Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: międzykulturowe kompetencje zawodowe, innowacyjność, profil marketera, środowisko wielokulturowe
Strony: 6-13
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Wielokulturowe zasady tworzenia innowacyjnego profilu marketera: zastosowanie polskich doświadczeń w Ukrainie
Viacheslav Chebotarov, Iegor Chebotarov, Beata Glinkowska-Krauze, Tomasz Czapla, Stanisław Brzeziński
Abstrakt
Celem artykułu jest wypracowanie standardów dotyczących szkoleń, przygotowujących ukraińskich marketerów do pracy w wielokulturowym środowisku. Zawarte w opracowaniu wnioski oparte są na analizie przedmiotowej literatury i na doświadczeniach Polski w zakresie szkoleń i treści przedmiotów na uczelniach o profilu menedżerskim. Artykuł stanowi naukową dyskusję w zakresie organizacyjnego, metodologicznego i dydaktycznego wsparcia w procesie kształtowania międzykulturowych kompetencji przyszłych marketerów w Ukrainie. Celem badań empirycznych było wypracowanie propozycji treści kształcenia ukraińskich studentów studiów licencjackich i magisterskich dla kształtowania „innowacyjnego profilu marketerów” i wzmacniania ich konkurencyjności na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Wkład autorów w rozwój problemu polega na opracowaniu definicji „profilu marketingowego” oraz na uzasadnieniu uwzględnienia zagadnienia wielokulturowości w procesie kształcenia ukraińskich marketerów. Analizę poruszonego problemu oraz wnioskowanie ułatwia doświadczenie ukraińskich autorów opracowania, związane z realizacją programu visiting professor w Polsce oraz doświadczenia wszystkich autorów w realizacji wspólnych ukraińsko-polskich i ukraińsko-niemieckich projektów badawczych z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw i międzynarodowej ekonomii. Współpraca między naukowcami ukraińskimi i polskimi (od 2016 roku) stała się podstawą do zgromadzenia odpowiedniego materiału empirycznego. Aby znaleźć odpowiedź na poruszane w opracowaniu problemy badawcze przeanalizowano istotę i zakres wymagań edukacyjnych i kwalifikacyjnych dla osiągnięcia efektów uczenia polskich marketerów oraz zasady europejskich doświadczeń w kształtowaniu takich kompetencji. Wyniki badań mogą być pomocne dla nauczycieli placówek oświatowych w realizacji działań edukacyjnych w ramach specjalności „Marketing”, studentów, dydaktyków oraz praktyków, zwłaszcza tych prowadzących działalność handlową i usługową.
Bibliografia
[1] Chebotarov Ie.V. (2021), Natsionalna dilova kultura Ukrainy i profil ukrainskoho marketoloha [National Business Culture of Ukraine and the Profile of a Ukrainian Marketer], „Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic Herald of the Donbas”, Vol. 1, No. 63, pp. 78–83 [in Ukrainian]. [2] Chebotarov V., Chebotarov I. (2020), National Business Cultures: The Influence of Religion, and Their Role in the Economic Development of Countries, „Bulletin of Geography. Socio-economic Series”, Vol. 50, pp. 23–30. [3] Gallo P., Balogova B., Mihalcova B. (2021), The Influence of Intercultural Management Factors as Elements of Management Innovation, „Marketing and Management of Innovations”, No. 2, pp. 65–73. [4] Glinkowska B., Chebotarov V. (2019), Establishing a Business in Ukraine – The Initial Regulatory Organizational and Legal Aspects for Polish Entrepreneurs, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, Vol. 22, No. 1, pp. 75–86. [5] Glinkowska-Krauze B., Chebotarov Іе., Chebotarov V. (2020), Comparative Studies of National Business Cultures in the Countries of Central and Eastern Europe: The Basics for Improving International Entrepreneurship in Poland and Ukraine, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, Vol. 23, No. 1, pp. 7–18. [6] Hofstede G. (1980), Culture’s Consequences: International Differences in Work-related Values, Sage Publications, London/Beverly Hills. [7] Hofstede G. (1994), Culture and Organizations: Intercultural Cooperation and its Importance for Survival – Software of the Mind, Harper Collins, London. [8] Holden N. (2004), Why Marketers Need a New Concept of Culture for the Global Knowledge Economy, „International Marketing Review”, Vol. 21, No. 6, pp. 563–572. [9] Jurasek M., Potocky T. (2020), Management of Innovations in Cross-Cultural Communication within an Organization, „Marketing and Management of Innovations”, No. 2, pp. 108–121. [10] Krchova H., Svejnova Hoesova K. (2021), The Impact of Modern Communication Marketing Tools to Increase the Innovativeness of Business, „Marketing and Management of Innovations”, Vol. 3, pp. 117–126. [11] Lekashvili Е. (2019), Management of Innovations in Georgian Higher Educational Institutions: Key Problems with Teaching Economic Science, „Marketing and Management of Innovations”, Vol. 1, pp. 281–293. [12] Medvedeva I.V. (2017), Kontseptsii kultury v mizhnarodnomu biznesi [Concepts of Culture in International Business], „Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and National Problems of Economy”, No. 16, рp. 58–63 [in Ukrainian]. [13] Rapaille C. (2004), 7 Secrets of Marketing in a Multi-Cultural World, 2nd ed., Executive Excellence, Brisbane. [14] Reisenwitz T., Iyer R. (2009), Differences in Generation X and Generation Y: Implications for the Organization and Marketers, „The Marketing Management Journal”, Vol. 19, No. 2, pp. 91–103. [15] Rutkovska K., Smetona M., Smetonienė I. (2017), Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje. Vilniaus universiteto. Akademinė leidyba, Vilnius. [16] Starostina A. O. (2012), Marketynhovi doslidzhennia natsionalnykh i mizhnarodnykh rynkiv [Marketing Research of National and International Markets], Lazarite-Polygraph, Kyiv [in Ukrainian]. [17] The Ministry of Education and Science of Ukraine (2018), Standart vyshchoi osvity pershoho (bakalavrskoho) rivnia spetsialnosti 075 «Marketynh» haluzi znan «Upravlinnia ta administruvannia» [The Standard of Higher Education of the First (Bachelor's) Level of Specialty 075 „Marketing” in the Field of Knowledge „Management and Administration”], (2018). Order of the Ministry of Education and Science# 1343 from 05.12.2018 [in Ukrainian]. [18] The Ministry of Education and Science of Ukraine (2019), Standart vyshchoi osvity druhoho (mahisterskoho) rivnia spetsialnosti 075 «Marketynh» haluzi znan «Upravlinnia ta administruvannia» [The Standard of Higher Education of the Second (Master's) Level of Specialty 075 „Marketing” in the Field of Knowledge „Management and Administration”], (2019), Order of the Ministry of Education and Science # 960 from 10.07.2019 [in Ukrainian]. [19] The Ministry of Economy of Ukraine (2021), Profesiinyi standart «Fakhivets – analityk z doslidzhennia tovarnoho rynku» [Professional Standard „Specialist – Commodity Market Research Analyst”], Order of the Ministry of Economy of Ukraine #751.-21 from 18.10.2021 [in Ukrainian]. [20] Todorova N.Ju. (2008), Kroskul'turnij menedzhment [Cross Cultural Management], DonNTU, Donec'k [in Ukrainian]. [21] Trim P.R.J., Lee Y.-I. (2021), How B2B Marketers Interact with Customers and Develop Knowledge to Produce a Co-owned Marketing Strategy, „Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 36, No. 10, pp. 1943–1955. [22] Trompenaars F. (1993), Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, Economist Books, London.
Publikacje z rocznika