Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: rozwój przedsiębiorstwa, wzrost przedsiębiorstwa, innowacje, pandemia
Strony: 28-36
Język publikacji: Polski
Priorytety wzrostu przedsiębiorstw w Polsce przed i w czasie trwania pandemii
Patryk Dziurski
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej omówiono istotę rozwoju przedsiębiorstwa wskazując, że najczęściej przejawia się on w jego wzroście. Rozważania teoretyczne pozwoliły także zidentyfikować różne priorytety wzrostu współczesnych przedsiębiorstw. Wskazano, że innowacje są ważnym priorytetem wzrostu współczesnych przedsiębiorstw, choć ich znaczenie może się zmniejszać w czasie niekorzystnych zmian w otoczeniu. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania, którego celem było zidentyfikowanie priorytetów wzrostu dużych, innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce przed oraz w trakcie trwania pandemii. Badenie zostało zrealizowane na próbie 74 dużych, innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Polsce przy wykorzystaniu metody CATI. Wyniki badania wskazują, że dla zbadanych przedsiębiorstw najważniejszym priorytetem wzrostu jest współpraca z zewnętrznymi partnerami, a najmniej ważnym są fuzje oraz przejecie i to zarówno przed jak i w trakcie trwania globalnej pandemii. Wyniki badania wskazują także na osłabienie roli innowacji produktowych oraz nieznaczenie także innowacji procesów biznesowych we wzrośnie zbadanych przedsiębiorstw w czasie trwania pandemii. Oznacza to, że zbadane przedsiębiorstwa przyjęły w większości bezpieczną strategię przetrwania pandemii ograniczając działalność innowacyjną.
Bibliografia
[1] Ackoff R.L. (1993), Zarządzanie w małych dawkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [2] Ali H.S. (2021), The Role of Firm Innovativeness in the Time of Covid-19 Crisis: Evidence from Chinese Manufacturing Firms, „Asian Journal of Technology Innovation”, Published online, https://doi.org/10.1080/19761597.2021.1976063, access date: 28.04.2022. [3] Am J.B., Furstenthal L., Jorge F., Roth E. (2020), Innovation in a Crisis: Why it is More Critical than Ever. Prioritizing Innovation Today is the Key to Unlocking Postcrisis Growth, https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/innovation-in-a-crisis-why-it-is-more-critical-than-ever, access date: 24.04.2022. [4] Antonioli D., Bianchi A., Mazzanti M., Montresor S., Pini P. (2013), Innovation Strategies and Economic Crisis: Evidence from Firm-level Italian Data, „Economia Politica”, No. 1, pp. 15–49. [5] Archibugi D., Filippetti A., Frenz M. (2013), The Impact of the Economic Crisis on Innovation: Evidence from Europe, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 80, No. 7, pp. 1247–1260. [6] Audretsch D.B., Coad A., Segarra A. (2014), Firm Growth and Innovation, „Small Business Economics”, Vol. 43, No. 4, pp. 743–749. [7] Bessant J. (2017), Riding the Innovation Wave, Emerald, London. [8] Carmine S., Andriopoulos C., Gotsi M., Härtel Ch.E.J., Krzeminska A., Mafico N., Pradies C., Raza H., Raza-Ullah T., Schrage S., Sharma G., Slawinski N., Stadtler L., Tunarosa A., Winther-Hansen C., Keller J. (2021), A Paradox Approach to Organizational Tensions During the Pandemic Crisis, „Journal of Management Inquiry”, Vol. 30, No. 2, pp. 138–153. [9] Cefis E., Marsili O. (2019), Good Times, Bad Times: Innovation and Survival over the Business Cycle, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 28, No. 3, pp. 565–587. [10] Cefis E., Bartoloni E., Bonati M. (2020), Show Me How to Live: Firms' Financial Conditions and Innovation during the Crisis, „Structural Change and Economic Dynamics”, Vol. 52, pp. 63–81. [11] Ciszewska-Mlinarič M. (2020), Myślenie strategiczne w czasie i po COVID-19, [w:] G. Mazurek, M. Ciszewska-Mlinarič (red.), Nowa normalność. Rzeczywistość w czasie globalnej pandemii COVID-19. Wypowiedzi kadry naukowej Akademii Leona Koźmińskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 12–13. [12] Chopra A. (2013), The Dark Side of Innovation [e-book], Raphel Marketing, Vermont. [13] Chirio G. (2018), The 6 Ways to Grow a Company, „Harvard Business Review”, https://hbr.org/2018/06/the-6-ways-to-grow-a-company, access date: 24.04.2022. [14] Cooper R.G., Edgett S.J. (2010), Developing a Product Innovation and Technology Strategy for Your Business, „Research-Technology Management”, Vol. 53, No. 3, pp. 33–40. [15] Davila T., Epstein M.J., Shelton R. (2006), Making Innovation Work How to Manage It, Measure It, and Profit from It, Prentice Hall, New Jersey. [16] Disoska E.M., Tevdovski D., Toshevska-Trpchevska K., Stojkoski V. (2020), Evidence of Innovation Performance in the Period of Economic Recovery in Europe, „Innovation: The European Journal of Social Science Research”, Vol. 33, No. 3, pp. 280–295. [17] EY (2021), Rok z COVID-19 oczami polskich przedsiębiorców, https://www.ey.com/pl_pl/news/2021/03/badanie-ey-rok-z-covid, data dostępu: 27.04.2022 r. [18] Famielec J. (1991), Strategie rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakwie, Kraków. [19] Fisher M., Gaur V., Kleinberger H. (2017), Jak wyjść z uzależnienia od zrostu? „Harvard Business Review Polska”, wrzesień, s. 110–120. [20] Gorynia M., Jankowska B. (2021), Pandemia COVID-19 a współpraca przedsiębiorstw, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/pandemia-covid-19-a-wspolpraca-przedsiebiorstw/, data dostępu: 27.04.2022 r. [21] Guderian C.C., Bican P.M., Riar F.J., Chattopadhyay S. (2020), Innovation Management in Crisis: Patent Analytics as a Response to the COVID-19 Pandemic, „R&D Management”, Vol. 51, No. 2, pp. 223–239. [22] Gupta A. (2019), R&D and Firm Resilience During Bad Times, Working Paper, Research Paper 2019/12, Research Paper Series on Globalisation, Productivity and Technology, University of Nottingham, United Kingdom. [23] GUS (2021), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018–2020, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2018–2020,2,20.html, data dostępu: 27.04.2022 r. [24] Heyden M.L.M., Wilden R., Wise C. (2020), Navigating Crisis from the Backseat? How Top Managers can Support Radical Change Initiatives by Middle Managers, „Industrial Marketing Management”, Vol. 88, pp. 305–313. [25] Hingley P., Park W.G. (2017), Do Business Cycles Affect Patenting? Evidence from European Patent Office Filings, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 116, pp. 76–86. [26] Hojnik J., Ruzzier M. (2016), What Drives Eco-innovation? A Review of an Emerging Literature, „Environmental Innovation and Societal Transitions”, Vol. 19, pp. 31–41. [27] Jones T., McCormick D., Dewing C. (2012), Growth Champions: The Battle for Sustained Innovation Leadership, John Wiley & Sons, Chichester. [28] Kahn K.B. (2018), Understanding Innovation, „Business Horizons”, Vol. 61, No. 3, 453–460. [29] Katz D., Kahn R. (1966), Social Science of Organisation, John Wiley, New York. [30] Korpus J. (2014), Realizacja strategii rozwoju przez fuzje i przejęcie, [w:] J. Korpus (red.), Fuzje i przejęcia. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji, PWN, Warszawa, s. 13–51. [31] Kuncoro W., Suriani W.O. (2018), Achieving Sustainable Competitive Advantage Through Product Innovation and Market Driving, „Asia Pacific Management Review”, Vol. 23, No. 3, pp. 186–192. [32] Lemańska-Majdzik A. (2016), Innowacyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw w sektora MSP, „Przegląd Organizacji”, Nr 9, s. 39–43. [33] Martin-Rios C., Pasamar S. (2018), Service Innovation in Times of Economic Crisis: The Strategic Adaptation Activities of the Top EU Service Firms, „R&D Management”, Vol. 48, No. 2, pp. 195–209. [34] Motyka S. (2011), Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 160–168. [35] Navigator Capital Group (2020), Firmy w dobie COIVD-19, https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/06/navigator-capital-group-raport-z-badania-firm-2020–1.pdf, data dostępu: 27.04.2022 r. [36] OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Eeporting and using Data on Innovation, 4th ed., The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1651079348&id=id&accname=guest&checksum=F4DB5BA4C4BFA46C65BC1B6E2C6D31E9, access date: 27.04.2022. [37] Penrose E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford. [38] Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [39] Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [40] Ringel M., Baeza R., Grassl F., Panandiker R., Harnoss J. (2020), The Most Innovative Companies 2020. The Serial Innovation Imperative, Boston Consulting Group, https://image-src.bcg.com/Images/BCG-Most-Innovative-Companies-2020-Jun-2020-R-4_tcm9–251007.pdf, access date: 27.04.2022. [41] Romanowska M. (2016). Kryzys w przedsiębiorstwie, [w:] M. Romanowska, W. Mierzejewska (red.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 15–34. [42] Romanowska M. (2017a), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa. [43] Romanowska M. (2017b), Profil diagnostyczny jako narzędzie badania innowacyjności przedsiębiorstw, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 5, Nr 9, s. 107–122. [44] Slywotzky A.J., Wise R., Weber K. (2006), Od zastosuj do rozwoju. Strategie trwałego wzrostu, One Press, Gliwice. [45] Skowronek-Mielczarek A. (2013), Strategie i metody rozwoju w praktyce polskich przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 4, s. 41–55. [46] Wachowiak P. (2022), Bright Sides of Innovation, [in:] P. Dziurski (ed.), Critical Perspectives on Innovation Management: The Bright and Dark Sides of Innovative Firms, Routledge, New York – Abingdon, pp. 82–100. [47] Wierzbic A. (2011), Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa – przegląd koncepcji teoretycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu”, Vol. 8, Nr 216, s. 399–411. [48] Zook Ch., Allen J. (2016/2017). Reaktywacja wzrostu, „Harvard Business Review Polska”, grudzień-styczeń, s. 129–139.
Publikacje z rocznika