Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: etnocentryzm konsumencki, preferencje polskich marek, koronawirus, CETSCALE
Strony: 38-47
Język publikacji: Polski
Pobierz
Etnocentryzm konsumencki wśród polskich konsumentów w dobie pandemii koronawirusa COVID-19
Joanna Szabuniewicz, Robert Majkut
Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest etnocentryzm konsumencki. Zjawisko to w artykule zostało ogólnie scharakteryzowane w ujęciu teoretycznym, w którym wyjaśniono, na czym ono polega oraz jakie są jego czynniki zarówno o charakterze uniwersalnym, jak i odnoszące się do postaw konsumentów w Polsce. W takiej perspektywie omówione zostały wyniki badań empirycznych nad poziomem etnocentryzmu konsumenckiego w czasie pandemii koronawirusa COVID-19. Wyniki badań wskazują, że pandemia koronawirusa jest czynnikiem w nieznacznym stopniu wyzwalającym wzmożone postawy etnocentryczne.

Bibliografia
[1] Bartosik-Purgat M (red.) (2017), Zachowania konsumentów. Globalizacja. Nowe Technologie. Aktualne trendy. Otoczenie społeczno-kulturowe, Wyd. Nauk. PWN S.A., Warszawa. [2] Bolko A. (2017), Zjawisko etnocentryzmu jako rosnący trend konsumpcyjny w Polsce, https://kulturoteka.tumblr.com/post/160431197347/zjawisko-etnocentryzmu-jako-rosnący-trend-konsumpcyjny-w-Polsce (dostęp: 12.06.2020). [3] de Ruyter, K., van Birgelen, M., Wetzels, M. (1998), Consumer ethnocentrism in international services marketing, International Business Review, Vol. 7, No 2, pp. 185–202. [4] Figiel A. (2004), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWN, Warszawa. [5] Garmatjuk K., Parts O. (2015), Consumer ethnocentrism in estonian skin care products market, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 213, pp. 610–615. [6] Gov.pl (2020), Skutki Covid-19 dla polskiej gospodarki, https://www.gov.pl/web/oecd/skutki-covid-19-dla-polskiej-gospodarki (dostęp: 14.01.2022). [7] Jąder K. (2018), Etnocentryzm w zachowaniu studentów wobec artykułów żywnościowych, Handel Wewnętrzny, nr. 2, s. 200–212. [8] Karouia S., Khemakhemb R. (2019), Consumer ethnocentrism in developing countries, European Research on Management and Business Economics, Vol. 25, No 2, pp. 63–71. [9] KPMG (2020), Nowa rzeczywistość: konsument w dobie Covid 19, KPMG Poland, Warszawa. [10] Nowacki R. (2014), Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie, WSFiZ, Warszawa. [11] Radkiewicz P. (2019), Patriotyzm, etnocentryzm, nacjonalizm. Perspektywa makropsychologiczna, Wyd. Nauk. PWN S.A., Warszawa. [12] Romanowski R. (2013), Znaczenie etnocentryzmu konsumenckiego w tworzeniu gospodarczego kapitału społecznego w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 3, t. 1, s. 67–73. [13] Rosa G., Smalec A. (red.) (2010), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców – wczoraj, dziś i jutro, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. [14] Shimp T.A., Sharma S. (1987), Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the CETSCALE, Journal of Marketing Research, No. 24, pp. 280–289. [15] Szwed A. (2018), Etnocentryzm konsumencki przedstawicieli pokoleń X,Y i Z w Polsce, (w:) Nowak Z.A., Glinka B., Procesy zarządzania w globalizującej się gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. [16] Witek-Hajduk M.K., Grudecka A. (2020), Czynniki decydujące o strategicznym znaczeniu kraju pochodzenia – perspektywa menedżerów przedsiębiorstw branży AGD z rynków wschodzących, Przegląd Organizacji, nr 3, s. 18–27. [17] Wolanin-Jarosz E. (2015), Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym – studium rynkowe euroregionu karpackiego, Difin S.A., Warszawa.
Publikacje z rocznika