Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: luzy organizacyjne, przedsiębiorczość, otoczenie
Strony: 3-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wpływ luzów organizacyjnych na konkurencyjność przedsiębiorstw z uwzględnieniem moderacji otoczenia
Grzegorz Głód, Ewa Raczyńska
Abstrakt
Luzy organizacyjne tworzą istotny potencjał i mogą stanowić kluczowy czynnik budujący przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera przegląd literatury przedmiotu w podejmowanym obszarze badawczym, który stanowił podstawę przeprowadzonych badań empirycznych. Badania te zostały zrealizowane na grupie 422 polskich przedsiębiorstw. Celem analiz wyników w zakresie przeprowadzonych badań było określenie jak luzy organizacyjne wpływają na konkurencyjność badanych organizacji uwzględniając moderacyjną rolę otoczenia. Weryfikację hipotez badawczych przeprowadzono z wykorzystaniem podstawowych narzędzi statystycznych oraz modeli regresji liniowych. Na tej podstawie sformułowano rekomendacje o charakterze teoretycznym i praktycznym.
Bibliografia
1. Abu Salim T., Sundarakani B., Lasrado F. (2019) The Realionship between TQM Practices and Organisational Innovation Outcomes. Moderating and Mediating the Role of Slack, „The TQM Journal”, Vol. 31, No. 6, pp. 874–907. 2. Agusti-Perez M., Galan J.L., Acedo F.J. (2020), Relationship between Slack Resources and Performance: Temporal Symmetry and Duration of Effects, „European Journal of Management and Business Economics”, Vol. 29, No. 3, pp. 255–275. 3. Anderson P., Tushman M. (2001), Organizational Environments and Industry Exit: The Effects of Uncertainty, Munificence and Complexity, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 10, No. 3, pp. 675–711. 4. Argiles-Bosch J., Garcia-Blandon J., Ravenda D., Martinez-Blasco M. (2018), An Empirical Analysis of the Curvilinear Relationship between Slack and Firm Performance, „Journal of Management Control, Vol. 29, pp. 361–397. 5. Barney J. (2001), Is the Resource-based „View” a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes, „The Academy of Management Review”, Vol. 26, No. 1, pp. 41–56. 6. Błach J., Gorczyńska M. (2017), Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 4, s. 55–67. 7. Bourgeois L.J. (1981), On the Measurement of Organizational Slack, „The Academy of Management Review”, Vol. 6, No. 1 (Jan., 1981), s. 29-39 8. Bratnicka-Myśliwiec K., Ingram T. (2022), Demystifying the Role of Slack Resources and Paradox Mindset for Organizational Creativity in Family and Non-Family Firms, „Problemy Zarządzania (Management Issues)”, Vol. 20, No. 2, pp. 176–196. 9. Carneiro J., Bamiatzi V., Cavusgil S.T. (2018), Organizational Slack as an Enabler of Internationalization: The Case of Large Brazilian Firms, „International Business Review”, Vol. 27, pp. 1057–1064. 10. Carnes Ch., Xu K., Sirmon D., Karadag R. (2019), How Competitive Action Mediates the Resource Slack – Performance Relationship: A Meta-Analytic Approach, „Journal of Management Studies”, Vol. 56, pp. 58–90. 11. Chiu Y., Liaw Y. (2009), Organizational Slack: Is More or Less Better? „Journal of Organizational Change”, Vol. 22, No. 3, pp. 321–342. 12. Cyert R., March J. (1960 w 2006), Behavioral Theory of the Firm, [in:] J. Miner (ed.), Organizational Behavior 2 Essential Theories of Process and Structure, M.E. Shape, New York, pp. 60–70. 13. Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A. (2014), Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji, „Marketing i Rynek”, nr 5, s. 773–778. 14. Deephouse D., Wiseman R. (2000), Comparing Alternative Explanations for Accounting Risk-return Relation, „Journal of Economic Behavior & Organization”, Vol. 42, pp. 463–482. 15. Eisinga R., Grotenhuis M.T., Pelzer B. (2013), The Reliability of a Two-item Scale: Pearson, Cronbach, or Spearman-Brown? „International Journal of Public Health”, Vol. 58, No. 4, pp. 637–642. 16. Gabryś B. (2015), Luz organizacyjny w optyce Resource Based View: operacjonalizacja konstruktu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 229, s. 48–56. 17. Gabryś B., Bratnicki M. (2015), Luz organizacyjny jako potencjał odnowy organizacyjnej, „Management Forum”, Vol. 3, No. 1, s. 31–36. 18. George G. (2005), Slack Resources and the Performance of Privately Held Firms, „Academy of Management Journal”, Vol. 48, No. 4, pp. 661–676. 19. Głód G., Wronka-Pośpiech M. (2022), Dopasowanie strategiczne a konkurencyjność firm z sektora MSP – moderująca rola otoczenia, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Nr 184, s. 49–64. 20. Głód W. (2020), Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia, Difin, Warszawa. 21. Godoy-Bejarano J., Ruiz-Pava G., Tellez-Falla D. (2020), Environmental Complexity, Slack, and Firm Performance, „Journal of Economics and Business”, No. 112, pp. 1–16. 22. Herold D., Jayaraman N., Narayanaswamy C.R. (2006), What is the Relationship between Organizational Slack and Innovation, „Journal of Managerial Issues”, Vol. XVIII, No. 3, pp. 371–392. 23. Jap S.D. (1999). Pie-expansion Efforts: Collaboration Processes in Buyer-supplier Relationships, „Journal of Marketing Research”, Vol. 36, No. 4, pp. 461–475. 24. Khan S., Mir A. (2019), Ambidextrous Culture, Contextual Ambidexterity and New Product Innovations: The Role of Organizational Slack and Environmental Factors, „Business Strategy and the Environment”, Vol. 28, pp. 652–663. 25. Levinthal D., March J. (1981), A Model of Adaptive Organizational Search, „Journal of Economic Behavior & Organization”, Vol. 2, Iss. 4, s. 307-333. 26. Li D., Liu J. (2014). Dynamic Capabilities, Environmental Dynamism, and Competitive Advantage: Evidence from China, „Journal of Business Research”, Vol. 67, No. 1, pp. 2793–2799. 27. Li X., Zhang S. (2021), Does Slack Buffer? Market Performance after Environmental Shock, „Sustainability”, Vol. 13, art. 9493. 28. Li D., Liu J. (2014), Dynamic Capabilities, Environmental Dynamism, and Competitive Advantage: Evidence from China, „Journal of Business Research”, Vol. 67, No. 1, pp. 2793–2799. 29. Li Z. (2021), Exploring the Role of Organizational Slack in the COVID-19 Pandemic: An Empirical Study of the Manufacturing Industry, „Corporate Governance”, Vol. 21, No. 6, pp. 996–1010. 30. Ligaj M., Pawlos W. (2021), Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Nr 3, s. 60–65. 31. Marin-Idarraga D., Cuartas-Marin J. (2019), Relationship between Innovation and Performance: Impact of Competitive Intensity and Organizational Slack, „Journal of Business Management”, Vol. 59, No. 2, pp. 95–107. 32. Mączyńska E., Okoń-Horodyńska E. (2020), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej – wyzwania, szanse i zagrożenia, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 9–21. 33. McHugh J.P., Cross D.A. (2021), The Application of Organizational Slack to Hospital System Responsiveness during the COVID-19 Pandemic, „Journal of Hospital Management and Health Policy”, Vol. 5, No. 17, pp. 1–11. 34. Meyer M., Leitner J. (2018), Slack and Innovation: The Role of Human Resources in Nonprofits, „Nonprofit Management and Leadership”, Vol. 29, No. 10, pp. 181–201. 35. Murro E., Teixeira G., Beuren I., Scherer L., De Lima G. (2016), Relationship between Organizational Slack and Innovation in Companies of BM&FBovespa, „Revista de Administracao Mackenzie”, Vol. 17, No. 3, pp. 132–157. 36. Nunnally J.C., Bernstein I.H. (1994), Psychometric Theory, McGraw Hill, New York. 37. Raczyńska E. (2021), Firma rodzinna podczas pandemii – studium jednostki ochrony zdrowia, [w:] A. Puto (red.), Wyzwania rozwojowe firm rodzinnych vs nierodzinnych w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 32–43. 38. Ruiz-Moreno A., Gracia-Morales V., Llorens-Montes F. (2008), The Moderating Effect of Organizational Slack on the Relation between Perceptions of Support for Innovation and Organizational Climate, „Personnel Review”, Vol. 37, No. 5, pp. 509–525. 39. Schilke O. (2014), On the Contingent Value of Dynamic Capabilities for Competitive Advantage: The Nonlinear Moderating Effect of Environmental Dynamism, „Strategic Management Journal”, Vol. 35, No. 2, pp. 179–203. 40. Sekaran U. (2003), Research Methods for Business. A Skill Building Approach, Wiley, New York. 41. Shen H., Fu M., Pan H., Yu Z., Chen Y. (2020), The Impact of the COVID-10 PandemiconFirm Performance, „Emerging Markets Finance and Trade”, Vol. 56, pp. 2213–2230. 42. Sijtsma K. (2009)., On the Use, the Misuse, and the Very Limited Usefulness of Cronbach’s Alpha, „Psychometrika”, Vol. 74, No. 1, pp. 107–120. 43. Su Z., Xie E., Li Y. (2009), Organizational Slack and Firm Performance during Institutional Transitions, „Asia Pacific Journal Management”, Vol. 26, pp. 75–91. 44. Sutcliffe K.M. (1994). What Executives Notice: Accurate Perceptions in Top Management Teams, „Academy of Management Journal”, Vol. 37, pp. 1360–1378. 45. Wach K. (2008), Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. 46. Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „e-mentor”, nr 5(37), s. 5–12. 47. Weerawardena, J. (2003). The Role of Marketing Capability in Innovation-based Competitive Strategy, „Journal of Strategic Marketing”, Vol. 11, No. 1, pp. 15–35. 48. Xu L. Yang S., Chen J., Shi J. (2021), The Effect of COVID-19 Pandemic on Port Performance: Evidence from China, „Ocean and Coastal Management”, Vol. 209, pp. 1–6. 49. You X., Jia S., Dou J., Su E. (2020), Is Organizational Slack Honey or Poison? Experimental Research Based on External Investors’ Perception, „Emerging Markets Review”, Vol. 44, pp. 1–10. 50. Zheng Ch., Li Z., Wu J. (2021), Tourism Firms’ Vulnerability to Risk: The Role of Organizational Slack in Performance and Failure, „Journal of Travel Research”, Vol. 61, No. 5, pp. 990–1005.
Publikacje z rocznika