Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: katowicka szkoła zarządzania, orientacja praktyczna, rozwój naukowy, obszary badań, integracja środowiska, trzecia misja
Strony: 1-2
Język publikacji: Polski
Rozwój katowickiej szkoły zarządzania
Jan Pyka
Abstrakt

Fundament rozwoju katowickiej szkoły zarządzania zbudował Marian  Frank ,który problemy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw uczynił przedmiotem eksploracji naukowej kierowanej przez Niego Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Przemysłowych  w  WSE Katowice. Zmiany strukturalne w szkolnictwie wyższym po 1970 wygenerowały dwie równoległe ścieżki rozwoju nauk o zarządzaniu w katowickiej Uczelni. Pierwsza, zorientowana na zagadnienia rozwoju przedsiębiorstw, związana z Zakładem Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych.  Druga, rozwijana w Instytucie Organizacji Pracy i Zarządzania , bazująca na badaniach w ramach teorii organizacji. W artykule przedstawiono uczniów i kontynuatorów szkoły Mariana Franka, ich obszary badawcze, osiągnięcia naukowe oraz aktywności w środowisku akademickim , w tym także w ramach realizacji trzeciej misji uczelni.

Bibliografia
1. Bratnicki M. (1997), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. AE Katowice. 2. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Agencja wydawnicza Placet. Warszawa. 3. Bratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. Wydawnictwo Gnome, Katowice. 4. Bratnicki M. (2020), Przedsiębiorstwo w kontekście niepewności. Aspekty poznawcze i emocjonalne, Wydawnictwo WSB , Dąbrowa Górnicza. 5. Bieniok H. H. Halama M. Ingram (2002), Podejmowanie decyzji menedżerskich, AE, Katowice. 6. Bieniok H. Rokita J. ( 1984), Struktury organizacyjne, PWN, Warszawa. 7. Ciołkówna A. (1974), Kierunki polityki społecznej jako widzenie spraw pracowniczych. TNOiK, Katowice. 8. Czech A. (2009), Karol Adamiecki. Polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania. Wydawnictwo AE w Katowicach , Katowice 9. Czech A. (2004), Adamiecki, Hauswald, Rothert. W stulecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce , Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 10. Czech A. (2021), Marian Frank 1910-1979 - twórca katowickiej szkoły ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, Nr 12. 11. Czech A. (red.) (2012), Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice. 12. Czakon W. (2007) Dynamika więzi organizacyjnych przedsiębiorstwa Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice. 13. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 14. Dworzecki Z., Romanowska M. (2021), Szkoła zarządzania Jerzego Kurnala. „Przegląd Organizacji”, Nr 4, s. 3-12 . 15. Fabiańska K, Rokita J. (1986), Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. 16. Gruszczyńska -Malec G. (2001) Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele , zasady, uwarunkowania. AE Katowice. 17. Gruszczyńska-Malec G. (2008), Wartościowanie pracy. Teoria i praktyka. AE Katowice. 18. Halama H. (1977), Systemowe podejście do problemów organizacji i zarządzania, TNOiK, Katowice. 19. Jędralska K. (1992), Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice. 20. Jędralska K. Kosin P. (2007), Zarządzanie przez controlling w sieci wartości, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice. 21. Jędralska K. (red.), (2010), Zarządzanie niepewnością, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice. 22. Jędralska K. W. Dyduch (red.) (2017), Nauki o zarządzaniu dokonania, trendy, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. 23. Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, UE, Katowice. 24. Lisiecka K. (1993), Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice. 25. Lisiecka K. (red.) (2001) , Zapewnienie jakości w szkole wyższej. Wydawnictwo AE Katowice. 26. Lisiecka K.( 2002), Kreowanie jakości uwarunkowania – strategie – techniki, UE, Katowice. 27. Lisiecka K. Papaj T. Czyż E. (2011), Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice. 28. Niżnik, J. (1989), Socjologia wiedzy. Zarys historii i problematyki, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa. 29. Pyka J. (1991), Rozwój majątku trwałego w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo AE, w Katowicach, Katowice. 30. Pyka J. Zajdel M. (1982), Korzyści skali w branżach przemysłowych Aglomeracji Górnośląskiej . Zeszyty Badań Regionów Uprzemysłowionych, KBRU-PAN, Warszawa. 31. Pyka J. (red.) (2004), Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice. 32. Pyka J. (red.) (2006) , Ekonomiczno- finansowe implikacje restrukturyzacji górnictwa. Dom Organizatora, Toruń. 33. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne – tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa. 34. Rokita J. (2009), Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice. 35. Rokita J. (2003), Organizacja ucząca się. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice. 36. Rokita J. (2011), Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice. 37. Romanowska M. (2009), Prof. dr hab. Jerzy Rokita doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław. 38. Rutkowski T.P. (2018), Polska nauka po marcu 1968 roku. Forum Akademickie, nr 3. 39. Strzoda J. Ciołkówna A. (1962), Planowanie w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wydawnictwo ,,Śląsk”, Katowice. 40. Strzoda J., Pacha W. (1967), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego. Wydawnictwo ,,Śląsk”, Katowice. 41. Strzoda J., Rokita J. (1976), Metody oceny efektywności produkcji kopalń węgla kamiennego, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice. 42. Strużyna J. (1996), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice. 43. Strużyna J., Bratnicki M., Majowska M., Ingram T. (2008), Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi. AE Katowice, Katowice. 44. Strużyna J., Ingram T., Kraus S. (2009), Human resource management in small enterprises in Poland, Routledge, New York. 45. Ustawa z dnia 20 grudnia 1968 o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziennik Ustaw nr 46 poz.34. 46. Wożniak-Sobczak B. (2005), Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. AE Katowice, Katowice. 47. Wożniak-Sobczak B. red. (2011), Strategiczny controlling wartości przedsiębiorstwa. UE Katowice.
Publikacje z rocznika