.gov.pl › isap.nsf › download.xsp, data dostępu: 09.03.2021 r. [25] Wiśniewski A.K. (2013), Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie Indykpolu AZS Olsztyn, „Journal of Health Sciences”, Vol. 3, Nr 11, s. 167–178. [26] Witkowski K., Cieśliński W., B., Stefaniak T. (2011), Kierunki rozwoju przedsiębiorstw sportowych − bariery wzrostu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 219, s. 294–300. [27] Włodarkiewicz-Klimek H. (2016), Koncepcja i modele zwinnego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, Nr 71, s. 213–225. [28] Yusuf, Y., Sarhadi, M., Gunasekaran, A. (1999), Agile Manufacturing: The Drivers, Concepts and Attributes, „International Journal of Production Economics”, Vol. 62, No. 1–2, pp. 33–43. [29] Žitkienė R., Deksnys M. (2018), Organizational Agility Conceptual Model, „Montenegrin Journal of Economics”, Vol. 14, No. 2, pp. 115–129.
Publikacje z rocznika