Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Zarządzanie projektami, Startupy, Agile, Lean Startup
Strony: 19-29
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zarządzanie projektami w startupach – przegląd literatury
Tomasz Swałdek
Abstrakt
Startupy to organizacje, których duża popularność przekłada się na wzrostowy trend publikowania badań nad ich specyfiką i modelami pracy. Wiele z nich przedstawia fragmentaryczny obraz, dotyczący konkretnej grupy organizacji, osadzonych w szczególnym otoczeniu. W artykule autor dokonał systematycznego przeglądu literatury. Przeprowadzona analiza jakościowa pomogła odpowiedzieć na pytania badawcze, a także wzmocnić kontekst zwinności w startupach. Ciągłe konstytuowanie metodyk i praktyk ważne jest dla budowy modelu biznesowego młodej organizacji. Z drugiej strony rozwój instrumentarium projektowego wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla startupu na drodze od improwizacji do instytucjonalizacji procesów zarządzania projektami.
Bibliografia
[1] Bajwa S., Wang X., Duc A., Abrahamsson P. (2016), How Do Software Startups Pivot? Empirical Results from a Multiple Case Study, „International Conference of Software Business”, Vol. 240, pp. 169–176. [2] Balocco R., Cavallo A., Ghezzi A., Berbegal-Mirabent J. (2019), Lean Business Models Change Process in Digital Entrepreneurship, „Business Process Management Journal” Vol. 25, No. 3, pp. 1-24. [3] Batra A. (2018), STARTUP MATURITY MODEL (SMM), https://medium.com/@ajaybatra1/startup-maturity-model-smm-1fb561b6e5e4, access date: 15.11.2021. [4] Beck K. i in. (2001), The Agile Manifesto, Agile Alliance, http://agilemanifesto.org/, access date: 17.01.2022. [5] Bieraugel M. (2015), Managing Library Innovation Using the Lean Startup Method, „Library Management”, Vol. 36, No. 4/5, pp. 351–361. [6] Blank pp. (2013), Why the Lean Start-up Changes Everything, „Harvard Business Review”, Vol. 91, No. 5, pp. 63–72. [7] Bortolini R., Cortimiglia M., Danilevicz A., Ghezzi A. (2018), Lean Startup : A Comprehensive Historical Review, „Management Decision”, Vol. 59, No. 8, pp. 1765-1783. [8] Buhl A. (2018), Do It Yourself - A Lean Startup Toolbox for Employee-driven Green Product Innovation, „International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management”, Vol. 22, No. 4/5, pp. 526-544. [9] Camara R., Marinho M., Sampaio S., Cadete S. (2020), How do Agile Software Startups Deal with Uncertainties by Covid-19 Pandemic? „International Journal of Software Engineering & Applications”, Vol. 11, No. 4, pp. 1-20. [10] Camuffo A., Cordova A., Gambardella A., Spina C. (2020), A Scientific Approach to Entrepreneurial Decision Making: Evidence from a Randomized Control Trial, „Management Science”, Vol. 66, No. 2, pp. 564-586. [11] Chrapko M. (2015), „SCRUM O zwinnym zarzadzaniu projektami, Wydanie II rozszerzone”, Helion, Gliwice. [12] Cocchi N., Dosi C., Vignoli M.(2021), The Hybrid Model Matrix Enhancing Stage-Gate with Design Thinking, Lean Startup, and Agile Managers can use the Hybrid Model Matrix to Decide When to Use Design Thinking, Lean Startup, or Agile with Stage-Gate to Boost New Product Development, „Research-Technology Management, Vol 64, No. 5, pp. 18-30. [13] Cooper R.G. (2021), Accelerating Innovation: Some Lessons from the Pandemic, „Industrial Marketing Management”, Vol. 76, No. January, pp. 36–47. [14] Copola F., Reis D., Fleury A. (2021), The Role and Characteristics of Hybrid Approaches to Project Management in the Development of Technology-Based Products and Services, „Journal of product innovation management”, Vol. 38, pp. 221-232. [15] Czakon W. (2016), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, s. 119–139. [16] Dovleac R., Ionica A., Leba M. (2020), QFD Embedded Agile Approach on IT Startups Project Management, „Cogent Business and Management”, Vol. 7, No. 1, https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1782658. [17] Dyba T., Dingsøyr T. (2008), Empirical Studies of Agile Software Development: A Systematic Review, „Information and Software Technology”, Vol. 50, No. 9-10, pp. 833-859. [18] Edison H. (2015), A Conceptual Framework of Lean Startup Enabled Internal Corporate Venture, „International Conference on Product-Focused Software Process Improvement”, Springer, Cham, pp. 607–613. [19] Edison H., Smørsgård N., Wang X., Abrahamsson P. (2018), Lean Internal Startups for Software Product Innovation in Large Companies: Enablers and Inhibitors, „Journal of Systems and Software”, Vol. 135, pp. 69–87. [20] Fagerholm F., Sanchez Guinea A., Mäenpää H., Münch J. (2017), The RIGHT Model for Continuous Experimentation, „Journal of Systems and Software”, Vol. 123, pp. 292-305. [21] Frederiksen D., Brem A. (2017), How do Entrepreneurs Think They Create Value? A Scientific Reflection of Eric Ries‘ Lean Startup Approach, „International Entrepreneurship and Management Journal”, Vol. 13 No. 1, pp. 169–189. [22] Ghezzi A. (2018), Digital Startups and the Adoption and Implementation of Lean Startup Approaches: Effectuation, Bricolage and Opportunity Creation in Practice, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 146, September, pp. 945-960. [23] Ghezzi A., Cavallo A. (2020), Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches, „Journal of Business Research”, Vol. 110, pp. 519-537. [24] Griva A., Kotsopoulos D., Karagiannaki A., Zamani D. (2021), What do Growing Early-stage Digital Start-ups Look Like? A Mixed-methods, „International Journal of Information Management”, No. 102427 https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102427, access date 20.12.2021. [25] Harms, R., Marinakis Y., Walsh S. (2015), Lean Startup for Materials Ventures and Other Science-based Ventures: Under What Conditions Is It Useful? „Translational materials research”, Vol. 2, No. 3, https://doi.org/10.1088/2053-1613/2/3/035001, access date: 30.11.2021. [26] Khalil, C., Fernandez V. (2013), Agile Management Practices in a ‗Lightweight‘ Organization: A Case Study Analysis, „Journal of Modern Project Management”, Vol. 1 No. 1, pp. 103–111. [27] Koławski A. (2017), Metody oceny finansowej przedsięwzięć typu start-up [w:] Wojcik J., Koławski A. (red.) Start-up a uwarunkowania sukcesu: wymiar teoretyczno-praktyczny, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa. [28] Kozarkiewicz A. (2017), Teoria organizacji tymczasowych w rozwoju badań nad projektami, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce–teoria i praktyka”, Vol. 21, No. 2, s. 105-114 [29] Kozarkiewicz A., Swałdek T. (2021), Dojrzałość projektowa młodych organizacji w sektorze IT, [w:] E. Ziemba, A. Karmańska (red.), Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw, Wydawnictwo uniwersytety ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 44-61. [30] Krzos G., Olek K. (2019), Theoretical Assumptions of the Research Project „Start-up Project Management Methodology” in the Context of Start-up Development Trajectories, 34th IBIMA Conference, 13-14 November 2019, Madrid. [31] Ladd T., Kendall L. (2017), Entrepreneurial Cognition in the Lean Startup Method, „Academy of Management”, Vol. 2017, No. 1, pp. 1-27. [32] Leal L., Fernandes Leal L., Tavares A., Ribeiro B., Romão V., Soares Gurgel G., Altmann R., Kahn R., Guilherme Pacci B., Avó M., Salerno M., Plonski G., Zancul E. (2021), R&D Approach Based on Multiple Partners and Design Thinking, Lean Startup, and Agile Concepts: Case Study in the Electricity Sector, „Brazilian Journal of Operations & Production Management”, Vol. 18, No. 1, https://doi.org/10.14488/BJOPM.2021.003, access date: 05.01.2021. [33] Lichtenthaler U. (2020), Agile Innovation: The Complementarity of Design Thinking and Lean Startup, „International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology”, Vol. 11. No. 1, pp. 157-168. [34] Mansoori, Y. (2017), Enacting the Lean Startup Methodology, „International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”, Vol. 23 No. 5, pp. 812–838. [35] Mansoori Y., Karlsson T., Lundqvist M. (2019), The Influence of the Lean Startup Methodology on Entrepreneur-coach Relationships in the Context of a Startup Accelerator, „Technovation”, No. 84-85, pp. 37-47. [36] Marcinkowski B., Gawin B. (2019), A Study on the Adaptive Approach to Technology Driven Enhancement of Multi-scenario Business Processes, „Information Technology and People”, Vol. 32 No. 1, pp. 118–146. [37] Melegati J., Goldman A., Kon F., Wang X. (2019), A Model of Requirements Engineering in Software Startups, „Information and Software Technology”, Vol. 109, No. 109, pp. 92–107. [38] Norris D. (2014), 7 Day Startup: You don’t Learn Until You Launch, CreateSpace Independent Publishing Platform, Amazon, CA, Scotts Valley. [39] Oliva F., Kotabe M. (2019), Barriers, Practices, Methods and Knowledge Management Tools in Startups, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 23, No. 9, pp. 1838-1856. [40] Paco A., Ferreira J., Raposo M. (2016), Development of Entrepreneurship Education programmes for HEI Students: The Lean Start-up Approach, „Journal of Entrepreneurship Education”, Vol. 19, No. 2, pp. 39–52. [41] Pajares J., Lopez-Paredes A., Hernandez C. (2016), Technology Start-up Firms as a Portfolio of Projects: The Case of DIMA 3D, „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, Vol. 226, pp. 59–66. [42] Passaro R., Quinto I., Thomas A. (2017), Start-up Competitions as Learning Environment to Foster the Entrepreneurial Process, „International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”, Vol. 23, No. 3, pp. 426-445. [43] Patel C., Ramachandran M. (2009), Agile Maturity Model (AMM): A Software Process Improvement Framework for Agile Software Development Practices, „International Journal of Software Engineering”, Vol. 2, No. 1, pp. 3–28. [44] Ries E. (2011), The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Business, Crown Business, New York, NY. [45] Ries E. (2017), Droga startupu, Helion, Gliwice. [46] Silva D., Ghezzi A., Barbosa R., Nogueira M., Schwengber C. (2019), Lean Startup, Agile Methodologies and Customer Development for Business Model Innovation: A Systematic Review and Research Agenda, „International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research”, Vol. 26, No. 4, pp. 595-628. [47] Skala A. (2017), Spiralna definicja startupu, „Przegląd Organizacji”, Nr. 9, pp. 33-39. [48] Skala A. (2019), The Startup as a Result of Innovative Entrepreneurship, [in:] Skala A., Digital Startups in Transition Economies, Palgrave Pivot, Cham. [49] Skala A., Sysko S. (2019), Startupy a nowe przedsięwzięcia: próba wyodrębnienia nowej kategorii badawczej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Nr 20, s. 51- 65. [50] Skawińska E., Zalewski R. (2020), Success Factors of Startups in the EU—A Comparative Study, „Sustainability”, Vol. 12, No. 19, https://doi.org/10.3390/su12198200, access date: 20.11.2021. [51] Sońta-Drączkowska E., Mrożewski M. (2020), Exploring the Role of Project Management in Product Development of New Technology-Based Firms, „Project Management Journal”, Vol 51, No. 3, pp. 294-311. [52] Spałek S. (2016), Projekty innowacyjne. Istota i uwarunkowania, „Nauki o Zarządzaniu, Management Sciences”, Vol. 1, No. 26, s. 132-141. [53] Spina E., Silva M., Lago L. (2018), An Analysis of Agile practices in Brazilian Startups: the identification of initial practices adopted by Startups, 15th CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management, http://contecsi.tecsi.org/index.php/contecsi/15CONTECSI/paper/view/5755/3247. [54] Still K. (2017), Accelerating Research Innovation by Adopting the Lean Startup Paradigm, „Technology Innovation Management Review”, Vol. 7, No. 5, pp. 32–43. [55] Tanev S. (2017), Is There a Lean Future for Global Startups? „Technology Innovation Management Review”, Vol. 7, No. 5. [56] Tomaszewski A. (2018), Koncepcja lean startup jako odpowiedź na wyzwania twórczej strategii, „Studia i Prace”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 170/2018, s. 29–40. [57] Terho H., Suonsyrja S., Karisalo A., Mikkonen T. (2015), Ways to Cross the Rubicon: Pivoting in Software Startups, „Product-Focused Software Process Improvement”, Vol. 9459, pp. 555–568. [58] Weissbrod I., Bocken N. (2017), Developing Sustainable Business Experimentation Capability - A Case Study, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 142, No. 4, pp. 2663– 2676. [59] Wojciechowska A. (2021), Use o Project Management in Creating and Developing a Start-up, „Humanities and Social Sciences”, research Journal 28, No. 2, s 89-99. [60] Wyrozębski P. (2012), Zarządzanie projektami [w] P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski (red.), Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 11-22. [61] Wyrozębski P. (2015), Zasobowe koncepcje i modele planowania przebiegu projektów, [w:] M. Trocki, P. Wyrozebski (red.), Planowanie przebiegu projektów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 157-186. [62] Zielske M., Held T. (2020a), The Use of Agile Methods in Logistics Start-ups: An Explorative Multiple Case Study, „International Journal of Innovation and Technology Management” Vol. 17, No. 06, https://doi.org/10.1142/S021987702050042X, access date: 18.12.2021. [63] Zielske M., Held T. (2020b), An Overview of the Use of Agile Methods in Logistics Start-ups Results from a Systematic Literature Review, „Proceedings of IAC 2020 in Budapest”, pp. 202-218, https://www.conferences-scientific.cz/file/9788088203155, access date: 11.12.2021. [64] Zorzetti M., Vaccaro M., Moralles C., Prauchner B., Signoretti I., Pereira E., Salerno L., Bastos R., Marczak S. (2020), Maturity Models for Agile, Lean Startup, and User-Centered Design in Software Engineering: A Combined Systematic Literature Mapping, [w:] „Proceedings of the 22nd International Conference on Enterprise Information Systems”, Vol. 2, pp. 145-156. [65] Yang X., Sun S., Zhao X. (2019), Search and Execution: Examining the Entrepreneurial Cognitions Behind the Lean Startup Model, „Small Business Economics”, Vol. 52, No. 3, pp. 667–679. [66] Yordanova Z. (2018), Lean Startup Method Hampers Breakthrough Innovations and Company‘s Innovativeness, „International Journal of Innovation and Technology Management”, Vol. 15, No. 2, pp. 1–18. [67] Yin A., Figueiredo S., Silva M. (2011), Scrum Maturity Model: Validation for IT Organizations’ Roadmap to Develop Software Centered on the Client Role, [w:] The Sixth International Conference on Software Engineering Advances, ICSEA 2011, pp. 20–29. [68] Xu Y., Koivumaki T. (2019), Digital Business Model Effectuation: An Agile Approach, „Computers in Human Behavior”, Vol. 95, pp. 307–314.
Publikacje z rocznika