Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: jakość komunikacji, projekt, komunikacja w projekcie
Strony: 33-43
Język publikacji: Polski
Pobierz
W poszukiwaniu czynników wpływających na jakość komunikacji w projekcie – systematyczny przegląd literatury
Paulina Orzelska
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest określenie czynników wpływających istotnie na jakość komunikacji w projekcie. Przeprowadzony w ramach badania systematyczny przegląd literatury uzupełniony wsparty poprzez metodę „kuli śnieżnej” pozwolił odnaleźć wyniki badań empirycznych, w których zbadano czynniki wpływające na jakość komunikacji w projekcie. Na podstawie zebranych informacji określono trzy najważniejsze grupy czynników wpływające na jakość komunikacji i ich składowe tj. kompetencje uczestników projektu, organizacja procesu komunikacji i środowisko komunikacji. Zebrane wnioski mogą przyczynić się do lepszego poznania uwarunkowań jakości komunikacji w projekcie.
Bibliografia
1. Andersen E., Birchall D., Jessen S.A., Money H.A. (2006), Exploring Project Success, „Baltic Journal of Management”, Vol. 1, No. 2, pp. 127–147. 2. Aubert B., Hooper V., Schnepel A. (2013), Revisiting the Role of Communication Quality in ERP Project Success, „American Journal of Business”, Vol. 28, No. 1, pp. 64–85. 3. Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 4. Byrne Z. S., LeMay E. (2006), Different Media for Organizational Communication: Perceptions of Quality and Satisfaction, „Journal of Business and Psychology”, Vol. 21, No. 2, pp. 149–173. 5. Chang H.H., Chuang S.-S., Han Chao S. (2011), Determinants of Cultural Adaptation, Communication Quality, and Trust in Virtual Teams' Performance, „Total Quality Management”, Vol. 22, No. 3, pp. 305 –329. 6. Cheney G. (2007), Organizational Communication Comes Out, „Management Communication Quarterly: McQ”, Vol. 21, No. 1, pp. 80–91. 7. Cheung S., Wing Yiu. T. (2014), Interweaving Trust and Communication for Project Performance. In Construction Dispute Research, „Springer International Publishing”, pp. 169–187. 8. Čulo K., Skendrović V. (2010), Communication Management is Critical for Project Success, „Informatologia”, Vol. 43, No. 3, pp. 228–235. 9. Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 57–61. 10. DhaifAllah B., Md-Auzair S., Maelah R., Ismail M.D. (2020), The Effect of Product Complexity and Communication Quality on IOCM and OBA in Buyer– Supplier Relationships, „Journal of Accounting & Organizational Change”, Vol. 16, No. 1, pp. 1-29. 11. Dziekoński K. (2017), Czynniki wpływające na jakość komunikacji w zespołach projektowych, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 60–66. 12. Forcada N., Serrat C., Rodríguez S., Bortolini R. (2017), Communication Key Performance Indicators for Selecting Construction Project Bidders, „Journal of Management in Engineering”, Vol. 33, No. 6. 13. Frank Cervone H. (2014), Effective Communication for Project Success, „OCLC Systems & Services: International digital library perspectives”, Vol. 30, No. 2, pp. 74–77. 14. Haider Naqvi I., Aziz S., Kashif-ur-Rehman (2011), The Impact of Stakeholder Communication on Project Outcome, „African Journal of Business Management”, Vol. 5, No. 14, pp. 5824–5832. 15. Hensel P. (2020), Systematyczny przegląd literatury w naukach o zarządzaniu i jakości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 16. Hosseini M.R., Zavadskas E., Xia B., Chileshe N., Mills A. (2017), Communications in Hybrid Arrangements: Case of Australian Construction Project Teams, „Engineering Economics”, Vol. 28, No. 3, pp. 290–300. 17. Kamali Rad S., Kermanshachi S. (2018), Development of Project Life Cycle Communication Ladder Framework Using. Factor Analysis Method, „Construction Research Congress 2018”, pp. 543 – 552. 18. Kamali Rad, S., Kermanshachi, S. (2018), Development of Project Communication Network: A New Approach to Information Flow Modeling, Proceedings of Construction Research Congress, ASCE, New Orleans, Louisiana, pp. 428–438. 19. Kotteaku A.G., Laios L.G., Moschuris S. (1995), The Influence of Product Complexity on the Purchasing Structure, „Omega”, Vol. 23, No. 1, pp. 27–39. 20. Kreiner K. (1995), In Search of Relevance: Project Management in Drifting Environments, „Scandinavian Journal of Management”, Vol. 11, No. 4, pp. 335–46. 21. Lam C. (2015), The Role of Communication and Cohesion in Reducing Social Loafing in Group Projects, „Business and Professional Communication Quarterly”, Vol. 78, No. 4, pp. 454–475. 22. Lam C. (2016), Improving Technical Communication Group Projects: An Experimental Study of Media Synchronicity Theory Training on Communication Outcomes, „Journal of Business and Technical Communication”, Vol. 30, No. 1, pp. 85–112. 23. Lowry P.B., Roberts T.L., Romano N.C.Jr., Cheney P.D., Hightower R.T. (2006), The Impact of Group Size and Social Presence on Small-group Communication: Does computermediated Communication Make a Difference? „Small Group Research”, Vol. 37, pp. 631–661. 24. Major P., Spałek S. (2007), Omówienie tradycyjnych i współczesnych metod komunikacji w zespołach projektowych, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 200–211. 25. Marques J.F. (2010), Enhancing the Quality of Organizational Communication. A Presentation of Reflection-based Criteria, „Journal of Communication Management”, Vol. 14, No. 1, pp. 47–58. 26. Massey G.R., Kyriazis E. (2007), Interpersonal Trust between Marketing and R&D during New Product Development Projects, „European Journal of Marketing”, Vol. 41, No. 9/10, pp. 1146–1172. 27. Mohr J.J., Sohi R.S. (1995), Communication Flows in Distribution Channels: Impact on Assessments of Communication Quality and Satisfaction, „Journal of Retailing”, Vol. 71, No. 4, pp. 393–415. 28. Muszyńska K. (2020), Praktyki zarządzania komunikacją w międzynarodowych zespołach projektowych na przykładzie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, „Przegląd Organizacji”, Nr 9, s. 34–40. 29. Ober J. (2013), Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 65, s. 257–266. 30. Park J., Lee S., Lee J. (2014), Communication Effectiveness on IT Service Relationship Quality, „Industrial Management & Data, Systems”, Vol. 114, No. 2, pp. 321–336. 31. Rahimian A., Reza Hosseini M., Martek I., Taroun A., Alvanchi A., Odeh I. (2022), Predicting Communication Quality in Construction Projects: A Fully-connected Deep Neural Network Approach, „Automation in Construction”, Vol. 139. 32. Rogala A. (2013), Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań. 33. Safapour E., Kermanshachi S., Kamali Rad S. (2020), Analysis of Effective Project-based Communication Components within Primary Stakeholders in the Construction Industry, „Built Environment Project and Asset Management”. 34. Safapour E., Kermanshachi S., Kamali Rad S., Tran D. (2019), Identifying Effective Project Based Communication Indicators within Primary and Secondary Stakeholders in Construction Projects, „Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction”, Vol. 11, No. 4, pp. 1–10. 35. Schwalbe K. (2011), Information Technology Project Management, 6th Edition, Cengage Learning, Boston. 36. Segerstedt A., Olofsson T., Xie C., Wu D., Luo J., Hu X. (2010), A Case Study of Multi-team Communications in Construction Design under Supply Chain Partnering, „Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 15, No. 5, pp. 363–370. 37. Senescu R., Aranda-Mena G., Riker Haymaker J. (2013)., Relationships between Project Complexity and Communication, „Journal of Management in Engineering”, Vol. 29, No. 2, pp. 183–197. 38. Service R.W. (2005), CQ: The Communication Quotient for IS Professionals, „Journal of Information Science”, Vol. 31, No. 2, pp. 99–113. 39. Shelby A.N. (1998), Communication Quality Revisited: Exploring the Link with Persuasive Effects, „Journal of Business Communication”, Vol. 35, No. 3, pp. 387–404. 40. Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin, s. 15–26. 41. Słownik PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/jakosc;2467307.html, data dostępu: 10.05.2022 r. 42. Soczyński SDS S. (2018), Etyczność zarządzających determinantą jakości przekazu medialnego [w:] A. Stępińskiej, E. Jurgi-Wosik, B. Seclera (red.), Oblicza współczesnej komunikacji, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Poznań 2018, s. 233. 43. Tavcar J., Zavbi R., Verlinden J., Duhovnik J. (2005), Skills for Effective Communication and Work in Global Product Development Teams, „Journal of Engineering Design”, Vol. 16, No. 6, pp. 557–576. 44. Theus M. (2016), Information literacy – analiza bibliometryczna, „Bibliotekarz”, nr 6. 45. Thompson R. L., Smith H. J., Iacovou Ch. L. (2007), The Linkage Between Reporting Quality and Performance in IS Projects, „Information & Management”, Vol. 44, pp. 196–205. 46. Wróbel B. (2007), Rola komunikacji w zarządzaniu projektami, „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zarządzanie Publiczne”, Nr 3, s. 119–129. 47. Zaremba A. (2006), Organizational Communication: Foundations for Business & Collaboration, Thomson South-Western, s. 114–115. 
Publikacje z rocznika