Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: otoczenie przychylne, otoczenie neutralne, otoczenie wrogie; strategia innowacji
Strony: 3-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
Percepcja otoczenia zewnętrznego a strategia innowacji przedsiębiorstwa
Agnieszka Sopińska
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy sposób postrzegania otoczenia zewnętrznego (otoczenie przychylne vs neutralne vs wrogie) wpływa na rodzaj realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii innowacji (strategia innowatora vs obrońcy vs analityka vs biernie reagującego)? Za podstawę do udzielenia odpowiedzi posłużyły badania 74 największych przedsiębiorstw działające na polskim rynku, które w ostatnich pięciu latach wprowadziły przynajmniej jedną innowację. Uzyskane wyniki nie potwierdziły statystycznie istotnych zależności pomiędzy zmiennymi, a pozwoliły jedynie na sformułowanie następujących spostrzeżeń: strategia analityka była relatywnie częściej realizowana w warunkach otoczenia wrogiego, niż w warunkach otoczenia przychylnego lub obojętnego; strategia obrońcy relatywnie częściej była realizowana przez przedsiębiorstwa postrzegające otoczenie jako przychylne, niż wrogie lub obojętne; strategia innowatora, niezależnie od sposobu postrzegania otoczenia, była najrzadziej wybieraną strategią innowacji wśród badanych podmiotów.
Bibliografia
1. Baruk J. (2001), Zarządzanie działalnością innowacyjną, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa, s. 166-190. 2. Borowiecki R. i Siuta-Tokarska B. (2008), Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa. 3. Chen Y., Yuan Y. (2007), The Innovation Strategy of Firms: Empirical Evidence from the Chinese High-tech Industry, „Journal of Technology Management in China”, Vol. 2, No. 2, pp.145-153. 4. Czakon W. (2020), Krótkowzroczność strategiczna menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 5. Dodgson M., Gann D., Salter A. (2008), The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice, Oxford University Press, Oxford. 6. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa. 7. Freeman Ch., Soete L (1997), The Economics of Industrial Innovation, Third Edition, A Cassell Imprint, London. 8. Gilbert J.T. (1994), Choosing an Innovation Strategy: Theory and Practice, „Business Horizons”, No. 37, pp. 16-22. 9. Goedhuys M., Veugelers R. (2012), Innovation Strategies, Process and Product Innovations and Growth: Firm-level Evidence from Brazil, „Structural Change and Economic Dynamics”, Vol. 23, No. 4, pp. 516-529. 10. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa. 11. Janasz W. (2011), Strategie organizacji innowacyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Nr 21 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, s. 45-58. 12. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), (2007) Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 13. Łobejko S. (red), (2013), Praktyka wdrażania innowacji w firmach sukcesu Mazowsza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa. 14. Łobejko S., Plinta D., Sosnowska A. (2019), Strategie i modelowanie rozwoju produktów innowacyjnych, PWE, Warszawa. 15. Manu F.A. (1992), Innovation Orientation. Environment and Performance: A Comparison of US and European Markets, „Journal of International Business Studies”, Vol. 23, No. 2, pp. 333–359. 16. Marek S. (red.), (1999), Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. 17. Matejun M., Nowicki M. (2013), Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna Wolters Kluwer a business, Warszawa, s. 339-391. 18. Mierzejewska W., Dziurski P. (2021), Wpływ pandemii na strategie innowacji realizowane przez przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] J. Wielgórska-Leszczyńska, M. Matusewicz (red.), Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 281-299. 19. Miles R.E., Snow C.C., Meyer A.D., Coleman H.J. (1978), Organizational Strategy, Structure, and Process, „The Academy of Management Review”, Vol. 3, No. 3, pp. 546-562. 20. Moore J.F. (1996), The Death of Competition. Leadership & Strategy in the Age of Business Eco-systems, Harper Business, New York. 21. Morgan R.E., Berthon P. (2008), Market Orientation, Generative Learning, Innovation Strategy and Business Performance Inter-Relationships in Bioscience Firms, „Journal of Management Studies”, Vol. 45, No. 8, pp. 1329-1353. 22. Oliński M. (2016), Model biznesu jako stymulanta innowacyjności – ujęcie relacyjne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 457, s. 81-94. 23. Peeters C., van Pottelsberghe de la Potterie B. (2006), Innovation Strategy and the Patenting Behavior of Firms, „Journal of Evolutionary Economics”, No. 16, pp. 109-135. 24. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 25. Pomykalski A. (2010), Interakcyjna strategia innowacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Nr 99, s. 162-171. 26. Rojek D. (2016), Strategie innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] R. Żuber (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa, s. 11-41. 27. Sołtysik M. (2021), Projektowanie strategii innowacji, PWE, Warszawa. 28. Sopińska A. (2016), Perception of the World Economic Crisis against the Background of other External Circumstances of Polish Holdings’ Operation, „Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. 9, No. 24, pp. 51-66. 29. Sopińska A. (2021), Pandemia COVID-19, a sposób percepcji otoczenia zewnętrznego przez menedżerów największych przedsiębiorstw działających w Polsce- wyniki badań, [w:] J. Wielgórska-Leszczyńska, M. Matusewicz (red.), Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 443-461. 30. Sopińska A. (2022), The Essence of Innovation and Innovation Management, [in:] P. Dziurski (ed.), Critical Perspectives on Innovation Management: The Bright and Dark Sides of Innovative Firms, Routledge Advances in Management and Business Studies, Routledge, New York and London, pp. 5-23. 31. Sopińska A., Dziurski P. (2018), Otwarte innowacje. Perspektywa współpracy i zarządzania wiedzą, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 32. Sopińska A., Mierzejewska W. (2017), Otwarte innowacje produktowe realizowane przez przedsiębiorstwa działające w Polsce. Podejście zasobowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 33. Sosnowska A. (2005), Transfer technologii w przedsiębiorstwie, [w:] A. Sosnowska (red.), Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, PARP, Warszawa, s. 70-85. 34. Stańczyk S. (2015), Tożsamość ekosystemów biznesu – zarys koncepcji, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 4, s. 165-179. 35. Strecker N.(2009), Innovation Strategy and Firm Performance: An Empirical Study of Publicly Listed Firms, Gabler Verlag, Wiesbaden. 36. Twiss B.C. (1980), Managing Technological Innovation, Longman, London. 37. Wysocki J. (2015), Strategie innowacji – formułowanie, implementacja i ewaluacja, [w:] A. Kałowski, J. Wysocki (red.), Innowacje- ocena w ujęciu mikro, mezo i makro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 93-152. 38. Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Ambidextrous organization jako przykład przedsiębiorstwa inteligentnego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. 148, s. 161-174.
Publikacje z rocznika