Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: systematyczny przegląd literatury, nauki o zarządzaniu, RPA (Robotic Process Automation), robot softwarowy
Strony: 25-34
Język publikacji: Polski
Pobierz
Badania dotyczące robotyzacji procesów biznesowych w naukach o zarządzaniu – systematyczny przegląd literatury
Paula Pypłacz
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie badań naukowych dotyczących wykorzystania RPA w obszarze nauk o zarządzaniu. Tym samym postawiono pytanie badawcze: jakie główne trendy można zidentyfikować w badaniach naukowych nad RPA w obszarze nauk o zarządzaniu? Przeprowadzono systematyczny przegląd literatury, w którym jednym z etapów było badanie bibliometryczne przeprowadzone wg następujących parametrów: chronologia, źródło, kraj, treść, cytowanie, uniwersytet. Ostateczny zbiór publikacji składał się z 1193 artykułów podzielonych na zestaw ogólny (970 sztuk) oraz zestaw specjalny (223 sztuki). Analiza pozwala stwierdzić, iż obszar badań nad RPA w naukach o zarządzaniu jest młody, rozwijający się. Nauki inżynieryjne i techniczne mają zdecydowanie większą bazę publikacji dotyczących RPA. W naukach o zarządzaniu nie rozwinęła się mocna sieć współpracy i cytowań, co jest zdecydowanie rozwojowym obszarem. Badacze winni korzystać z dotychczasowego dorobku oraz tworzyć tematyczne sieci współpracy, szczególnie, że w zakresie zarządzania występuje wiele luk badawczych, które mogą być eksplorowane. Badania mogą być wykorzystane przez innych badaczy, którzy zainteresowani są różnymi aspektami RPA.
Bibliografia
[1] Cewe Ch, Koch D., Mertens R. (2017), Minimal Effort Requirements Engineering for Robotic Process Automation with Test Driven Development and Screen Recording, International Conference on Business Process Management,. Springer, Cham, pp. 642–648. [2] Chugh R., Macht S., Hossain, R. (2022), Robotic Process Automation: A Review of Organizational Grey Literature, „International Journal of Information Systems and Project Management”, Vol. 10, No. 1, pp. 5–26. [3] Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 57–61. [4] Czakon W. (2020), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wyd. III rozszerzone, Wydawnictwo Nieoczywiste. [5] da Silva Costa D.A., São Mamede H., da Silva M.M. (2022), Robotic Process Automation (RPA) Adoption: A Systematic Literature Review, „Engineering Management in Production and Services”, Vol. 14, No. 2, pp. 1–12. [6] Evans G. (2017), Disruptive Technology and the Board: the Tip of the Iceberg, „Economics and Business Review”, Vol. 3, No. 17, 01, pp. 205–223. [7] Fersht P., Gupta S., Christopher E. (2019). RPA is Dead. Long Live Integrated Automation Platforms (HfS Research), https://www.horsesforsources.com/rpa-dead-integrated-automation-platforms_041519, access date: 02.05.2023. [8] Gonzalez Enríquez J., Jiménez-Ramírez A., Domínguez-Mayo F.J., Garcia-Garcia J. A. (2020), Robotic Process Automation: A Scientific and Industrial Systematic Mapping Study, „IEEE Access”, Vol. 8, pp. 39113–39129. [9] Fink A. (2019), Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper, Fifth Edition, Sage Publishing, Los Angeles, USA, pp. 1–304. [10] Gami M., Jetly P.N., Mehta M., Patil S. (2019), Robotic Process Automation – Future of Business Organizations: A Review, Proceedings of 2nd International Conference on Advances in Science & Technology (ICAST), University of Mumbai, The IET, Mumbai Local Network, Sion. [11] Ghouse A., Sipos C. (2022), RPA Progression throughout Years and Futuristic Aspects of RPA, „Pollack Periodica”, Vol. 17, No. 1, pp. 30–35. [12] Klimas P., Stańczyk S., Sachpazidu-Wójcicka K. (2020), Metodyka systematycznego przeglądu literatury – wyzwania selekcji a posteriori podczas tworzenia bazy literatury, [w:] A. Sopińska, A. Modliński (red.), Współczesne zarządzanie – koncepcje i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 39–52. [13] Klincewicz K. (2009), Zastosowanie bibliometrii w naukach o zarządzaniu, „Problemy Zarządzania”, Nr 7, s. 130–156. [14] Klincewicz K. (2012), Bibliometria a inne techniki analityczne, [w:] K. Klincewicz, M. Zemigala, M. Mijal (red.), Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, s. 34–40. [15] Kumar K., Shah R., Kumar N., Singh R.P. (2021). Application of Robotic Process Automation. [in:] Applications of Artificial Intelligence in Engineering), Springer, Singapore, s. 929–937. [16] Lacity M., Willcocks L.P., Craig A. (2015), Robotic process automation at Telefonica O2, „The Outsourcing Unit Working Research Paper Series”, Paper 15/02, The London School of Economics and Political Science, London. [18] Marciniak P., Stanisławski R. (2021a), Internal Determinants in the Field of RPA Technology Implementation on the Example of Selected Companies in the Context of Industry 4.0 Assumptions, „Information”, Vol. 12, No. 6, art. 222. [19] Marciniak P., Stanisławski R. (2021b), Kształtowanie zmian strukturalnych i kompetencyjnych centrów doskonałości w procesie wdrożeń robotic proces automation—studium przypadku, „Przegląd Organizacji”, Nr 10, s. 36–44. [20] Sobczak A. (2022), Robotic Process Automation as a Digital Transformation Tool for Increasing Organizational Resilience in Polish Enterprises, „Sustainability”, Vol. 14, No. 13, pp. 1–29. [21] Sobczak A. (2018), Robotyzacja procesów biznesowych-stan obecny i kierunki rozwoju, ”Przegląd Organizacji”, Nr 10, s. 52–61. [22] Syed R., Suriadi S., Adams M., Bandara W., Leemans S.J.J, Ouyang Ch., ter Hofstede A.H.M., van de Weerd I., Wynn M.T., Reijers H.A. (2020), Robotic Process Automation: Contemporary Themes and Challenges, „Computers in Industry”, No. 115. [23] R Foundation (2023), The R Project for Statistical Computing, www.r-project.org, access date: 17.01.2023. [24] Wewerka J., Reichert M. (2020), Robotic Process Automation-A Systematic Literature Review and Assessment Framework, „arXiv”, Vol. 2012, pp. 1–33. [25] Winczorek J. (2014), Wykorzystanie oprogramowania R i RQDA w jakościowo-ilościowej analizie treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Nr. 10(2), s. 138–161. [26] Zemigala M. (2019), Tendencies in research on sustainable development in management sciences, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 218, pp. 796–809. [27] Zemigala M. (2012). Bazy wykorzystywane do analiz bibliometrycznych [w:] K. Klincewicz, M. Zemigala, M. Mijal (red.), Bibliometria W Zarządzaniu Technologiami i Badaniami Naukowymi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, s. 144–221.
Publikacje z rocznika