Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: firmy rodzinne, innowacje, postawy członków rodziny
Strony: 17-25
Język publikacji: Polski
Pobierz
Postawy rodziny wobec działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych
Agnieszka Sopińska, Patryk Dziurski
Abstrakt
Artykuł wpisuje się w nurt badań nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw rodzinnych, a dotyczy postaw rodziny wobec działalności innowacyjnej. Celem artykułu jest empiryczna identyfikacja modelowych (opisanych w literaturze przedmiotu) postaw członków rodziny wobec działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych działających na rynku polskim oraz sprawdzenie, czy występują różnice w przyjmowanych postawach w zależności od wybranych zmiennych opisujących cechy przedsiębiorstw. Badania empiryczne na próbie 121 przedsiębiorstw rodzinnych wskazują, że wszystkie modelowe postawy członków rodziny wobec prowadzonej działalności innowacyjnej występowały w zbadanych podmiotach rodzinnych, chociaż w bardzo różnym stopniu. Dominującą postawą jest postawa aktywnego inicjatora i wykonawcy, a rzadziej postawa aktywnego wykonawcy oraz aktywnego inicjatora, natomiast najrzadziej występuje postawa pasywna. Statystyczna analiza zależności między realizowanymi postawami członków rodziny wobec działalności innowacyjnie a wielkością, wiekiem, poziomem innowacyjności i branżą działania przedsiębiorstwa nie wykazała istotnie statystycznych różnic między zbadanymi podmiotami.
Bibliografia
Andrzejewski M. (2011), Ryzyko w zarządzaniu firma rodzinną, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XII, z. 6, pp. 23–32. Ben Rejeb W., Berraies S., Talbi D. (2020), The Contribution of Board of Directors’ Roles to Ambidextrous Innovation: Do Board’s Gender Diversity and Independence Matter? „European Journal of Innovation Management”, Vol. 23, No. 1, pp. 40–66. Bojar W., Maciejewski F., Michalcewicz-Kaniowska M., Radecka K., Żarski W. (2016), Innowacyjność firm rodzinnych w kontekście współpracy międzypokoleniowej, [w:] R. Knosala (red.)., Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, pp. 20–29. Broeckaert W., Andries P., Debackere K. (2016), Innovation Processes in Family Firms: The Relevance of Organizational Flexibility, „Small Business Economics”, Vol. 47, pp. 771–785. Calabrò A., Vecchiarini M., Gast J., Campopiano G., De Massis A., Kraus S. (2019), Innovation in Family Firms: A Systematic Literature Review and Guidance for Future Research, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 21, No. 3, pp. 317–355. Chen M.J., Hambrick D.C. (1995), Speed, Stealth, and Selective Attack: How Small Firms Differ from Large Firms in Competitive Behavior, „The Academy of Management Journal”, Vol. 38, No. 2, pp. 453–82. Cohen W.M. (2010), Fifty Years of Empirical Studies of Innovative Activity and Performance, [w:] B.N. Hall, N. Rosenberg (eds.), Handbook of the Economics of Innovation, Elsevier, Amsterdam, pp. 129–213. Dieleman M. (2019), Reaping what you Sow: The Family Firm Innovation Trajectory, „Journal of Family Business Strategy”, Vol. 10, Vol. 4, art. 100248. Forbes (2021), Ranking Najcenniejszych Polskich Firm Rodzinnych, https://www.forbes.pl/forum-firm-rodzinnych/2021/forum-firm-rodzinnych-i-ranking-najcenniejszych-firm-rodzinnych-2021/vsx545p, access date: 8.10.2023. Ingram T. (2021), Heterogeniczność polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Wyniki badań empirycznych, „Przegląd Organizacji”, Nr 6, s. 28–34. Janczewska D. (2015), Dyfuzja wiedzy a kształtowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVI, z. 7, cz. II, s. 239–252. Jansen J.J.P., van den Bosch F.A.J., Volberda H.W. (2006), Exploratory Innovation, Exploitative Innovation, and Performance: Effects of Organizational Antecedents and Environmental Moderators, „Management Science”, Vol. 52, No. 11, pp. 1661–1674. Janssen O., van de Vliert E., West M. (2004), The Bright and Dark Sides of Individual and Group Innovation: A Special Issue Introduction, „Journal of Organizational Behavior”, Vol. 25, No. 2, pp. 129–145. Jaskiewicz P., Dyer W.G. (2017), Addressing The Elephant In The Room: Dis-Entangling Family Heterogeneity To Advance Family Business Research, „Family Business Review”, Vol. 30, No. 2, pp. 111-118. Jones T., McCormick D., Dewing C. (2012), Growth Champions: The Battle for Sustained Innovation Leadership, John Wiley & Sons, Chichester. Kellermanns F.W., Eddleston K.A., Sarathy R., Murphy F. (2012), Innovativeness in Family Firms: A Family Influence Perspective, „Small Business Economics”, Vol. 38, No. 1, pp. 85–101. KPMG (2018), Barometr firm rodzinnych. Kierunek – innowacje, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/01/pl-barometr-firm-rodzinnych-2018.pdf, data dostępu: 19.05.2020 r. Kraiczy N.D., Hack A., Kellermanns F.W. (2014), New Product Portfolio Performance in Family Firms, „Journal of Business Research”, Vol. 67, No. 6, pp. 1065–1073. Leszczewska K. (2011), Problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie województwa podlaskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XII, z. 6, s. 247–260. Lewandowska A., Wiącek-Janka E., Hadryś-Nowak A., Wojewoda M. (2016), Model 5 poziomów definicyjnych firm rodzinnych. Podstawy metodyczne i wyniki badań firm rodzinnych w Polsce. Raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Statystyka Firm Rodzinnych”, Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań. Lubatkin M.H., Simsek Z., Ling Y., Veiga J.F. (2006), Ambidexterity and Performance in Small- to Medium Sized Firms: The Pivotal Role of Top Management Team Behavioral Integration, „Journal of Management”, Vol. 32, Vol. 5, pp. 646–672. Miles R.E., Snow C.C. (1978), Organizational Strategy, Structure, and Process, McGraw-Hill, New York. Munari F., Oriani M., Sobrero R. (2010), The Effect of Owner Identity and External Governance Systems on R&D Investments: A Study of Western European Firms, „Research Policy”, Vol. 39, No. 8, pp. 1093–1104. Okręglicka M. (2017), Zarządzanie relacjami z pracownikami a budowanie innowacyjności firmy rodzinnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, z. 6, cz. III, s. 317–329. Pittino D., Visintin F. (2009), Innovation and Strategic Types of Family SMEs: A Test and Extension of Miles and Snow's Configurational Model, „Journal of Enterprising Culture”. Vol. 17, Vol. 3, pp. 257–295. PwC (2018), O biznesie rodzinnym głosem sukcesorów. Różne ścieżki, te same priorytety, https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/2018/raport-nextgen-2018.pdf, data dostępu: 20.10.2022 r. Rondi E., De Massis A., Kotlar J. (2019), Unlocking Innovation Potential: A Typology of Family Business Innovation Postures and the Critical Role of the Family System, „Journal of Family Business Strategy”, Vol. 10, No. 4, 100236. Röd I. (2016), Disentangling the Family Firm’s Innovation Process: A Systematic Review, „Journal of Family Business Strategy”, Vol. 7, No. 3, pp. 185–201. Scholes L., Hughes M., Wright M., De Massis A., Kotlar J. (2021), Family Management and Family Guardianship: Governance Effects on Family Firm Innovation Strategy, „Journal of Family Business Strategy”, Vol. 12, No. 4, art. 100389. Schulze W.S., Lubatkin M.H., Dino R.N., Buchholtz A.K. (2001), Agency Relationships in Family Firms: Theory and Evidence, „Organization Science”, Vol. 12, No. 2, pp. 99–116. Shanker M.C., Astrachan J.H. (1996), Myths and Realities: Family Businesses’ Contribution to the US Economy – A Framework for Assessing Family Business Statistics, „Family Business Review”, Vol. 9, No. 2, pp. 107–119. Short J., Payne G.T., Birgham K.H., Limpkin K.H., Broberg J.C. (2009), Family Firms and Entrepreneurial Orientation in Publicly Traded Firms, „Family Business Review”, Vol. 22, No. 1, pp. 9–24. Słownik języka polskiego (2023a), Postawa, https://sjp.pwn.pl/sjp/postawa;2505851.html, data dostępu: 20.09.2023 r. Słownik języka polskiego (2023b), Zaangażowanie, https://sjp.pwn.pl/sjp/zaangazowanie;2541640.html, data dostępu: 20.09.2023 r. Sopińska A., Dziurski P. (2023), Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwach rodzinnych, Zeszyty Naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Nr 189, s. 11–26. Sopińska A. (2023), Strategie innowacji przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] J. Wielgórska-Leszczyńska, M. Matusewicz (red.), 30 lat w naukach społecznych. Nowe myśli i idee, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 469–486. Steinerowska-Streb I. (2016), Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] E. Wszendybył-Skulska (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń, pp. 341–352. Strobl A., Matzler K., Nketia B.A., Veider V. (2020), Individual Innovation Behavior and Firm-Level Exploration and Exploitation: How Family Firms Make the Most of Their Managers, „Review of Managerial Science”, Vol. 14, pp. 809–844. Terziovski, M. (2010), Innovation Practice and Its Performance Implications in Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Manufacturing Sector: A Resource-Based View, „Strategic Management Journal”, Vol. 31, pp. 892–902.
Publikacje z rocznika