Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: projekty innowacyjne, ulga podatkowa, badania i rozwój, innowacyjność
Strony: 3-13
Język publikacji: Polski
Pobierz
Preferencje podatkowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z branży IT z województwa dolnośląskiego – badanie pilotażowe
Bartłomiej Nita, Katarzyna Piotrowska, Piotr Wanicki
Abstrakt
Celem artykułu jest zweryfikowanie narzędzia badawczego i zdiagnozowanie przyczyn niekorzystania z preferencji podatkowych przez podmioty do tego uprawnione. Badanie pilotażowe przeprowadzono na grupie 100 podmiotów z sektora IT w województwie dolnośląskim techniką CATI. Analiza wyników uzyskanych w badaniu wskazuje, że około 80?danych podmiotów nie korzysta z preferencji podatkowych pomimo spełnienia warunków do ich zastosowania. W artykule zidentyfikowano dwie główne ich grupy, tj. dotyczące warunków korzystania z preferencji (rozwiązania ustawowe, np. małe korzyści podatkowe, ograniczony zakres stosowania, brak jednolitych interpretacji przepisów, itd.), oraz o charakterze ogólnym wynikające z braku wiedzy oraz świadomości, że takie instrumenty są korzystne dla przedsiębiorstw. Z uwagi na fakt, iż przeprowadzone badanie było badaniem pilotażowym to nie zidentyfikowano istotnych korelacji statystycznych. Jednak potwierdzono poprawność działania narzędzia badawczego.
Bibliografia
[1] Apanowicz J. (2003), Metodologia nauk, Wyd. DOM Organizatora, Toruń. [2] Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, Wyd. PWE, Warszawa. [3] Bodganienko J. (red), (1998), Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, Wyd. SGH, Warszawa. [4] Drucker P.F. (1985), Innovation and Entrepreneurship. Harper&Row, New York. [5] Dziembała M. (2017), Instrumenty finansowe wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw w perspektywie 2014–2020, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 466. [7] Grego-Planer D., Kuś A. (2020), Determinants of Innovation Activities in Small Enterprises: A Model Aprroarch, „European Research Studies Journal”, Vol. XXIII, Special Issue 1, pp. 137–148. [8] GUS (2022), Polska – wskaźniki makroekonomiczne, https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/, data dostępu: 18.03.2022 r. [9] IASB and IFRS Interpretations Committee Due Process Handbook, IFRS Foundation Publications Department, London 2013. [10] Janiszewska M., Janiszewski J.M. (2020), Wykorzystanie regulacji podatkowych w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorców, Studia Biura Analiz Sejmowych, Nr 1(61), Warszawa, s. 51–73. [11] Kasprzak P. (2018), Wykorzystanie ulg podatkowych przez przedsiębiorców na przykładzie ulgi na działalność innowacyjną w województwach łódzkim i dolnośląskim, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 38, nr 2, s. 41–50. [12] Kordos J. (2020), Innowacje i badania innowacyjności, Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, Vol. 65, Nr 1, s. 46–53. [13] KPMG.pl (2016), Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce, Perspektywa 2020, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/Dzialalnosc-BR-przedsiebiorstw-w-Polsce.pdf, data dostępu: 17.09.2021 r. [14] Krajowe inteligentne specjalizacje – szczegółowy opis, Warszawa 2021 https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje, data dostępu: 19.09.2021 r. [15] Małecka-Ziembińska E., Łukaszewska K. (2021), A Swot Analysis of the Innovation Box as a Tax Instrument to Support Innovation by Enterprises in Poland, Warszawa, Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 25(74), s. 54–65. [16] Mider D.D. (2021), Sztuka i nauka formułowania pytań w badaniach ilościowych. Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania, „Kultura i Edukacja”, Nr 3(133), s. 243–258. Mikosik S. (1985), Teoria ewolucji społeczno-ekonomicznej J.A. Schumpetera, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 56. [17] Oksanych A. (2019), Innowacyjność sektora MŚP w Polsce: problemy i perspektywy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Nr 57(1), s. 351–363. [18] Pietrasiński Z. (1995), Innowacje, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia Biznesu, Fundacja Innowacji, Warszawa. Podręcznik Oslo 2015 (2018), Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/18/1/1/podrecznik_oslo_2018_internet.pdf, data dostępu: 28.02.2023 r. [20] Poziom gotowości technologicznej, https://siecotwartychinnowacji.pl/baza-wiedzy/poziomy-gotowosci-technologicznej-trl-czyli-od-idei-do-realizacji/, data dostępu: 28.06.2021 r. [21] Poziomy gotowości technologicznej i rynkowej, https://www.een.org.pl/attachments/article/59595/Poziomy TRL.pdf, data dostępu: 28.06.2021 r. Prawo.pl, Ulga IP Box ciągle mało popularna, https://www.prawo.pl/podatki/ulga-ip-box-w-podatku-dochodowym-korzystna-dla-programistow,504395.html, data dostępu: 19.09.2021r. [22] Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (2015), Wrocław, https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/gospodarka/zdjecia/ramy_strategiczne_na_rzecz_intelgentnych_specjalizacji_dolnego_slaska.pdf, data dostępu: 19.09.2021 r. [23] Raport Ulga B+R Małymi krokami do większej innowacyjności. https://www.ayming.pl/wp-content/uploads/sites/16/2019/09/Raport-Ayming-Ulga-BR-2019.pdf, data dostępu:17.06.2021 r. [24] Rogers E.M. (1995), Diffusion of Innovations, 4. Ed., Free Press, New York. [25] Romanowska M. (2016), Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 29–35 [26] Rothwell R., Gardiner P. (1985), Invention, Innovation, Re-innovation and the Role of the User, „Technovation”, Nr 3. [27] Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju, data dostępu: 19.09.2021 r. [28] Szuper K. (2021), Narzędzia polityki fiskalnej wspierające innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, Nr 2, s. 55–70. [29] Tidd J., Bessant J. (2021), Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change, 7. Ed., Wiley, Hoboken. [30] Trott P. (2002), Innovation Management and New Product Development, Pearson Education Limited, Harlow. [31] Unger B., Zagler M. (2000), Institutional and Organizational Determinants of Product Innovations, Vienna University of Economics and B.A., Department of Economics, Working Paper Series, No. 74. [32] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2021 r., poz. 1800. [33] Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 2159. [34] Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, Dz.U. 2015, poz. 1767. [35] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, 1551, 1574, 1834. [36] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 33, ust. 2, Dz.U. z 2021 r., poz. 217. [37] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2021 r., poz. 324. [38] Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Dz.U. z 2016 r., poz. 1933. [39] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2021 r., poz. 478, 619, 1630. [40] Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 2105. [41] Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej, Dz.U. z 2021 r., poz. 955, 1641. [42] Zagańczyk A. (2014), Zasady konstruowania kwestionariusza ankiety, BiTP Vol. 33 Issue 1, pp. 37–43.
Publikacje z rocznika