Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Alicja Jaruga, łódzka szkoła rachunkowości, rachunkowość zarządcza
Strony: 6-16
Język publikacji: Polski
Pobierz
Profesor Alicja Jaruga jako twórca łódzkiej szkoły rachunkowości
Ewa Walińska
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sylwetki Profesor Alicji Jarugi, twórcy łódzkiej szkoły rachunkowości, badacza o uznanym dorobku naukowym i dydaktycznym. Profesor Jaruga była prawdziwą pasjonatką nauki rachunkowości, której poświęciła 60 lat życia zawodowego. Inspirowała swoich podwładnych i współpracowników do podejmowania nowatorskich i trudnych wyzwań badawczych. Artykuł składa się z trzech części oraz podsumowania. W pierwszej części przedstawiono istotę systemu informacyjnego rachunkowości organizacji, będącego przedmiotem badań Profesor Alicji Jarugi. Druga zawiera rys biograficzny Pani Profesor, natomiast w trzeciej przedstawiono Jej różne oblicza – w szczególności jako wybitnego badacza, dydaktyka, wychowawcy kadr naukowych i ambasadora nauki polskiej za granicą. Niniejsze opracowanie jest rezultatem analizy literatury przedmiotu, w tym materiałów archiwalnych, z zastosowaniem metody biograficznej. Przedstawione w artykule fakty i opinie potwierdzają fenomen osobowości Pani Profesor – Jej ogromny wkład w rozwój nauki i praktyki polskiej rachunkowości, utworzenie szkoły naukowej, promowanie kadr naukowych i doskonalenie procesu kształcenia akademickiego w Polsce.
Bibliografia
[1] Bełz G., Cyfert S., Czakon W., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Szpitter A., Urbaniak M., Wiktor J. (2019), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu, KNOiZ PAN, http://www.knoiz.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/ Subdyscypliny_nauk_o_zarzdzaniu_i_jakoci.pdf, data dostępu: 18.05.2023 r. [2] Bojar E., Głodziński, E. (2021), Doświadczenia z przeszłości kanwą do budowania przyszłości nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 3–11. [3] Burzym E. (2008a), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 45(101), Warszawa, s. 23–70. [4] Czapla T., Walińska E. (2021), Rachunkowość z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości – głos w dyskusji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 45(3), s. 29–50. [5] Gregor B., Mikołajczyk Z. (2004), 10 lat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. [6] Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [7] Jarugowa A. (1991), Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości, [w:] A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa. [8] Jarugowa A. i in. (1993), Rachunkowość finansowa, Towarzystwo Gospodarcze Rafib, Łódź. [9] Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdania finansowe – ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk. [10] Kabalski P., Szwajcar J. (2014), Dorobek naukowy Profesor Alicji Jarugowej. Nurt sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 80(136), s. 7–19. [11] Pietrzak Ż, Wnuk-Pel T. (2014), Wkład Profesor Alicji Jarugowej w rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 80(136), s. 21–38. [12] Szychta A. (2012), Biogramy polskich myślicieli rachunkowości. Alicja Anna Jaruga, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 65(121), s. 161–174. [13] Szychta A. (red.), (2008), W służbie nauki rachunkowości, [w:] A. Szychta (red.), Księga na Jubileusz Urodzin profesor zw. dr hab. dr h. c. Alicji A. Jarugi, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Publikacje z rocznika