Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: informatyka w zarządzaniu, szczecińska szkoła zarządzania
Strony: 39-47
Język publikacji: Polski
Pobierz
Szczecińska szkoła informatyki w zarządzaniu
Zdzisław Szyjewski, Agnieszka Szewczyk
Abstrakt
Profesor Tadeusz Wierzbicki był twórcą, założycielem szczecińskiej szkoły informatyki w zarządzaniu. Jego wizjonerskie spojrzenie na stosowanie informatyki w gospodarce pozwoliło skupić liczne grono naukowców wokół tej tematyki. W artykule opisano historię rozwoju i działalność zespołu tworzącego szczecińską szkołę. Przedstawiono zarys zmian struktury organizacyjnej, rozwój dydaktyki i badań naukowych. Zwrócono uwagę na liczne, aktywne związki z praktyką gospodarczą, wspólne projekty oraz aktywną działalność konferencyjną. Opisano główne dokonania, dokonano podziału na obszary badawcze, zaprezentowano głównych naukowców, tworzących szczecińską szkołę w zarządzaniu i ich kluczowe dokonania.
Bibliografia
[1] Bąkowski W. (1975), Zarządzanie systemowe ciężarowym transportem samochodowym, WKiŁ, Warszawa. [2] Borawska A., Łatuszyńska M. (2021), Budowa agentowego modelu symulacyjnego z użyciem technik neuronauki poznawczej, [w:] E. Ziemba (red.), Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. [3] Budziński R. (1999), System informatyczny rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. [4] Budziński R., Becker J., Wolski W., Ziemba P. (2016), Evaluation of the utility of knowledge representation languages in domain ontologies using the MLP metod, “Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, Vol. 82, pp. 26–38. [5] Decision-making in management (2021), red. K. Nermend, Springer International Publishing. [6] Dorozik L. (1977), Informatyka w koordynacji przewozów samochodowych, WKiŁ, Warszawa. [7] Drążek Z. (2005), Aspekty metodologiczne modelowania symulacyjnego w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. [8] Dziedziczak I., Skraiński T. (1975), Organizacja księgowości informatycznej, PWE, Warszawa. [9] Dziedziczak I. (1979), Model księgowości informatycznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa. [10] European Comission (2015), Guide on EU Funding for the Tourism Sector, 2015. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/EC_-_Guide_EU_funding_for_tourism_-_July_2015_1_20637.pdf, access dat: 21.03.2022. [11] Głodek Z., Sawicki K. (1975), System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, WKiŁ, Warszawa. [12] Informatyka w transporcie morskim (1979), red. T. Wierzbicki, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk. [13] Informatyka w zarządzaniu (1999), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica nr 13, Szczecin. [14] Informatyka w zarządzaniu i e-biznesie (2006), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica nr 18, Szczecin. [15] Informatyka ekonomiczna (2009), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica, Nr 24, Szczecin. [16] Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce (2005), red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa. [17] Organizacja systemów informatycznych w transporcie samochodowym (1980), red. Kolbusz E., WKiŁ, Warszawa. [18] Kolbusz E., Nowakowski A. (1984), Informatyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu, Szczecin. [19] Komputery w gospodarce socjalistycznej (1974), red. Wierzbicki T., PWE, Warszawa. [20] Łatuszyńska M., (2002), Inteligentny system wspomagania decyzji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 2, s. 29–36. [21] Nermend K. (2017), Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017 . [22] Perenc J., Masikowski Cz. (1985), Gospodarka wagonami towarowymi, WKiŁ, Warszawa. [23] Podstawy informatyki w transporcie (1984), red. T. Wierzbicki, WKiŁ, Warszawa 1975, 2-gie wyd.. [24] Swacha J. (2021), Gamifikacja atrakcji turystycznych z wykorzystaniem platformy emused.eu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. [25] Głodek Z. (1998), Systemy informacyjne zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica, Nr 9, s. 143–154. [26] Systemy informatyczne zarządzania (1985), red. T. Wierzbicki, PWE, Warszawa. [27] Szewczyk A. (2007), Problemy Społeczeństwa informacyjnego, Printshop, Szczecin. [28] Szyjewski Z. (1984), Programowanie strukturalne w przetwarzaniu danych, PWE, Warszawa. [29] Szyjewski Z. (1994), Komputerowe wspomaganie tworzenia systemów informatycznych, Zdzisław Szyjewski, Szczecin. [30] Szyjewski Z. (2001), Zarządzanie projektami informatycznymi, Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Placet, Warszawa. [31] Szyjewski Z., (2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo Placet, Warszawa. [32] Szyjewski Z., Wierzbicki T. (1988), 38 The Milestones of Information-systems Design in Current Trends in Information Systems Development Methodologies, Polish-Skandynavian Seminar, Paraszyno. [33] Wstępna koncepcja krajowego systemu informatycznego transportu i łączności TRAKT (pierwsze przybliżenie) (1972), dokumentacja techniczna TRAKT, Szczecin, czerwiec. [34] Wierzbicki T. (1974), Rachunek kosztów w warunkach nowoczesnej techniki obliczeniowej, PWE, Warszawa. [35] Wstęp do informatyki w zarządzaniu (1976), red. T. Wierzbicki, PWN, Warszawa.
Publikacje z rocznika