Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: projekty, strategia, branża FMCG
Strony: 18-24
Język publikacji: Polski
Pobierz
Rola projektów w procesie wdrażania strategii spółek giełdowych branży FMCG
Paweł Cabała, Waldemar Paluch
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu prospektów emisyjnych spółek notowanych na GPW w Warszawie w celu sprawdzenia znaczenia projektów w realizacji strategii przedsiębiorstw branży dóbr szybko rotujących (FCMG). Strategie badanych przedsiębiorstw można podzielić ze względu na produkt i rynek. Wyniki badań wskazują na to, że strategie oraz sposób ich realizacji mają bardzo często cechy projektów. Końcowym wnioskiem jest to, iż proces formułowania strategii firm branży FMCG mieści się w klasycznym paradygmacie zarządzania strategicznego. Na tej podstawie można przypuszczać, że najlepszym modelem wdrażania strategii przez projekty w tej branży byłby model stanowiący rozwinięcie klasycznego modelu strategii (np. modelu Andrewsa).
Bibliografia
[1] Ansoff H.I. (1957), Strategies for Diversification, „Harvard Business Review”, September-October, pp. 113–124. [2] Andrews K.R. (1971), The Concept of Corporate Strategy, Homewood, IL, Irwin. [3] Bukłaha E. (red.) (2022), Wdrażanie strategii przez projekty, Oficyna Wydawnicza SGH. [4] Chadam J. (2017), Zarządzanie portfelem projektów – współczesne wyzwania dla menedżerów. Studium przypadku, „Przegląd Organizacji”, Nr 6, s. 12–19. [5] Chandler A.D. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press. [6] Jasiński M. (2015), Metoda identyfikacji podejść do strategii, „Nauki o Zarządzaniu”, Nr 1(22), s. 9–21. [7] Juchniewicz M., Trocki M. (2022), Projekty w organizacji, [w:] E. Bukłaha (red.), Wdrażanie strategii przez projekty, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 149–170. [8] Kaleta A. (2013), Realizacja strategii, PWE, Warszawa. [9] Miller P. (2016), Analiza wpływu innowacyjnego narzędzia na wspomaganie działalności firm z branży FMCG na rynku polskim, „Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 122, s. 349–358. [10] Poślad M. (2007), Poradnik inwestora, Jak czytać prospekt emisyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa. [11] Rudek M., Rogalska J., Olkusznik G. (2020), Breakthrough Innovation Poland 2020 Edition, Nielsen, Warszawa.
Publikacje z rocznika