Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: rozwiązania Web,wartość klienta
Strony: 24-31
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wykorzystanie rozwiązań Web w zarządzaniu wartością klienta w sektorze MSP
Iwona Chomiak-Orsa, Klaudia Smoląg
Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie dynamiki wykorzystania rozwiązań Web w zarządzaniu wartością klienta. W artykule dokonano dogłębnej analizy literatury z dwóch głównych perspektyw. Pierwszy dotyczył ewolucji i funkcjonalności zapewnianych przez rozwiązania webowe. Drugim było pokazanie związku między ewolucją technologii webowej a możliwościami w obszarze zarządzania wartością dla klienta. Jak pokazuje krytyczna analiza literatury, ewolucja rozwiązań webowych przyczyniła się do radykalnych zmian w kształtowaniu modeli biznesowych, w których szczególną rolę odgrywa zarządzanie wartością klienta. W celu weryfikacji praktycznej hipotezy badawczej w artykule opisano badania przeprowadzone przez autorów w latach 2019-2020. Badanie w formie ankiety bezpośredniej przeprowadzono dwuetapowo na grupie 279 i 253 respondentów.

Bibliografia
[1] Afonasova, M.A., Panfilova, E.E., Galichkina, M.A., Ślusarczyk, B. (2019), Digitalization in economy and innovation: The effect on social and economic processes, „Polish Journal of Management Studies”, Vol. 19, No. 2, pp. 22–32. [2] Andoh-Baidoo, F.K. (2016), Organizational Information and Communication Technologies for Development, „Information Technology for Development”, Vol. 22, No. 2, pp. 193–204. [3] Avaya (2020), Praca zdalna ̶ zmiana sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw! https://avayaplatform.pl/zmiana-sposobu-funkcjonowania-przedsiebiorstw/, data dostępu: 10.10.2021 [4] Benito-Osorio, D., Peris-Ortiz, M., Armengot, C. R., & Colino, A. (2013), Web 5.0: the future of emotional competences in higher education, „Global Business Perspectives”, Vol. 1, No. 3, pp. 274–287 https://link.springer.com/article/10.1007/s40196–013–0016–5, access date: 20.06.2021. [5] Bernat, P., Cieśliński, W.B. (2016), Zastosowania ICT I Augmented Reality w inteligentnym rozwoju Przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 93, s. 31–32 [6] Berners-Lee T. (2014), Semantic Web road map, http://www.w3.org/DesignIssues/semantic. html. Accessed November 9,access date: 15.04.2021. [7] Berners-Lee, T. (1996), WWW: Past, Present, and Future, IEEE, „Computer Magazine”, Vol. 29, No. 10, pp. 69–77, https://www.w3.org/People/Berners-Lee/1996/ppf.html, access date: 15.04.2021. [8] Berners-Lee, T., Hendler ,J., Lassila, O. (2001), The Semantic Web, „Scientific American”, Vol. 284, No. 5, pp. 34–43. [9] Blattberg, R.C., Getz G., Thomas J.S. (2004), Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim. MT Biznes, Warszawa. [10] Brachman, A. (2013), Raport obserwatorium ICT – Internet przedmiotów. http://www.obserwatoriumit.pl/site/assets/files/1059/internet_of_things.pdf. data dostępu: 18.10.2019. [11] Caputa, W., Krawczyk-Sokołowska, I., Piersieniak, A. (2021), The potential of web awereness as a determinant of dually defined customer value, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 163, 120443. [12] Choudhury, N. (2014), World wide web and its journey from web 1.0 to web 4.0, „International Journal of Computer Science and Information Technologies”, Vol. 5, No. 6, pp. 8096–8100. [13] Cormode, G., Krishnamurthy, B. (2008), Key differences between Web 1.0 and Web 2.0, „First Monday”, Vol. 13 No. 6, https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/download/2125/1972,access date: 21.01.2021. [14] Dorotic, M., Stu, P.D., Verhoef, P., van Doorn, J. (2007), Customer Value Management: An Overview and Research Agenda, „Marketing ZFP”, Vol. 29, pp.105–122. [15] Fleerackers, T., Meyvis, M. (2018), Digital Evolution. Past, Present and future outlook of digital technology, https://flatworldbusiness.wordpress.com/digital-evolution/,access date: 25.01.2021. [16] Fuchs, C., Hofkirchner, W., Schafranek, M., Raffl, C., Sandoval, M., Bichler, R. (2010), Theoretical foundations of the web: cognition, communication, and co-operation. Towards an understanding of Web 1.0, 2.0, 3.0, „Future Internet”, Vol. 2, No. 1, pp. 41–59.Future Institute Business (2020), Praca zdalna – rewolucja, która się przyjęła, teraz czas na zmiany, Warszawa [17] Hadjielias, E.,Christofi, M., Christou, P., Hadjielia Drotarova, M. (2021), Digitalization, agility, and customer value in tourism, „Technological Forecasting and Social Change”, article in press. [18] Jin, R., Chen, K. (2020), Impact of Value Cocreation on Customer Satisfaction and Loyalty of Online Car-Hailing Services, „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research”, Vol. 16, No. 3, 432–444. https://www.mdpi.com/0718–1876/16/3/27/htm, data dostępu: 25.08.2021 [19] Kambil, A. (2008), What is your Web 5.0 strategy? „Journal of Business Strategy”, Vol. 29, No. 6, pp. 56–58. [20] Król, K. (2019), Ewolucja World Wide Web – od Web 1.0 do Web 5.0, http://homeproject.pl/2019/06/28/ewolucja-worl-wide-web-od-web-1–0-do-web-5–0/, data dostępu: 25.01.2021. [21] Kucia, M., Hajduk, G., Mazurek, G., Kotula, N. (2021), The Implementation of New Technologies in Customer Value Management—A Sustainable Development Perspective, „Sustainability”, Vol. 13, No. 2, 469. [22] Matarazzo, M., Penco, L., Profumo, G., Quaglia, R. (2021), Digital transformation and customer value creation in Made in Italy SMEs: A dynamic capabilities perspective, „Journal of Business Research”, Vol. 123, pp. 642–656 [23] Mazurek, G. (2014), Network Value Creation through Marketing, „Management and Business Administration”, Vol. 22, No. 4, pp. 70–77. [24] Mazurek, G. (2009), Web 2.0 implications on marketing, „Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai”, Vol. 51, pp. 69–82. [25] Morzy, M. (2009), Semantic technologies, czyli Oracle i Web 3.0, http://www.cs.put.poznan.pl/mmorzy/papers/ploug09a.pdf, data dostępu: 15.12.2020. [26] Muangmee, C., Kot, S., Meekaewkunchorn, N., Kassakorn, N., Khalid, B. (2021), Factors Determining the Behavioral Intention of Using Food Delivery Apps during COVID-19 Pandemics, „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research”, Vol. 16, No. 5, pp. 1297–1310, https://www.mdpi.com/0718–1876/16/5/73/htm, access date:15.05.2021. [27] Mulyana, D., Rudiana, D., Taufiq, A.R. (2019), The role of value co-creation based on engagement to develop brand advantage, „Polish Journal of Management Studies”, Vol. 20, No. 1, pp. 305–317. [28] O’Reilly, T. (2005), Web 2.0: compact definition, „O’Reilly Media”, http://radar.oreilly.com/2005/10/web-20-compact-definition.html,access date: 15.12.2020. [29] Olszak, C., M. (2016), ICT we wspomaganiu twórczości organizacyjnej – prezentacja wybranych wyników badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 278, s. 84–85. [30] Patel, K. (2013), Incremental journey for World Wide Web: introduced with Web 1.0 to recent Web 5.0–a survey paper, „International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering”, Vol. 3, No. 10, pp. 410–417. [31] Sarowski, Ł. (2017), Od Internetu Web 1.0 do Internetu Web 4.0 – ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci, „Rozprawy Społeczne”, Vol. 11, No. 1, s. 32–39. [32] Spychalska-Wojtkiewicz, M. (2020), The Relation between Sustainable Development Trends and Customer Value Management, „Sustainability”, Vol. 12, No. 14, art. 5496. [33] Székely, S., Csata, Z., Cioca, L.-L., Benedek, A. (2020), Industrial marketing 4.0-upgrading the industrial costumers’ path to the digital economy, „Polish Journal of Management Studies”, Vol. 22, No. 2, pp. 535–548. [34] Wallis, A. (2015), E-Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, nr 3, s. 101–115.
Publikacje z rocznika