Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: rodzaje strategii zmian, efektywność strategii zmian, zagregowany wskaźnik efektywności, kategoryzacja
Strony: 13-21
Język publikacji: Polski
Pobierz
Metodyka oceny efektywności strategii zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Janusz Czekaj, Adam Stabryła
Abstrakt
W artykule przedstawiono ogólną koncepcję diagnostycznej oceny skuteczności strategii zmian. Jako podstawowe strategie zmian na poziomie przedsiębiorstwa wyróżniono: rozwojową, stabilizacyjną, restrukturyzacyjną, defensywną. W odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności strategie zmian mogą dotyczyć: technologii, logistyki, marketingu, inwestycji itp. Założeniem metodologicznym proponowanej metodyki jest to, że ocena efektywności powinna być wieloaspektowa. Ocena efektywności odnosi się do relacji wyników osiągniętych w danym okresie cyklu planowania w stosunku do wyników normatywnych (wzorcowych). W tekście uwzględniono następujące komponenty proponowanej metodologii: identyfikację zakresu strategii zmian, bazową analizę diagnostyczną strategii zmian, zagregowaną ewaluację strategii zmian. Jako główny paradygmat przyjęto dyrektywę, że ocena efektywności strategii zmian powinna być dokonywana w wielokryterialnym trybie zagregowanym, z uwzględnieniem minimalnych progów satysfakcji.
Bibliografia
[1] Barowicz M. (2010), Karty dokonań. Systemy sterowania strategicznego, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków. [2] Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa. [3] Clarke L. (2001), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Felberg, Warszawa. [4] Czekaj J. (2013), Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa. [5] DeWitt R.L. (1998), Firm, Industry and Strategy Influences on Choice of Downsizing Approach, „Strategic Management Journal”, No. 19(1), pp. 59–79. [6] Głodziński E. (2017), Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary, koncepcje, zależności, PWE, Warszawa. [7] Hamrol A. (2018), Strategie i praktyki sprawnego działania, Lean, Six Sigma i inne, WN PWN, Warszawa. [8] Johnson G., Scholes K., Whittington R. (2010), Podstawy strategii, PWE, Warszawa. [9] Kurtyka M., Roth G. (2012), Zarządzanie zmianą: od strategii do działania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. [10] McCabe D. (2021), Changing Change Management: Strategy, Power and Resistance, Taylor & Francis Group, Routledge. [11] Mikołajczyk Z. (2003), Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice. [12] Niemiec A. (2019), Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie równowagi funkcjonalnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. [13] Nowak E. (red.), (2018), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. [14] Parmenter D. (2007), Key Performance Indicators, John Wiley & Sons, Inc., Chichester. [15] Rokita J. (2009), Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice. [16] Rue L.W., Holland P.G. (1989), Strategic Management. Concepts and Expriences, McGraw-Hill Publishing, New York. [17] Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa. [18] Stabryła A. (2019), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa-Kraków. [19] Stabryła A. (2022), Zarządzanie procesowe. Problemy metodologiczne, C.H. Beck, Warszawa. [20] Sus A. (2017), Mikro- i otwarta strategia. Kontekst ekosystemu, „Organizacja i Kierowanie”, 176 (2), s. 79–91. [21] Urbanowska-Sojkin E. (2017), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach z perspektywy teorii strukturacji, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, T. 5, Nr 9, s. 157–173. [22] Walas-Trębacz J. (2009), Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, Nr 2(13), s. 3–41. [23] Waśniewski P. (2019), System pomiaru dokonań w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. [24] Wojtkowiak G. (2019), Downsizing w przedsiębiorstwie. Stan, uwarunkowania, model, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. [25] Wright P., Pringle Ch.D., Kroll M.J. (1992), Strategic Management. Text and Cases, Allyn and Bacon, Boston. [26] Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie: teoria i praktyka, Difin, Warszawa. [27] Ziębicki B. (2014), Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Seria Specjalna, Monografie, Nr 234.
Publikacje z rocznika