Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, model biznesu, strategia, marketing, klient
Strony: 31-38
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zmienność modelu biznesu
Bogdan Nogalski, Roman Czapiewski
Abstrakt
Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami, ściśle związane są ze zmianą sposobu myślenia, który powinien być wpisany w cele strategiczne funkcjonowania danej firmy. Przyjęcie odpowiedniego modelu biznesu oraz powiązanie go z działaniami w przedsiębiorstwie wymaga ciągłej obserwacji otoczenia oraz powiązania zarządzania strategicznego z działaniami taktyczno-operacyjnymi. Autorzy w pracy ukazali model biznesu składający się z czterech powiązanych ze sobą elementów, mianowicie: propozycji tworzenia wartości dla klienta, formuły zysku, kluczowych zasobów oraz funkcjonujących procesów. W artykule ujęto również badanie typu „case-study”, w którym porównano wyniki badań uzyskane w latach 2018 i 2019 uwzględniające wykorzystanie działań marketingowych w tworzeniu modelu biznesu w przedsiębiorstwie, które jest liderem na rynku w swojej branży. W badaniu tym wysokie oceny potwierdziły prawidłową realizację strategii, elastyczne podejście do klientów oraz działań marketingowych z uwzględnieniem budowania trwałych relacji rynkowych. W wyniku badań wskazano, że elementami mającymi kluczowe znaczenie przy projektowaniu modelu biznesu pozostają, analiza otoczenia przeprowadzana w kontekście światowych trendów rozwojowych oraz podwyższanie sprawności organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Bibliografia
1. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E. (2011), How to Design a Winning Business Model, “Harvard Business Review”, Vol. 89, No. ½, pp. 100–107. 2. Chabiera S. (2021), Projekt modelu biznesu regionalnych linii lotniczych, (rozprawa doktorska) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław. 3. Chesbrough H. (2010), Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, “Long Range Planning”, Vol. 43, No. 2–3, pp. 156–171. 4. DaSilva C.M., Trkman P. (2004), Business model: what it is and what it is not, “Long Range Planning”, No. 47, pp. 379–389. 5. Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. 6. Falencikowski T. (2016), Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia” [w:] Gregorczyk S, Mierzejewska W. (red.), Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego, SGH, Warszawa.. 7. Guerras-Martin L.Á., Madhok A., Montoro-Sánchez Á. (2014), The Evolution of Strategic Management Research: Recent Trends and Current Directions, “BRQ Business Research Quarterly”, Vol. 17, No. 2, pp. 69–76. 8. ICAN Management Review Polska, Luty-Marzec 2020, Nr 1. 9. Integrated Management System (2012), Policy Muehlhan Group, Hamburg. 10. Jabłoński A. (2015), Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym, Difin , Warszawa. 11. Jabłoński A (2013), Modele zrównoważonego biznesu. W budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa. 12. Krupski R (red.), (1999), Zarządzanie Strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław. 13. McGrath R. G. (2010), Business Models: A Discovery Driven Approach, “Long Range Planning”, Vol. 43, No. 2–3, pp. 247–261. 14. Nogalski B. (2008), Idea strategii „błękitnego oceanu” w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, [w:] J. Rokita (red), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice. 15. Nogalski B. Czapiewski R. (2013), Zarządzanie procesowe a kształtowanie się struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, [w:] M. Boguszewicz-Kreft, M. Rozkwitalska (red.), Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 22. 16. Nogalski B. Czapiewski R. (2015), Strategie w zarządzaniu organizacjami, [w:] Modelowanie działań biznesowych w przedsiębiorstwie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice. 17. Nogalski B. Czapiewski R. (2016), Modelowanie działań biznesowych z uwzględnieniem struktury zarządzania projektami, [w:] J. Rymaniak (red.), Współczesne domeny zarządzania. Decyzje menedżerskie – PPO i CRS – Modele biznesu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 44. 18. Nogalski B. Czapiewski R. (2019), Wykorzystanie działań marketingowych w kształtowaniu modelu biznesu w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów”, SGH, Nr 173, s. 123–139. 19. Payne A. (1996), Marketing usług, PWE, Warszawa. 20. Rzeczpospolita (2018), Technologia zniszczy tradycyjne modele biznesowe, Dodatek Nieruchomości, s. N8. 21. Sull D., Homkes R., Sull Ch. (2015), Dlaczego szwankuje realizacja strategii, „Harvard Business Review Polska”, Listopad. 22. Trocki M., Grucza B. Ogobek B. (2011), Zarządzanie Projektami, PWE, Warszawa. 23. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P. i in. (2004), Współczesne metody zarzadzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań. 24. Welch J&S (2015), Praktyczne MBA. Jak mądrze zaplanować karierę, stworzyć wspaniały zespół, zdynamizować wzrost i wygrać, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
Publikacje z rocznika