Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: smart mobility, studium przypadku, transport publiczny, Warszawa
Strony: 29-38
Język publikacji: Polski
Pobierz
Smart mobility – studium przypadku metropolii Warszawa
Krzysztof Łabędzki
Abstrakt
Celem artykułu jest pogłębienie rozważań w kwestii smart mobility. Jest to rozwiązanie, do którego obecnie dążą wszystkie miasta na całym świecie. Zaprezentowano aktualny ranking dużych miast przyszłości. Zwrócono również uwagę na potrzebę eksploracji naukowej w kontekście nowych pojawiających się wyzwań otoczenia modernizacji parku taborowego oraz dywersyfikację źródeł napędowych przyjaznych dla środowiska. Przedmiotem badanym było miasto stołeczne Warszawa. Zaprezentowano specyfikę miasta oraz zgodnie z dostępnymi danymi omówiono możliwości modernizacji technologicznej dostępnego taboru poprzez zamianę paliwa konwencjonalnego, na alternatywne źródła energii przyjazne dla środowiska naturalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, iż kierunek rozwoju stolicy w całym obszarze miast inteligentnych, jak również w sferze wskaźnika mobilności poprawiają komfort podróżowania po obszarze aglomeracyjnym.
Bibliografia
1. Albino V. A, Berardi. U, Dangelico. R.M. (2015), Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance and Initiatives, „Journal of Urban Technology”, Vol. 22, No. 1, pp 3–21. 2. Aletà N.B., Alonso C.M., Ruiz R.M.A. (2017), Smart Mobility and Smart Environment in the Spanish Cities, „Transportation Research Procedia”, Vol. 24, pp. 163–170. 3. Allam Z., Newman P. (2018), Redefining the Smart City: Culture, Metabolism and Governance, „Smart Cities”, Vol 1(1), pp. 4–25. 4. Barns S. (2018), Smart Cities and Urban Data Platforms: Designing Interfaces for Smart Governance, „City, Culture and Society”, Vol. 12, pp. 5–12. 5. Berrone P., Ricart J.E. (2019), IESE Cities in Motion Index, Business School University of Navara, https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0509-E.pdf, access date: 05.05.2022. 6. Berrone P., Ricart J.E. (2020), IESE Cities in Motion Index, Business School University of Navara, https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0542-E.pdf, access date: 06.05.2022. 7. Bielińska-Dusza E., Żak A., Pluta R. (2021), Identyfikacja problemów w zakresie zarządzania transportem publicznym w koncepcji smart city. Perspektywa użytkowników, „Przegląd Organizacji”, Nr 5, s. 28–39. 8. Bitkowska A. (2018), Biuro Zarządzania Procesami, w teorii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 9. Biuletyn Statystyczny ZTM Styczeń (2020), Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, https://www.ztm.waw.pl/statystyki/, data dostępu: 28.04.2022 r. 10. Biuletyn Statystyczny ZTM Styczeń (2022), Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, https://www.ztm.waw.pl/statystyki/, data dostępu: 28.04.2022 r. 11. Boichuk N. (2022), Smart mobility jako podstawowy element koncepcji inteligentnego miasta – stadium przypadku wybranych polskich miast, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Opolski, https://repo.uni.opole.pl/docstore/download/UOc8649494dfd345758abcc30a0a44f162/BoichukN-Smartmobility.pdf, data dostępu: 24.04.2022 r. 12. Bolívar M.P.R. (2016), Mapping Dimensions of Governance in Smart Cities. Proceedings of the 17th International Digital Government Research Conference on Digital Government research, https://www.researchgate.net/publication/303772266_Mapping_Dimensions_of_Governance_in_Smart_Cities_Practitioners_versus_Prior_Research, access date: 23.04.2022. 13. Chamoso P., Gonzáles-Briones A., De La Prieta F. (2020), Smart City as a Distributed Platform: Toward a System for Citizen-oriented Management, „Computer Communications”, Vol. 152, pp. 323–332. 14. COPDATA (2022), Smart city – Rozwiązania dla instytucji, budynków i transportu w inteligentnych miastach, https://www.copadata.com/pl/przemyslowa/inteligentne-miasto/, data dostępu: 19.04.2022 r. 15. Dewalska-Opitek. A, (2014), Smart City Concept – The Citizens’ Perspective, 14th International Conference on TST, TST 2014 At: Telematics – Support for Transport, Volume: Telematics – Support for Transport, October 22–25, access date: 20.04.2022. 16. Ferraris 17. Gabrys J. (2014), Programming Environments: Environmentality and Citizen Sensing in the Smart City, „Enviroment and Planning D: Society and Space”, No. 32, pp. 30–48. 18. Giffinger R. (2020), European Smart City Model (2007–2015), Vienna University of Technology, http://www.smart-cities.eu, access date: 19.04.2022. 19. Imsagilova E., Hughes L., Dwivedi Y.K., Ravi Raman K. (2019), Smart cities: Advances in research – An information systems perspective, „Information Journal of Information Management”, No. 47, pp. 88–100. 20. Jakubowski B., Dulak M. (2018), Publiczny transport zbiorowy w Polsce. Studium upadku, https://www.transport-publiczny.pl/mobile/publiczny-transport-zbiorowy-w-polsce-studium-upadku-58517.html, data dostępu: 20.03.2022 r. 21. Knight Frank London i Urząd m.st. Warszawy (2018), Warszawa w kierunku Smart City. https://content.knightfrank.com/research/1500/documents/pl/warszawa-w-kierunku-smart-city-april-2018–5463.pdf/, data dostępu: 26.04.2022 r. 22. Korenik A. (2017), Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich, „Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 129, s. 165–175. 23. Lewandowski A. (2019), Przykłady Smart Cities. Jakie są inteligentne miasta w Polsce?, https://almine.pl/smart_city_przyklady_polska/, data dostępu: 29.05.2022 r. 24. Łabędzki K. (2021a), Wpływ pandemii COVID-19 na proces przewozów w transporcie publicznym, [w:] M. Okręglicka, A. Korombel, A. Lemańska-Majdzik (red.), Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w warunkach kryzysu pandemicznego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 183–193. 25. Łabędzki K. (2021b), Wpływ pandemii Covid-19 na proces przewozów w transporcie publicznym – prezentacja, wystąpienie w dniu 21 październik 2021 na VII Konferencji Naukowej pt.: „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w warunkach kryzysu pandemicznego”, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa. 26. Mc Kinsey, (2020), Digital Challengers in the Next Normal, McKinsey Report CEE, McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-challengers-in-the-next-normal-in-central-and-eastern-europe, access date: 20.04.2022. 27. Portal Komunalny (2018), Warszawa na 12 miejscu wśród najbardziej zielonych miast świata, https://portalkomunalny.pl/warszawa-na-12-miejscu-wsrod-najbardziej-zielonych-miast-swiata-373923/, data dostępu: 20.04.2022 r. 28. Sobolewska O. (2018), Co dalej z miastami? Drogowskaz dla miast → „SMART”, [w:] G. Gierszewska (red.), Co dalej z zarządzaniem?, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej w Warszawie, s. 201–213. 29. Tomaszewska E. J., Florea, A. (2018), Urban Smart Mobility in the Scientific Literature—Bibliometric Analysis, „Enginering Management Production Service”, Vol. 10, pp. 41–56. 30. Trudny budżet 2022 – stolica nie rezygnuje z inwestycji (2021), https://um.warszawa.pl/-/trudny-budzet-2022-stolica-nie-rezygnuje-z-inwestycji, data dostępu 23.05.2022 r. 31. United Nations (2018), World Urbanization Prospects. The 2018 Revision. New York, https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf, access date: 22.05.2022. 32. Urząd Miasta Krakowa (2022), Polityka transportowa dla miasta Krakowa na lata 2016 – 2025, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19585, data dostępu: 30.06.2022 r. 33. Urząd Miasta Poznania (2022), Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania, https://www.poznan.pl/mim/komunikacja/-,p,47184,47195.html, data dostępu: 30.06.2022 r. 34. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (2022a), Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy, https://transport.um.warszawa.pl/-/strategia-transportowa, data dostępu: 08.11.2022 r 35. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (2022), Warszawska Platforma IoT, https://iot.warszawa.pl/, data dostępu: 22.05.2022 r. 36. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (2022). Otwarte dane – czyli dane po warszawsku, https://api.um.warszawa.pl/, data dostępu: 20.04.2022 r. 37. Urząd Miasta Wrocławia (2022), Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia, https://www.wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/files/plan-transportowy/plan-transportowy-wroclawia.pdf, data dostępu: 30.06.2022 r. 38. Ustawa z dnia 20 czerwca 2020 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997, Nr 98 poz.602). 39. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019). 40. Vitunskaite M., He Ying, Brandstetter T., Janicke H. (2019), Smart cities and cyber security: Are we there yet? A comparative study on the role of standards, third party risk management and security ownership, „Computer & Security”, Vol. 83, pp. 313–331. 41. Yigitcanlar T., Kamruzzaman M. (2019), Smart cities and mobility: Do the smartness of Australian cities lead to sustainable commuting patterns?, „Journal Urban Technology”, Vol. 26, pp. 21–46. 42. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (1992), O ZTM – Zadania ZTM, https://www.ztm.waw.pl/o-ztm/zadania-ztm/, data dostępu: 28.03.2022 r.
Publikacje z rocznika