Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: orientacja przedsiębiorcza, warunki rynkowe, kryzys, COVID-19
Strony: 13-23
Język publikacji: Polski
Pobierz
Orientacja przedsiębiorcza w różnych warunkach rynkowych
Marcin Suder
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było porównanie poziomu poszczególnych wymiarów orientacji przedsiębiorczej, tj. gotowości do podejmowania ryzyka, proaktywności oraz innowacyjności w różnych warunkach rynkowych. W badaniach skupiono uwagę przede wszystkim na średnich wartościach poszczególnych wymiarów orientacji przedsiębiorczej, jak też na ich rozkładzie empirycznym w trzech okresach, tj.: przed kryzysem wywołanym, w początkowej fazie kryzysu oraz w drugiej fazie kryzysu. Dane zgromadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w małych firmach z branży poligraficznej działających na terenie Polski. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż warunki rynkowe w istotny sposób determinują działania przedsiębiorcze, a w szczególności poziom poszczególnych wymiarów orientacji przedsiębiorczej. W artykule wykazano, iż w warunkach kryzysowych organizacji nie są skłonne do podejmowania ryzyka. W przypadku innowacyjności w okresie głębokiego kryzysu jej poziom okazał się być istotnie niższy niż przed pandemią. Jednak już w fazie luzowania obostrzeń badane przedsiębiorstwa osiągały innowacyjność na poziomie sprzed kryzysu. Z kolei w warunkach niekorzystnych przedsiębiorcy nieco obniżyli swoją proaktywność, ale nie była to zmiana istotna. Natomiast w okresie lekkiej poprawy warunków rynkowych przedsiębiorcy istotnie zwiększyli swoje działania w zakresie proaktywności.
Bibliografia
[1] Ardakani M.F., Avorgani R.K. (2021), Decision Making of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), „International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences”, Vol. 11, No. 3, pp. 1412–1424. [2] Belitski M., Guenther Ch., Kritikos A., Thurik R. (2022), Economic Effects of the COVID-19 Pandemic on Entrepreneurship and Small Businesses, „Small Business Economics”, Vol. 58, No. 2, pp. 593–609. [3] Bivona E., Cruz M. (2021), Can Business Model Innovation Help SMEs in the Food and Beverage Industry to Respond to Crises? Findings from a Swiss Brewery during COVID-19, „British Food Journal”, Vol. 123, No. 11, pp. 3638–3660. [4] Bratnicki M. (2008), Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 6, str 17–22. [5] Brzozowski J., Cucculelli M., Peruzzi V. (2019), Firms’ Proactiveness During the Crisis: Evidence from European Data, „Entrepreneurship Research Journal, Entrepreneurship Research Journal”, Vol. 9, No. 3, pp. 1–14. [6] Cetera W. (2021), Poligrafia w czasie pandemii, „Zarządzanie mediami”, tom 9(1), s. 173–189. [7] Chesbrough H. W. (2020). To Recover Faster from COVID-19, Open Up: Managerial Implications from an Open Innovation Perspective, „Industrial Marketing Management”, Vol. 88, pp. 410–413. [8] Covin J.G., Slevin D.P. (1989), Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments, „Strategic Management Journal”, Vol. 10, No. 1, pp. 75–87. [9] Covin J.G., Covin T.J. (1990), Competitive Aggressiveness, Environmental Context, and Small Firm Performance, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 14, No. 4, pp. 35–50. [10] Covin J., Green K.M., Slevin D. (2006), Strategic Process Effects on the Entrepreneurial Orientation Sales Growth Rate Relationship, „Entrepreneurship Theory & Practice”, Vol. 30, No. 1, pp. 57–81. [11] Covin J.G., Wales W.J. (2019), Crafting High-impact Entre- preneurial Orientation Research: Some Suggested Guideli- nes, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 43, No. 1, pp. 3–18. [12] Dele-Ijagbulu O., Moos M., Eresia-Eke C. (2020), The Relationship between Environmental Hostility and Entrepreneurial Orientation of Small Businesses, „Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies”, Vol. 6, No. 2, pp. 347–362. [13] Dess G.G., Lumpkin G.T. (2005), The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship, „Academy of Management Executive”, Vol. 19, No. 1, pp. 147–156. [14] Devece C., Peris-Ortiz M., Rueda-Armengot C. (2016), Entrepreneurship during Economic Crisis: Success Factors and Paths to Failure, „Journal of Business Research”, Vol. 69, No. 11, pp. 5366–5370. [15] Dyduch W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice. [16] Goll I., Rasheed A. (1997), Rational Decision-making and Firm Performance. The Moderating Role of Environment, „Strategic Management Journal”, Vol. 18, No. 7, pp. 583–591. [17] Hock-Doepgen M., Clauss T., Kraus S., Cheng C.-F. (2021), Knowledge Management Capabilities and Organizational Risk-taking for Business Model Innovation in SMEs, „Journal of Business Research”, Vol. 130, pp. 683–697. [18] Hughes M., Morgan R.E. (2007), Deconstructing the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Business Performance at the Embryonic Stage of Firm Growth, „Industrial Marketing Management”, Vol. 36, No. 5, pp. 651–661. [19] Khan A. M., Manopichetwattana, V. (1989), Innovative and Non-innovative Small Firms: Types and Characteristics, „Management Science”, Vol. 35, No. 5, 597–606. [20] Kreiser P. M., Davis, J. (2010), Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Unique Impact of Innovativeness, Proactiveness, and Risk-taking, „Journal of Small Business & Entrepreneurship”, Vol. 23, No. 1, pp. 39–51. [21] Kraus S., Rigtering J.C., Hughes M., Hosman V. (2012), En- trepreneurial Orientation and the Business Performance of SMEs: A Quantitative Study from the Netherlands, „Review of Managerial Science”, Vol. 6, No. 2, pp. 161–182. [22] Kreiser P. M., Anderson B. S., Marino L., Kuratko D.F. (2013), Entrepreneurial Responses to Hostile Environments, „Academy of Management Proceedings”, Vol. 2013, No. 1, art. 14506. [23] Kusa R., Duda J., Suder M. (2022), How to Sustain Company Growth in Times of Crisis: The Mitigating Role of Entrepreneurial Management, „Journal of Business Research”, Vol. 142, pp. 377–389. [24] Kvam P., Vidakovic B., Kim S.J. (2022), Nonparametric Statistics with Applications to Science and Engineering with R, John Wiley & Sons, Hoboken. [25] Lotz H.M., Van der Merwe S.P. (2013), An Investigation of the Influence of Entrepreneurial Orientation on the Perceived Success of Agribusinesses in South Africa, „South African Journal of Business Management”, Vol. 44, No. 1, pp. 15–32. [26] Lumpkin G.T., Dess G. (2001), Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle, „Journal of Business Venturing”, Vol. 16, No. 5, pp. 429–451. [27] Madsen E.L. (2007), The Significance of Sustained Entrepreneurial Orientation on Performance of Firms: A Longitudinal Analysis, „Entrepreneurship and Regional Development”, Vol. 19, No. 2., pp. 185–204. [28] Martins I., Rialp A. (2013), Entrepreneurial Orientation, Environmental Hostility and SME Profitability: A Contingency Approach, „Cuadernos de Gestión”, Vol. 13, No. 2, pp. 67–88. [29] Miles M.P., Arnold D.R., Thompson D.L. (1993), The Interrelationship between Environmental Hostility and Entrepreneurial Orientation, „Journal of Applied Business Research”, Vol. 9, No. 4, pp. 12–24. [30] Miller D., Friesen P. H. (1982), Innovation in Conservative and Entrepreneurial Firms. Two Models of Strategic Momentum, „Strategic Management Journal”, Vol. 3, No. 1, pp. 1–25. [31] Miller D. (1983), The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms, „Management Science”, Vol. 29, No. 1, pp. 770–791. [32] Moreno A. M., Casillas, J. C. (2008), Entrepreneurial Orientation and the Growth of SMEs: A Causal Model, „Entrepreneurship Theory & Practice”, Vol. 32, No. 3, pp. 507–528. [33] Moreno-Menendez A., Arzubiaga U., Diaz-Moriana V., Casillas J.C. (2022), The Impact of a Crisis on Entrepreneurial Orientation of Family Firms: The Role of Organisational Decline and Generational Change, „International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship”, Vol. 40, No. 4, pp. 425–452. [34] Newman A., Obschonka M., Block J. (2022), Small Businesses and Entrepreneurship in Times of Crises: The Renaissance of Entrepreneur-Focused Micro Perspectives, „International Small Business Journal”, Vol. 40, No. 2, pp. 119–129. [35] Peris-Ortiz M., Fuster-Estruch V., Devece-Caranana C. (2014), Entrepreneurship and Innovation in a Context of Crisis, [in:] K. Rüdiger, M. Peris-Ortiz, A. Blanco González (eds.), Entrepreneurship, Innovation and Economic Crisis, Springer, NewYork. [36] Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga (2018), Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce; https://saltadis.com/wp-content/uploads/2019/02/Rynek-poligraficzny-i-opakowan-z-nadrukiem-w-Polsce-Edycja-2018.pdf, data dotępu: 10.10.2022 r. [37] Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G. T., Frese, M. (2009), Entrepreneurial Orientation and Business Performance: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 33, No. 3, pp. 761–787. [38] Rosenbusch N., Rauch A., Bausch A. (2013), The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation in the Task Environment – Performance Relationship: A Meta-Analysis, „Journal of Management”, Vol. 39, No. 3, pp. 63–659. [39] Steinerowska-Streb I., Kraśnicka T. (2022), Orientacja przedsiębiorcza a wyniki polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 19–29. [40] Wenzel M., Stanske S., Lieberman M.B. (2020), Strategic Responses to Crisis, „Strategic Management Journal”, Vol. 41, No. 7/18, pp. 3161. [41] Wiklund J., Shepherd D. (2003), Knowledge-based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance of Small and Medium-sized Businesses, „Strategic Management Journal”, Vol. 24, No. 13, pp. 1307–1314. [42] Wiklund J., Shepherd D. (2005), Entrepreneurial Orientation and Small Business Performance: A Configurational Approach, „Journal of Business Venturing”, Vol. 20, No. 1, pp. 71–91. [43] Wolff J.A., Pett, T.L. (2006), Small Firm Performance: Modelling the Role of Product and Process Improvements, „Journal of Small Business Management”, Vol. 44, No. 2, pp. 268–284. [44] Wójcik-Karpacz A. (2016), Orientacja przedsiębiorcza a sukces przedsiębiorstwa. Ustalenia literaturowe, „Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance”, Vol. 14, No. 2, pp. 483–496. [45] Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Pavlov D., Rudawska J. (2019), Wpływ orientacji przedsiębiorczej na wynik przedsiębiorstwa ― moderująca rola dynamizmu rynku, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 11–19. [46] Wydawca (2020), Polska poligrafia podczas pandemii – wyniki ankiety, (Biuletyn „Wydawcy” 19.05.2020); https://wydawca.com.pl/2020/05/19/polska-poligrafia-podczas-pandemii/, data dostępu: 12.12.2020 r. [47] Zahra S. (1991), Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study, „Journal of Business Venturing”, Vol. 6, No. 4, pp. 259–285. [48] Zahra S.A. (1996), Governance Ownership and Corporate Entrepreneurship: The Moderating Impact of Industry Technological Opportunities, „Academy of Management Journal”, Vol. 39, No. 6, pp. 1713–1735.
Publikacje z rocznika