Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: zarządzanie kompetencjami, wymagania kompetencyjne, karty kontrolne, HRM
Strony: 39-44
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zastosowanie kart kontrolnych do monitorowania zmian na rynku kompetencji pracowniczych
Maciej Szafrański, Tomasz Stachurski
Abstrakt
Celem artykułu jest opracowanie i zweryfikowanie innowacyjnej metody monitorowania rynku kompetencji stanowiącej składową zarządzania kompetencjami. Sprawne, bieżące uzupełnianie wiedzy o kompetencjach, które powinny być wymagane w organizacjach, jest ważne ze względu na dużą zmienność wymagań kompetencyjnych. W badaniach wykorzystano metodę kart kontrolnych, które zazwyczaj są stosowane w monitorowaniu procesów produkcyjnych w celu zapewnienia jakości. Zastosowana implementacja stanowi innowację w badaniu nad kompetencjami. Wyniki badania odniesiono do wymagań dotyczących wybranych kompetencji miękkich na rynku kompetencji. Wybór tylko jednego regionalnego rynku kompetencji, zawężonego do wybranych wymagań kompetencyjnych stanowi ograniczenie badań. Wprowadzone zawężenie jest jednak zdaniem autorów uprawnione na etapie opracowania i wstępnej weryfikacji metody, która powinna być doskonalona w dalszych badaniach. Przedstawione w opracowaniu rozwiązanie ma praktyczne zastosowanie dla kadry zarządzającej organizacji w poszczególnych jej obszarach funkcjonalnych. Może na przykład stanowić przydatne narzędzie HRM.
Bibliografia
[1] Agrawal S., De Smet A., Lacroix S., Reich A. (2020), To Emerge Stronger from the COVID-19 Crisis, Companies should Start Reskilling their Workforces Now, https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/to-emerge-stronger-from-the-covid-19-crisis-companies-should-start-reskilling-their-workforces-now, access date: 24.03.2022. [2] American Society for Quality (ASQ), Automotive Industry Action Group (AIAG) (2005), Fundamental Statistical Process Control. Reference Manual, (2nd ed.), AIAG. [3] Aykroyd R.G., Leiva V., Ruggeri F. (2019), Recent Developments of Control Charts, Iden-tification of Big Data Sources and Future Trends of Current Research, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 144, pp. 221–232. [4] Bals L., Schulze H., Kelly S., Stek K. (2019), Purchasing and Supply Management (PSM) Competencies: Current and Future Requirements, „Journal of Purchasing and Supply Management”, Vol. 25, No. 5, pp. 1–15. [5] Bogoviz A.V., Gulyaeva T.I., Semenova E.I., Lobova S.V. (2019), Transformation Changes in the System of Professional Competences of a Modern Specialists in the Condi-tions of Knowledge Economy’s Formation and the Innovational Approach to Training, [in:] E.G. Popkowa, Y.V. Ragulina, A.V. Bogoviz (eds.), Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century, Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 169, pp. 193–200. [6] Bonen T., Loree J. (2021), How to Forecast Skills in Demand: A Primer, https://fsc-ccf.ca/research/how-to-forecast-skills-in-demand-a-primer, access date: 14.01.2022. [7] Campion M.A., Fink A.A., Ruggeberg B.J., Carr L.P., Geneva M., Odman R.B. (2011), Doing Competencies Well: Best Practices in Competency Modeling, „Personnel Psycholo-gy”, Vol. 64, No. 1, pp. 225–262. [8] Cegliński P. (2020), The Relations between Dynamic Capabilities and Core Competencies on the Case of Polish Companies, „Administrative Sciences”, Vol. 10, No. 3, pp. 1–10. [9] Dumičić K., Žmuk B. (2015), Statistical Control Charts: Performances of Short Term Stock Trading in Croatia, „Business Systems Research Journal”, Vol. 6, No. 1, pp. 22–35. [10] Ferreira C., Robertson J., Pitt L. (2022), Business (un)usual: Critical Skills for the Next Normal, „Thunderbird International Business Review”, pp. 1– 9. [11] Ferreira F., Fernandes C. (2017), Resources and Capabilities’ Effects on Firm Perfor-mance: What Are They?, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 21, No. 5, pp. 1202–1217. [12] Forsten-Astikainen R., Heilmann P. (2018), Creating a Competence Profile of a New Pro-fession: Social Service Agents in Welfare Centers, „Employee Relations”, Vol. 40, No. 2, pp. 362–380. [13] Ganie S.A. (2019), Human Resource Management: A Competence Based Approach, „Pa-cific Business Review International”, Vol. 12, No. 3, pp. 30–37. [14] Graczyk-Kucharska M., Szafrański M., Goliński M., Spychała M., Borsekova K. (2018), Model of Competency Management in the Network of Production Enterprises in Industry 4.0 – Assumptions, [in:] A. Hamrol, O. Ciszak, P. Legutko, M. Jurczyk (eds.), Advances in Manufacturng, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer, Cham, pp. 195–204. [15] Greber T. (2003), Zastosowanie kart kontrolnych do analizy zadowolenia klientów, [w:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, StatSoft Polska, Kraków, s. 53–63. [16] Hamrol A. (2005), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [17] Iwasiewicz A. (2005), Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, Śląskie Wydaw-nictwa Naukowe WSZiNS, Tychy. [18] Jabłońska A. (1998), Rynek, popyt, podaż, [w:] R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 97–132. [19] Klimas P. (2015), Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych, „Pro-blemy Zarządzania”, Vol. 13, Nr 1, s. 29–46. [20] Knight G.A., Kim D. (2009), International Business Competence and the Contemporary Firm, „Journal of International Business Studies”, Vol. 40, No. 2, pp. 255–273. [21] Kończak G. (2007), Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. [22] Kotler Ph. (1994), Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa. [23] Koźmiński A.K. (2002), Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? [w:] G. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 156–166. [24] Monitor Polski (2022), Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, poz. 120, dnia 1 lutego 2022 r., Warszawa. [25] Montgomery D.C. (2009), Introduction to Statistical Quality Control. 6th Edition, John Wiley & Sons, New York. [26] Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa. [27] Oakland J., Oakland R. (2019), Statistical Process Control, 7th edition, Routledge, New York. [28] Patalas-Maliszewska J., Hochmeister M. (2011), Modeling Strategic-Knowledge-Resource Management Based on Individual Competencies in SMEs, „Contemporary Economics”, Vol. 5, No. 2, pp. 72–79. [29] Prahalad, C., Hamel, G. (1990), The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, Vol. 68, No. 3, pp. 79–91. [30] R Core Team (2021), R: A language and environment for statistical computing, R Foun-dation for Statistical Computing, Vienna, Austria. [31] Shaheen M., Azam M.S., Soma M.K., Kumar T.J.M. (2019), A competency framework for contractual workers of manufacturing sector, „Industrial and Commercial Training”, Vol. 51, No. 3, pp. 152–164. [32] Shin S.R., Han J., Marhold K., Kang J. (2017), Reconfiguring the firm’s core technologi-cal portfolio through open innovation: focusing on technological M&A, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 21, No. 3, pp. 571–591. [33] Spychała M., Szafrański M., Graczyk-Kucharska M., Goliński M. (2017), The Method of Designing Reference Models of Workstations, [in:] F. Marimon, M. Mas-Machuca, J. Ber-begal-Mirabent, R. Bastida (eds.), Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017, Academic Conferences and Publishing Internation-al Limited, Barcelona, pp. 930–939. [34] Stachurski T. (2018), Zastosowanie nieparametrycznej metody bootstrap do statystycznego sterowania procesem, [w:] E. Staniewska (red.), Potencjał innowacyjny w inżynierii pro-dukcji i technologii materiałów, Seria: Materiały Konferencyjne nr 11, Wydawnictwo WI-PiTM Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 103–107. [35] Szafrański M., Goliński M., Simi H. (eds.), (2017), The Acceleration of Development of Transversal Competences, Centria University of Applied Sciences, Kokkola. [36] Wawrzyniak K. (2010), Karta kontrolna dla danych przekrojowo-czasowych jako narzę-dzie diagnostyczne, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomi-ca”, Nr 59, s. 115–122. [37] Whiddett S., Hollyfirde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludz-kimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. [38] Xiao Y.Q., Liu J.K., Pang Y.S. (2019), Development of a Competency Model for Real-estate Project Managers: Case Study of China, „International Journal of Construction Management”, Vol. 19, No. 4, pp. 317–328.
Publikacje z rocznika